Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 35  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 39, br. 6, str. 590-602
Diverzitet faune štetnih sovica (Lepidoptera, Noctuidae) Nacionalnog parka 'Đerdap'
aNacionalni park 'Fruška gora', Sremska Kamenica
bUniverzitet u Beogradu, Biološki fakultet, Srbija
cInstitut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
dUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija

e-adresadejanstojanovic021@yahoo.co.uk
Projekat:
Ontogenetska karakterizacija filogenije bioraznovrsnosti (MPNTR - 173038)
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima (MPNTR - 43002)

Ključne reči: šumske biocenoze; štetne sovice; Nacionalni park 'Đerdap'
Sažetak
Monitoring sovica štetnih u šumarstvu ima veliki značaj, u svetlu globalnih klimatskih promena. Teško je predvidivo ponašanje sovica potencijalno štetnih u šumarstvu u promenjenim klimatskim uslovima. Međutim, faunistička istraživanja i permanentni monitoring mogu ukazati na promenu ponašanja, proširenje areala, aklimatizaciju u novoj sredini i novonastalim uslovima, kao i na potencijalne štete u našim šumskim biocenozama. Istraživanjem u periodu od 2007. do 2009. godine, sakupljane su sovice na većem broju lokaliteta Nacionalnog parka 'Đerdap'. Pri tome, Pantheinae, Nolinae, Chloephorinae i Eariadinae su tretirane kao podfamilije familije Noctuidae. Ukupno je zabeleženo 286 vrsta sovica (Lepidoptera, Noctuidae), od kojih je 48 potencijalno štetno u šumarstvu. U periodu istraživanja, nijedna od utvrđenih vrsta sovica nije samostalno imala takav intenzitet pojave da bi nanela vidljive štete svojim biljkama domaćinima u zaštićenim šumskim biocenozama navedenog nacionalnog parka.
Reference
Agenjo, R. (1989) Las Catocala Schrk, 1802 españolas, con más amplias consideraciones respecto a las de mayor interés forestal (Lep. Noct). Eos, 35, str. 301-385
Čamprag, D., Jovanić, M. (2005) Sovice štetočine poljoprivrednih kultura. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Donevski, L. (1977) Defolijatori hrasta iz reda Lepidoptera u submediteranskom području Makedonije. Beograd: Šumarski fakultet, Magistarska teza
Donevski, L. (1982) Uporedna istraživanja faune gusenica koje se hrane lišćem raznih vrsta hrastova u Makedoniji. Beograd: Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
Đorović, Đ. (1980) Karakteristike i struktura biocenotskog kompleksa defolijatora iz reda Lepidoptera u hrastovim šumama Kosova. Beograd: Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
Fibiger, M. (1990) Noctuinae 1. Noctuidae Europaeae 1. Sorø: Entomological Press
Fibiger, M. (1993) Noctuinae 2. Noctuidae Europaeae 2. Sorø: Entomological Press
Fibiger, M. (1997) Noctuinae 3. Noctuidae Europaeae 3. Sorø: Entomological Press
Forster, W., Wholfhart, T.A. (1980) Die Scmetterlinge Mitteleuropas. Stuttgart: Franckh'sche verlagshandlung, IV - Noctuidae
Gozmany, L. (1970) Bagolylepkék I. Noctuidae I. u: Fauna Hungariae, Budapest: Akadémiai kiadó, 102 Magyarorszag Allatvilaga, 16 (11) 156 p
Grimaldi, D., Engel, M.S. (2005) Evolution of the insects. Cambridge: Cambridge University Press
Hacker, H. (1989) Die Noctuidae Griechenlands. Mit einer Übersicht ber die Fauna des Balkanraumes (Lepidoptera, Noctuidae). u: Eitschberger Ulf [ur.] Herbipoliana, Marktleuthen, 2
Hacker, H. (1990) Die Noctuidae Vorderasiens (Lepidoptera). u: Neue entomologische Nachrichten, Marktleuthen, 27
Hacker, H., Ronkay, L., Hreblay, M. (2002) Hadeninae 1. Noctuidae Europaeae 4. Sorø: Entomological Press
Hartmann, G., Nienhaus, F., Butin, H. (2007) Atlas šumskih oštećenja - dijagnoze bolesti drveća. Požega: ITD Gaudeamus
Karsholt, O., Razovski, J. (1996) The Lepidoptera of Europe: A distributional checklist. Stenstrup: Apollo Books, 1-380 spp
Klčko, Z.F. (1978) Sovki kvadrifinodnogo kompleksu. u: Fauna Ukrani, Kiv: Naukova Dumka, Vipusk 6
Koch, M. (1976) Wir bestimmen schmetterlinge. Leipzig: Spanner, Verlag
