Metrika

  • citati u SCIndeksu: [10]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 52, br. 1, str. 172-237
Adaptivno upravljanje zaštitom i spasavanjem od poplava i bujica - prilagođavanje poplavnom riziku
Policijska akademija, Beograd
Ključne reči: vanredne situacije; poplave i bujice; preventivne i operativne mere zaštite i spasavanja; upravljanje rizikom od poplava; geo-topografski materijali
Sažetak
Poplave i bujice predstavljaju jednu od najvećih opasnosti po ljude i životnu sredinu i imaju značajan uticaj na društveno-ekonomski i tehničko-tehnološki razvoj i održivost prirodnih resursa. O njihovoj učestalosti govore gotovo svakodnevno elektronski mediji. Nekoliko velikih poplava u svetu, ali i na našem državnom geo-prostoru, praćene velikim materijalnim štetama i gubicima ljudskih života, uvrstile su te pojave u žižu interesovanja javnosti. Međutim, danas u svetu nema potpune zaštite od poplava i bujica. Rizik od velike vode i otkaza sistema zaštite se ne može izbeći jer su to slučajne veličine. Pored toga, ne može se dimenzionisati sistem zaštite za svaku veliku vodu. Stoga je poslednje vreme u mnogim zemljama sveta napušten stav da se poplave i bujice mogu suzbiti i kontrolisati, tj. da se protiv njih može 'boriti' i u potpunosti upravljati. S tim u vezi, u radu je prezentovan pristup adaptivnog upravljanja zaštitom i spasavanjem od poplava i bujica, tj. prilagođavanje poplavnom riziku ili princip 'živeti sa poplavama'. Naime, u radu su pored teorijskih razmatranja uzroka i posledica poplava i bujica sa geo-prostornog, tehničkog i bezbednosnog aspekta, prezentovani elementi savremenog integrisanog sistema zaštite i spasavanja od poplava i bujica koji se uklapa u nacionalnu legislativu i ekonomske mogućnosti, kao i međunarodno prihvaćene koncepte održivog razvoja. Novi koncept adaptivnog upravljanja ostvaruje se odmerenim odnosom neinvesticionih i investicionih radova i smanjenjem izloženosti stanovništva i atributa životne sredine poplavnom riziku. Na kraju rada dat je geotopografski podsetnik za tretiranu tematiku.
Reference
Anđelković, G. (2000) Poplava u slivu Jasenice u julu 1999. godine. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 80, br. 2, str. 23-34
Avramović, V., i dr. (1984) Najveće svetske katastrofe dvadesetog veka. Kragujevac: Octopus Books Limited − Druga strana sveta
Čvorović, Z.V. (2005) Upravljanje rizicima u životnoj sredini. Beograd: Zadužbina Andrejević
Dragićević, S., Živković, N., Ducić, V. (2007) Faktori nastanka poplava na teritoriji opštine Obrenovac. Zbornik radova PMF - Geografski institut, Beograd, br. 55, str. 39-54
Dragićević, S., Novković, I., Milutinović, M. (2009) Promene intenziteta erozije na teritoriji opštine Zaječar. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 3-16
Dukić, D.Ž. (1982) Hidrologija kopna. Beograd: Naučna knjiga
Đarmati, Š.A., Jakovljević, V.R. (1996) Civilna zaštita u SR Jugoslaviji. Beograd: Studentski trg
Gavrilović, Lj. (1980) Klasifikacija katastrofalnih poplava u slivu Zapadne Morave. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', knj. 32, str. 185-191
Gavrilović, L.M. (1982) Poplave u SR Srbiji u XX veku - uzroci i posledice. Beograd: Srpsko geografsko društvo, Posebna izdanja, knj. 52
Gavrilović, L. (1990) Katastrofalna poplava Vlasine 1988. godine. u: Naučni skup 'Geografski problemi pograničnih krajeva Srbije', Negotin, Zbornik radova, str. 113-114
Gavrilović, Z., i dr. (2009) Ostvareni rezultati borbe sa bujičnim poplavama i erozijom zemljišta, upravljanje vodnim resursima Srbije. Beograd: Institut Jaroslav Černi, str. 233-244, Naučna monografija
Ilić, A. (2009) Global spatial data infrastructure. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 1, str. 179-194
Jeftić, Lj. (1992) Specifičnosti prirode bujičnih tokova kroz analizu poplave i nesreće na Korbevačkoj reci, kod Vranjske Banje, 1975. godine. Erozija, broj 19, str. 29-34
Kostadinov, S. (2008) Bujični tokovi i erozija. Beograd: Šumarski fakultet
Lubenov, T., Marinov, I., Velizarova, E. (2009) Rizik od poplava - aktivnosti, pokazatelji i regionalne specifičnosti - na primeru sliva varbice u Bugarskoj. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 75-83
Mastrjukov, S.B. (2007) Bezopasnost v črezvyčajnyh situacijah. Moskva: Izdatelskij centar Akademija
Milanović, A. (2006) Hidrološka prognoza velikih voda u slivu Lepenice i zaštita od poplava. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 86, br. 1, str. 47-54
Milojković, B. (1999) Upravljanje sistemom civilne zaštite sa geo-topografskog aspekta u uslovima ugrožavanja životne sredine. Beograd: Fakultet odbrane i zaštite, Doktorska disertacija
Milojković, B. (2007) Savremeni geotopografski materijali za potrebe policije - karakteristike i način korišćenja. Bezbednost, Beograd, vol. 49, br. 4, str. 108-139
Milojković, B. (1998) Geo-topografski aspekt upravljanja zaštitom i spasavanjem od poplava. Zbornik radova Fakulteta odbrane i zaštite, vol. 4, str. 113-129
Miljković, L., Miladinović, S., Stepanović, M. (2009) Klizišta u Smederevskom Podunavlju. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, vol. 59, br. 2, str. 1-16
Mladenović, B.M., Divac, B.V., Kovačević, N. (2005) Osnove za unapređenje sistema odbrane od poplava u Srbiji. u: Naučna monografija - upravljanje vodnim resursima Srbije, Beograd: Institut Jaroslav Černi, str. 29-51
Petković, S., Kostadinov, S. (2008) Savremeni pristup upravljanju rizicima od prirodnih katastrofa rezultati međunarodnog projekta 'RIMADIMA'. Beograd: Šumarski fakultet
Prohaska, S., Miloradović, B., Janković, D. (2005) Neki parametri režima velikih voda, značajni za sistem odbrane od poplava u Srbiji. u: Naučna monografija - upravljanje vodnim resursima Srbije, Beograd: Institut Jaroslav Černi, str. 135-149
Prohaska, S., i dr. (2009) Postupak za definisanje višedimenzionalnih verovatnoća pojave poplava na složenim rečnim sistemima. u: Naučna monografija - upravljanje vodnim resursima Srbije, Beograd: Institut Jaroslav Černi, str. 215-232
Prohaska, S., Ilić, A., Miloradović, B., Petković, T. (2009) Identifikacija i klasifikacija istorijskih poplava u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 191-199
Ristić, R., Radić, B., Vasiljević, N. (2009) Karakteristike velikih voda na bujičnim slivovima u Srbiji. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 161-189
Stojanović, R. (1984) Zaštita i spasavanje ljudi i materijalnih dobara u vanrednim situacijama. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Varga, S., Mladenović, B.M. (2002) Zaštita od poplava u Srbiji - savremeni pristup. u: Upravljanje vodnim resursima Srbije, Naučna monografija, Beograd: Institut 'Jaroslav Černi'
Živković, N., Gavrilović, L. (2009) O režimu velikih voda reka Kosova i Metohije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 89, br. 4, str. 225-253
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka