Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 7 od 29  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 50, br. 1, str. 1-7
Masa 1000 semena suncokreta u zavisnosti od godine i genotipa
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresavelimir.radic@nsseme.com
Projekat:
Razvoj novih sorti i poboljšanje tehnologija proizvodnje uljanih biljnih vrsta za različite namene (MPNTR - 31025)

Sažetak
Za uspešnu semensku proizvodnju neophodno je poznavati krupnoću, tj. masu 1000 semena jer ona utiče na setvenu normu, optimalan sklop biljka u toku vegetacije, a samim tim i na prinos semena po jedinici površine. Ispitivanje je vršeno u poljskim uslovima na parcelama gde je organizovana semenska proizvodnja roditeljskih komponenti hibrida suncokreta. Semenska proizvodnja organizovana je na tri različita lokaliteta. Posmatranje se odvijalo tokom tri godine. Ispitivanje je obavljeno na 18 različitih genotipova. Od ukupnog broja posmatranih genotipova, 10 genotipova predstavljale su linije na bazi CMS-a, dok su preostalih 8 genotipova predstavljale restorer linije. Ispitivanja su pokazala da je masa 1000 semena veća kod linija na bazi CMS-a u odnosu na restorer linije, što je bilo i za očekivati s obzirom na granatost linija restorera. Masa 1000 semena suncokreta zavisila je od godine posmatranja i posmatranog genotipa. Godine kao faktor posmatranja imale su značajnog uticaja na masu 1000 semena.
Reference
Čanak, P., Radić, V., Mrđa, J., Jocković, M., Ćirić, M., Miklič, V. (2011) Uticaj momenta desikacije na masu 1000 semena suncokreta. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 2, str. 391-396
Ćupina, T., Sakač, Z. (1989) Fiziološki aspekti formiranja prinosa suncokreta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet. Institut za ratarstvo i povrtarstvo
Dornbos, D.L., Mcdonald, M.B. (1986) Mass and Composition of Developing Soybean Seeds at Five Reproductive Growth Stages. Crop Sci., 26(3): 624-630
Dušanić, N. (1998) Uticaj gustine useva na dinamiku rastenja i prinos hibrida suncokreta, kao i neke mikro klimatske činioce. Novi Sad: Faculty of Agriculture, doktorska disertacija
Đukić, V., Đorđević, V., Popović, V., Balešević-Tubić, S., Petrović, K., Jakšić, S., Dozet, G. (2010) Efekat azota i Nitragina na prinos soje i sadržaj proteina. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 1, str. 187-192
Đukić, V., Balešević-Tubić, S., Đorđević, V., Tatić, M., Dozet, G., Jaćimović, G., Petrović, K. (2011) Prinos i semenski kvalitet soje u zavisnosti od uslova godine. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 48, br. 1, str. 137-142
Feoli, C.E., Schneiter, A.A., Johnson, B.L. (1993) Agronomic performance of dwarf, semi dwarf, and conventional height sunflower hybrids grown at five plant populations under rain fed conditions. Helia, 16 (19), str. 19-30
Hladni, N. (2007) Kombinacione sposobnosti i način nasleđivanja prinosa i komponenti prinosa suncokreta (Helianthus annuus L.). Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Jocić, S. (2002) Nasleđivanje komponenti prinosa kod suncokreta (Helianlhus anmtus L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Joksimović, J., Atlagić, J., Jovanović, D., Marinković, R., Dušanić, N., Miklič, V. (2004) Path coefficient analysis of some head and seed characteristics in sunflower. u: Proc 16th International Sunflower Conference, Fargo, North Dakota, USA, 525-530
Marinković, R., Škorić, D., Nenadić, N., Jovanović, D., Miklič, V., Joksimovic, J., Stanojević, D., Nedeljković, S. (1994) Uticaj položaja semena u glavi na prinos i neke komponente prinosa semena kod suncokreta -H. annuuus L.-. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 22, str. 379-389
Marinković, R., Dozet, B., Vasić, D. (2003) Oplemenjivanje suncokreta. Novi Sad: Školska knjiga, Monografija
Miklič, V. (2001) Uticaj momenta desikacije na semenski kvalitet i prinos suncokreta. Poljoprivredni fakultet. Univerzitet u Novom Sadu
Miklič, V., Dušanić, N., Joksimović, J., Crnobarac, J. (2006) Uticaj vremena berbe na masu 1000 semena različitih genotipova suncokreta. u: Zbornik radova, 47. Savetovanje industrije ulja, Herceg Novi, 55-61
Mirić, M., Brkić, M. (2002) Dorada semena. Beograd: Društvo selekcionera i semenara Republike Srbije
Mirić, M., Selaković, D., Jovin, P., Hojka, Z. (2006) Masa 1000 semena u teoriji i praksi. u: Zbornik abstrakata, IV Simpozijum selekcije i semenarstva, Zlatibor, Srbija
Radić, V. (2008) Proizvodne i morfološke osobine komercijalnih novosadskih linija suncokreta (Helianthus annuus L.). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Škorić, D. (1989) Dostignuća i dalje pravci u oplemenjivanju suncokreta. u: Škorić D. [ur.] Beograd: Suncokret, 285-392
Villalobos, F.J., Sadras, V.O., Soriano, A., Fereres, E. (1994) Planting density effects on dry matter partitioning and productivity of sunflower hybrids. Field Crops Research, 36(1): 1-11
Vratarić, M., Sudarić, A. (2004) Oplemenjivanje i genetika suncokreta. u: Vratarić M. [ur.] Suncokret Helianthus annuus L., Osijek: Poljoprivredni Institut, 88-89
Vujaković, M., Radić, V., Miklič, V., Jovičić, D., Balešević-Tubić, S., Mrđa, J., Škorić, D. (2012) Seed dormancy of hybrids and parent lines of sunflower (Helianthus annuus L.). Helia, vol. 35, br. 56, str. 111-118
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov50-3214
objavljen u SCIndeksu: 11.07.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka