Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 52  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 1, str. 109-114
Uticaj doza azota na visinu prinosa linija kukuruza
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresadragana@polj.uns.ac.rs
Ključne reči: azot; inbred linije; kukuruz; prinos zrna
Sažetak
Istraživanja su obavljena na višegodišnjem stacionarnom poljskom ogledu Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Srbobranu, u periodu 1996-1999. na zemljištu tipa karbonatni černozem. U radu je proučavan uticaj rastućih doza N (kontrola; 40 kg N ha-1; 80 kg N ha-1 i 120 kg N ha-1) na visinu prinosa šest inbred linija kukuruza, koje pripadaju različitim FAO grupama zrenja (L1-FAO 300, L2-FAO 400, L3-FAO 400, L4-FAO 600, L5-FAO 600, L6-FAO 600). Đubrenje azotom ispoljilo je veliki pozitivan uticaj na prinos zrna linija kukuruza. Prinos zrna zavisio je od linije i godine istraživanja. Prosečno, za sve četiri godine istraživanja i za sve linije, povećanje prinosa na varijanti gde se primenjuje 40 kg N ha-1 iznosilo je 13,7 % u odnosu na kontrolu, na varijanti gde se primenjuje 80 kg N ha-1 18,7 %, a na varijanti gde se primenjuje 120 kg N ha-1 23,6 %.
Reference
Balko, L.G., Russell, W.A. (1980) Response of maize inbred lines to N fertilizer. Agron. J., 72: 723-728
Bogdanović, D., Ubavić, M., Malešević, M. (2005) Metode za utvrđivanje potreba biljaka za azotom. u: Kastori R.E. [ur.] Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 151-189
Bogdanović, D., Ćirović, M., Ubavić, M. (1994) Racionalno đubrenje semenskog kukuruza. u: Rudolf Kastori [ur.] Mehanizovana proizvodnja semenskog kukuruza, 79-83
Crnobarac, J., Dušanić, N., Starčević, Š., Marinković, B. (1999) Mogućnost primene N-min metode kod suncokreta. 2. Međunarodna naučna konferencija - Proizvodnja njivskih biljaka na pragu 21. veka, Novi Sad, Zbornik radova, 50-59
Gordon, W.B., Whitney, D.A., Raney, R.J. (1993) Nitrogen management in furrow irrigated, ridge-tilled corn. J. Prod. Agric, 6, str. 213-217
Gotlin, J. (1961) Sadržaj i kretanje mineralnih tvari u pojedinim delovima biljke u toku vegetacije kod domaćih sorata kukuruza i njihove F1 generacije. Poljoprivredna znanstvena smotra, 18, str. 11-19
Hojka, Z. (2004) Uticaj vremena i primene oblika azota na prinos i osobine semena inbred linija kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Hojka, Z.M. (2001) Zavisnost prinosa inbred linija kukuruza od sadržaja nitratnog azota u zemljištu i biljci u fazi svilanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarski rad
Hussain, F., Malik, K.A. (1985) Evaluation of alkaline permanganate method and its modification as an index of soil nitrogen availability. Plant and Soil, 84(2): 279
Marinković, B. (1980) Proučavanje uticaja gustine setve i đubrenja azotom na prinos i kvalitet hibridnog semena kukuruza NSSC-418 F i NSSC-70 u različitim fazama zrelosti. Novi Sad, Magistarski rad
Marinković, B.J. (1986) Zavisnost prinosa kukuruza od dinamike sadržaja mineralnog azota u zemljištu tipa černozem. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Doktorska disertacija
Orr, D.B., Landis, D.R., Mutch, D.R., Manley, G.V., Stuby, S.A., King, R.L. (1997) Ground cover influence on microclimate and Trichrogramma (Hymenoptera: Trichogrammatidae) augmentation in seed corn production. Environmental Entomology, br. 26, str. 433-438
Roth, G.W., Fox, R.H. (1990) Soil nitrate accumulations following nitrogen-fertilized corn in Pennsylvania. J Envviron. Qual., 19, 243-248
Russell, W.A., Balko, L.G. (1980) Response of corn inbred lines and single crosses to nitrogen fertilizer. u: Sorghum research conference (XXXV), 48-67
Starčević, L.Đ., Marinković, B., Malešević, M. (1990) Dependence of grain yield of corn on nitrogen dose, content and takeout. u: ESA Congress, Paris, Proceedings, 1P, 38-39
Starčević, L.Đ., Marinković, B., Latković, D. (1994) Uticaj organskih i mineralnih đubriva u monokulturi kukuruza na prinos, kvalitet zrna i sadržaj NO3 u zemljištu. Savremena poljoprivreda, vol 42, 4, 37-40
Starčević, L.Đ., Malešević, M., Marinković, B., Latković, D. (1999) Prinos zrna, sadržaj i iznošenje azota u zavisnosti od pirimenjene količine u đubrenju kukuruza. u: 2. međunarodna naučna konferencija - Proizvodnja njivskih biljaka na pragu XXI veka, Novi Sad, Zbornik radova, str. 31-39
Wilhelm, W.W., Johnson, B.E., Koopman, R., Peterson, W.R. (1995) Yield and N uptake of inbred corn with reduced N-fertilizer application. u: Clean water, clean environment, 21st century team agriculture, working to protect water resources conference proceedings, March 5-8, 1995, Kansas City, Missouri, Book of Proceedings, Kansas City, MO: ASAE, 2, str. 243-246
Wilhelm, W.W., Johnson, B.E., Schepers, J.S. (1995) Yield, quality, and nitrogen use of inbred corn with varying numbers of leaves removed during detasseling. Crop Sci, 35: 209-212
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.07.2010.

Povezani članci