Kostrowicki, A.S. (1959) Klucze do oznaczania owádow Polski. Warszawa: Pañstwowe Wydawnictwo Naukowe, Czć 27 Motyle - Lepidoptera, 53b. Sówki - Noctuidae. Podrodziny Agrotinae, Melicleptriinae, Numer serii 28, 146p
Kovačević, Ž. (1968) Zadatak i svrha inventarizacije entomofaune na graničnim prelazima Jugoslavije. u: Inventarizacija biljnih bolesti i štetnika - granična karantenska služba za zaštitu bilja, Zagreb: Republički sekretarijat za privredu SR Hrvatske, Svezak 1, 8 p
Kovačević, Ž., Franjević-Oštrc, M. (1978) Značaj faune Macrolepidoptera u šumama SR Hrvatske s biocenološkog i biogeografskog stanovišta. Zagreb: Zajednica šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom
Kranjčev, R. (1981) Primjena svjetlosnih i drugih mamaca u istraživanju faune makrolepidoptera šumskih zajednica Podravine. Šumarski list, 105, str. 107-118
Nowacki, J. (1998) The Noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) of Central Europe. Bratislava: František Slamka
Pierce, F.N. (1967) The genitalia of the group noctuidae of the Lepidoptera of the British Islands. Middlesex: Feltham, 88p
Pierce, F.N. (1978) The female genitalia of the noctuidae. Middlesex: Feltham, 1-62
Pierce, F.N., Metcalfe, W.J. (1938) The genitalia of the British Pyrales with the deltoids and plumes. Northamptonshire: Oundle
Rakosy, L. (1996) Die Noctuiden Rumaniens. Linz: Staphia
Ronkay, G., Ronkay, L. (1994) Cuculliinae 1. Noctuidae Europaeae 6. Entomological Press, 282p., Sorø
Ronkay, G., Ronkay, L. (1994) Cuculliinae 2. Noctuidae Europaeae 7. Entomological Press, 224p., Sorø
Ronkay, L., Yela, J.L., Hreblay, M. (2001) Hadeninae 2. Noctuidae Europaeae 5. Entomological Press, 452p., Sorø
Stojanović, D.V. (2005) Prilog poznavanju štetnih sovica Nacionalnog parka Fruška gora. u: Savetovanje o zaštiti bilja (VII), 15-18. novembar, Sokobanja, Zbornik plenarnih referata i rezimea, Beograd, 140
Stojanović, D.V. (2006) Drugi prilog poznavanju štetnih sovica Nacionalnog parka Fruška gora. u: Savetovanje o zaštiti bilja (VIII), 27. novembar - 1. decembar, Zlatibor, Zbornik plenarnih referata i rezimea, Beograd, str. 133-134
Stojanović, D.V. (2009) Fauna sovica (Lepidoptera, Noctuidae). Beograd: Biološki fakultet, Magistarski rad
Stojanović, D., Ćurčić, S., Nestorović, S. (2011) Fauna Lepidoptera Nacionalnog parka 'Đerdap'. Donji Milanovac: Nacionalni park 'Đerdap'
Stojanović, D.V., Ćurčić, S.B., Nikolić, Z., Momić, B., Pašić, O. (2006) Diverzitet entomofaune Nacionalnog parka Fruška gora - zaštita i očuvanje prirode. u: Naučno-stručni skup o prirodnim vrednostima i zaštiti životne sredine Ekološka istina sa međunarodnim učešćem, 4-7. jun, Sokobanja, Zbornik radova, Bor, str. 24-28
Stojanović, D.V., Đurčić, S.B., Orlović, S., Kereši, T., Galić, Z. (2011) Prvi nalaz sovice Ponometia candefacta (Hübner, 1831) (Lepidoptera, Noctuidae) u Srbiji. Biljni lekar, vol. 39, br. 1, str. 31-36
Stojanović, D.V., Brajković, M.M., Ćurčić, S.B., Nikolić, Z., Mitrović, N. (2006) New modification of Malaise trap and its application potential in entomofauna diversity research. u: International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro (II), 20-24 September, Kotor, the book of abstracts and programme, 43
Stojanović, D.V., Ćurčić, S.B. (2011) The diversity of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) in Serbia. Acta zoologica bulgarica, 63 (1), str. 47-60
Stojanović, D.V., Ćurčić, S.B., Orlović, S., Galić, Z. (2011) Inventarizacija faune štetnih sovica (Lepidoptera: Noctuidae) Nacionalnog parka Fruška gora. Šumarski list, 11-12, CXXXV
Vasić, K., ur. (1981) Priručnik izveštajne i dijagnostičko prognozne službe zaštite šuma. Beograd: Savez inženjera i tehničara šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije
Vasić, K., Jodal, I. (1976) Vrste sovica (Noctuidae, Lepidoptera) uhvaćene na svetlosnu klopku na Fruškoj gori u toku 1975. god. Arhiv bioloških nauka, 28 (3-4): 119-126
Vulević, D. (1988) Sovice (Noctuidae, Lepidoptera) Kosova sa posebnim osvrtom na štetne vrste. Beograd: Šumarski fakultet, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka