Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
2007, vol. 44, br. 1, str. 277-284
Produktivnost sirka i stočnog boba kao čistih i združenih useva u postrnoj setvi
Institut za krmno bilje, Kruševac
Sažetak
U postrnoj setvi ispitivani su sirak i stočni bob kao čisti usevi i u združenoj setvi gde je smanjena gustina obe vrste za 1/2 u odnosu na čiste useve. Usev je gajen u uslovima navodnjavanja. Ostvareni prinos nadzemne biomase čistog useva sirka od 5.535 kg ha-1 je za 12.5% veći od prinosa stočnog boba. Smeše su formirale veće prinose od čistih useva, što je posledica većeg prinosa stočnog boba u odnosu na očekivani. Stočni bob sadrži znatno veću količinu sirovih proteina i sirovih masti, što je uticalo da i smeše sadrže veću količinu istih hranljivih materija u odnosu na sirak. Najveću neto energetsku vrednost u proizvodnji mleka i mesa ostvario je sirak (5.39 i 5.38 MJ kg-1 SM), dok su smeše ostvarile veću produkciju po jedinici površine.
Reference
Berenji, J.B., Kišgeci, J. (1988) Gajenje kukuruza, sirkova i prosa u postrnoj setvi. u: Jugoslovenski simpozijum o Krmnom bilju (VI), 22-24. 06., Osijek, str. 286-291
Berenji, J.B. (1994) Značaj i perspektive proizvodnje sirka i prosa. Savremena poljoprivreda, 42(4), str. 32-36
Bolsen, K.K. (1979) Feeding values of forage sorghum and grain sorghum stover silages for cattle. u: Thomas C. [ur.] Conference on Forage Conservation in the 80's 27-30 November 1979, Brighton UK. Occasional symposium, br. 11, str. 432-435
Dinić, B., Koljajić, V., Đorđević, N., Lazarević, D., Terzić, D. (1998) Pogodnost krmnih biljaka za siliranje. Savremena poljoprivreda, br. 1-2, str. 154-162 (Inovacije u stočarstvu XIII, Beograd, 11- 12.02)
Dinić, B., Terzić, D., Đorđević, N., Lazarević, D. (1999) Effects of individual stubble crops share on silage. u: IX International Symposium on Forage Conservation, September 6-8, 1999, Nitra, Slovak Republic, str. 146-147
Đorđević, N., Koljajić, V., Dinić, B., Grubić, G. (2000) Postupci proizvodnje kvalitetne silaže jednogodišnjih leguminoza. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 61, br. 3, str. 133-142
Ely, L.O., Sudweeks, E.M., Moon, N.J. (1981) Inoculation with lactobacillus plantarum of alfalfa, corn, sorghum, and wheat silages. Dairy Sci, 64, str. 2378-2387
Erić, P., Ćupina, B. (2001) Uticaj primene različitih doza azota na prinos i komponente prinosa krme sirka. Arhiv za poljoprivredne nauke, vol. 62, br. 220, 143-150
Erić, P., Mihailović, V.M., Ćupina, B. (1995) Proizvodnja i korišćenje krme od jednogodišnjih zrnenih mahunjača. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 43, br. 3, 39-46
Erić, P. (1984) Osobine, prinos i kvalitet nove sorte krmnog sirka NS Džin. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 32, 5-6, str. 273-278
Herbet, S.J., Putnam, D.H., Poos-Floyd, M.I., Vargas, A. (1985) Forage production from maize; soyabean intercrops. u: International Grassland Congres (XV), 24-31. Kyoto-Japan, str. 1266-1268
Kastelić, K., Pavličević, A., Nikolić, A. (1988) Procena prinosa neto energije i proteina u različitim međuusevima. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (VI), 22.-24. 06 1988. god., Osijek, str. 499-504
Lightfoot, C.W.F., Dear, K.B.Q., Mead, R. (1987) Intercropping sorghum with cowpea in dryland farming systems in Botswania. II comparative stability of alternative cropping systems. Experimental Agriculture, vol. 23.pp. 435-442
Obračević, Č. (1990) Tablice hranljivih vrednosti stočnih hraniva i normativi u ishrani preživara. Beograd: Naučna knjiga
Oljača, S.I. (1997) Produktivnost kukuruza i pasulja u združenom usevu u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Popović, S., Stjepanović, M., Bošnjak, Đ., Zorić, J. (1988) Utjecaj rokova i sklopa sjetve boba u proizvodnji proteinske krme. u: Proizvodnja i korišćenje krmnih kultura. VI jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju. 22. -24. 06, Osijek, str. 210-208
Rao, R.M., Wiliey, W.R. (1980) Evaluation of yield stability in intercropping studies on sorghum/pigeonpea. Experimental Agriculture, vol. 16.pp. 105-116
Read, J.C., Holt, E.G., Davis, C. (1978) Quality and yield of forage sorghums. Dallas, Texas: Texas agricultural experiment station
Stoičević, Lj., Adamović, M., Zermenski, D., Nikolić, P., Sretenović, Lj. (1988) Promene sastava i hranljive vrednosti krmnog sirka po otkosima u toku godine. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (VI), Osijek, str. 515-524
Terzić, D., Stošić, M., Dinić, B., Lazarević, D., Radović, J. (2001) Produktivnost kukuruza i soje kao združenih useva u postrnoj setvi. Arhiv za poljoprivredne nauke, 62 (220): 151-158
Waghmare, B.A., Singh, P.S. (1984) Sorghum-legume intercropping and the effects of nitrogen fertilization: I Yield and nitrogen uptake by crops. Experimental Agriculture, vol 20, str. 251-259
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.09.2007.