Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 35  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 41, br. 6, str. 671-691
Najvažnije štetočine listopadnog drveća u Novom Sadu
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bJKP 'Gradsko zelenilo', Novi Sad

e-adresakeresi@polj.uns.ac.rs
Sažetak
U urbanoj sredini, biljke su izložene mnogim nepovoljnim abiotičkim faktorima, koji su posledica atmosferskog i antropogenog uticaja, naročito u poslednjih 20-ak godina. Oni utiču na pojavu brojnih biotičkih faktora - prouzrokovača bolesti i štetočina koji ugrožavaju drveće, žbunje i cveće. U periodu 2001-2013. godina, u Novom Sadu su dominirale kserotermofilne štetočine, pa je lipa najviše stradala od lipinog paučinara, platan od mrežaste stenice platana i platanovog minera, divlji kesten od kestenovog minera, na javoru je glavni problem bila javorova lisna vaš, a na mukinji kruškina stenica.
Reference
*** (2009) Arocatus longiceps (plane tree bug). http://www.britishbugs.org.uk/heteroptera/ Lygaeidae/Arocatus_longiceps.html
*** (2009) Arocatus longiceps (plane tree bug). http://www.nhm.ac.uk/natureonline/ species-of-the-day/biodiversity/climate-change/arocatus-longiceps.html
*** (2010) EPPO Reporting Service - Invasive plants. http://archives.eppo.int/EPPOReporting/ 2010/Rse-1001.pdf
*** (2012) Horse-chestnut leaf miner. http://en.wikipedia.org/wiki/Horse-chestnut_- leaf_miner
*** (2012) Arocatus longiceps Platanenwanze. http://wwwuser.gwdg.de/čnprpic/ webrepository/metazoa/arthropoda/insecta/heteroptera/lygaeidae/arocatus/arocatuslon. html
Alford, D.V. (2003) A color atlas of ornamental trees, shrubs and flowers. Portland, Oregon, USA: Timber Press
Almaši, R. (2002) Širenje lisnog minera kestena (Cameraria ohridella Deschka & Dimić, Lep. Lithocolletidae) i mogućnosti njegovog suzbijanja. Biljni lekar, vanr. br : 124-126
Baczewska, A.H., Dmuchowski, W., Gozdowski, D., Styczek, M., Brągoszewska, P. (2011) Influence of saline stress on the abundance of lime aphid (Eucallipterus tiliae L.) on the leaves of street trees - crimean linden. Proceedings of ECOpole, 5 (1): 13-19
Balarin, I., Britvec, B., Maceljski, M. (1979) Neki važniji štetnici zelenila u gradu Zagrebu. Zaštita bilja, Zagreb, 30, 289-298
Čobanski, M. (2009) Prolećni aspekt štetočina platana. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Ćirković, O.M., Glavendekić, M. (2013) Metoda injektovanja u zaštiti divljeg kestena od Cameraria ohridella Deschka & Dimić (Lepidoptera: Gracillariidae). u: XII savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, Zbornik rezimea, 137-138
Dimić, N. (1995) Zaštita divljeg kestena od minera lista Cameraria ohridella Deschka & Dimić. Biljni lekar, 23(4): 432-435
Diminić, D., Hrašovec, B. (2005) Uloga bolesti i štetnika pri odabiru drveća u krajobraznoj arhitekturi. Agronomski glasnik, 2-4: 309-325
Erić, D. (2008) Štetočine platana u Novom Sadu tokom 2008. godine. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Gajinov, S., Kereši, T. (2010) Dinamika pojave kestenovog minera (Cameraria ochridella Descka & Dimić) u Novom Sadu 2009. godine. u: X Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 29. novembar - 3. decembar, Zbornik rezimea, 50-51
Hrubík, P. (2007) Štetne vrste insekata na introdukovanim drvenastim biljkama u Slovačkoj. Acta entomologica Serbica, vol. 12, br. 1, str. 81-85
Kereši, T., Erić, D., Čobanski, M. (2010) Pojava mrežaste stenice i minera platana u Novom Sadu tokom proleća 2008-2009. godine. u: X Savetovanje o zaštiti bilja, Zlatibor, 29. novembar - 3. decembar, Zbornik rezimea, 47-48
Kollár, J., Hrubík, P. (2009) The mining species on woody plants of urban environments in the West Slovak area. Acta entomologica Serbica, vol. 14, br. 1, str. 83-91
Kozarov, G. (2008) Štetočine divljeg kestena u okolini Novog Sada u 2007. godini. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Kranik, N. (2010) Prolećni aspekt štetočina lipe. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Maceljski, M. (1999) Poljoprivredna entomologija. Čakovec: Zrinjski
Maceljski, M., Balarin, I. (1972) Novi član štetne entomofaune u Jugoslaviji-Corythuca ciliata (Say)-Tingidae Heteroptera. Zaštita bilja, 23, 119-120, str. 193-205
Malenčić, M. (2007) Štetočine lipe u Novom Sadu u 2007. godini. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Marković, Č., Karadžić, D., Gagić, R. (2008) Zdravstveno stanje drvoreda platana u Beogradu. Biljni lekar, vol. 36, br. 1, str. 51-56
Marković, Č., Stojanović, A. (2005) Cameraria ohridella Deschke & Dimić (Lepidoptera, Gracillariidae), prouzrokovač mina na listu divljeg kestena. Biljni lekar, vol. 33, br. 4, str. 408-411
Marković, Č., Stojanović, A., Marković, M. (2006) Platanov miner - Phyllonorycter platani (Staudinger, 1870) (Lepidoptera, Gracillariidae). Biljni lekar, vol. 34, br. 1, str. 36-39
Marković, M., Poljaković-Pajnik, L., Drekić, M., Pap, P., Vasić, V., Orlović, S. (2011) Monitoring štetnih organizama u parkovima i drvoredima Novog Sada. Biljni lekar, vol. 39, br. 6, str. 634-638
Matošević, D. (2004) Štetni kukci drvenastih biljnih vrsta zelenila Zagreba. Rad. Šumar. inst. Jastrebarsko, 39 (1): 37-50
Matošević, D. (2004) Fitofagne grinje drvenastih biljnih vrsta urbanog zelenila Zagreba. Rad. Šumar. inst, 39, (2), 185-196, Jastrebarsko, http://www.sumins.hr/CMS_home/publikacije/radovi/2004-2/matosevic_1.pdf
Mihajlović, L. (2008) Šumarska entomologija. Beograd: Šumarski fakultet
Milevoj, L. (2004) The occurence of some pests and diseases on horse chestnut, plane tree and Indian bean tree in urban areas of Slovenia. Acta agriculturae slovenica, 83-2, 297-300, http://aas.bf.uni-lj.si/november2004/08milevoj.pdf
Petanović, R. (2004) Štetne grinje ukrasnih biljaka - atlas. Beograd: Beografik
Protić, L. (2010) Promene areala i brojnosti heteroptera u Srbiji. Zaštita prirode, vol. 61, br. 1, str. 93-104
Protić, L., Stojanović, A. (2001) Oxycarenus lavaterae (Fabricius, 1787) (Heteroptera: Lygaeidae) - još jedna nova vrsta u entomofauni Srbije. Zaštita prirode, vol. 52, br. 2, str. 61-63
Rabitsch, W. (2010) True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). Chapter 9.1. BIORISK – Biodiversity and Ecosystem Risk Assessment, 4(0)
Sekulić, J.S., Jeličić, S.N. (2011) Sredstva za zaštitu bilja u prometu u Srbiji. Biljni lekar, -2-3: 113-380
Serebrenikov, B. (2008) Ecology and control of horse chestnut leaf miner (Cameraria ohridella). Shmalhausen Institute of Zoology, http://www.biology.org.ua/files/inepo/2008-Syeryebryennikov.pdf
Simov, N., Langourov, M., Grozeva, S., Gradinarov, D. (2012) New and interesting records of alien and native true bugs (Hemiptera: Heteroptera) from Bulgaria. Acta zool. bulg, 64, (3), 241-252, http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2012/64-3-241-252.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka