Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 46  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 22, br. 1, str. 47-64
Korovi u flori prirodnog pašnjaka u okolini naselja Bočar kao mogući prenosioci patogena i štetočina
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima (MPNTR - 31016)

Sažetak
U flori prirodnog pašnjaka na solonjecu i ritskoj smonici zaslanjenoj u okolini naselja Bočar (Srbija - Vojvodina - Banat) konstatovano je taksonomski i ekološki 126 značajnih taksona. Ti taksoni su osnov za analizu zastupljenosti korova i kategorija korova, i osnov za analizu na njima zastupljenih patogena (gljiva; virusa) i štetočina (insekata; nematoda) kao mogućih uzročnika smanjenja prinosa okolnih useva. Na osnovu podataka Čanak i sar. (1978) 103 tj. 81,75% analiziranih taksona su korovi. Među njima 40 tj. 31,75% je okarakterisano kao prvenstveno livadski korovi (LK), 28 tj. 22,22% kao prvenstveno ruderalne biljke (R), 25 tj. 19,84% kao prvenstveno korovsko-ruderalne biljke (KR), 6 tj. 4,76% kao prvenstveno korovi u vodi (VK), 2 tj. 1,59% kao prvenstveno šumski korovi (ŠK) i 2 tj. 1,59% kao prvenstveno segetalni korovi (S). Na osnovu podataka Kovačevića (1976) među analiziranim taksonima 93 tj. 73,81% analiziranih taksona nisu domaćin patogena (gljive; virusa) i štetočina (insekta; nematode), a 33 tj. 26,19% analiziranih taksona domaćin su ili patogena (gljive; virusa) ili štetočine (insekta; nematode). Sumarno ta 33 tj. 26,19% analiziranih taksona domaćin su najmanje 58 taksona gljiva, najmanje 2 taksona virusa, najmanje 47 taksona insekata (od kojih najmanje 4 taksona uzrokuju zoocecidije) i najmanje 36 taksona nematoda, što ukupno čini najmanje 143 taksona patogena (gljive, virusa) ili štetočina (insekta, nematode). Najnepoželjniji korovi na istraživanom pašnjaku su korovsko-ruderalni /KR/ široko rasprostranjeni taksoni Agropyrum repens (evroazijska), Cirsium arvense (subevroazijska), Convolvulus arvensis (kosmopolitska) i Sinapis arvensis (subevroazijska). Oni su mogući domaćini gljiva, insekata i nematoda tj. zajedno oni su mogući domaćini najmanje 23 gljive, najmanje 23 insekta i najmanje 9 nematoda. Karakteristično je da su to većinom cenobionti fitocenoze Halo-Agropyretum repentis Vučković 1985 čiji je razvoj na istraživanom pašnjaku, najčešće na nešto vlažnijim staništima, uslovljen intenzivnom ispašom a ponekad i pokušajima ratarenja.
Reference
Belić, M., Nešić, Lj., Dimitrijević, M., Petrović, S., Ćirić, V., Pekeč, S., Vasin, J. (2012) Impact of reclamation practices on the contenz and qualitative composition of exchangeable base cations of solonetz soil. Australian Journal of Crop Science, 6, 10, 1471-1480
Belić, M., Hadžić, V.B., Nešić, L.M. (2004) Karakteristike halomorfnih zemljišta Banata i mogućnosti njihovog intenzivnijeg korišćenja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 73-89
Benka, P., Salvai, A. (2005) Digitalizacija pedološke karte Vojvodine za potrebe Geografskog Informacionog Sistema. u: Melioracije u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 53-59
Bodrogközy, G. (1970) Ecology of the halophilic vegetation of the Pannonicum VII. Zonation study along the Bega-backwaters in the Voivodina (Yugoslavia). Acta Biologica Hungarica, Szeged, 16, 3-4, 25-41
Čanak, M., Parabućski, S., Kojić, M. (1978) Ilustrovana korovska flora Jugoslavije. Novi Sad: Matica srpska
Gajić, M.R. (1980) Pregled vrsta flore SR Srbije sa biljnogeografskim oznakama. Glasnik Šumarskog fakulteta, ser. A, br. 54, 111-141
Josifović, M., ur. (1970-1976) Flora SR Srbije. Beograd: SANU, I-IX
Knezevic, A., Dzigurski, D., Ljevnaic-Masic, B., Milic, D. (2012) Ecological Analysis of the Grassland Flora in the Riparian Zone of Okanj Oxbow Lake (Vojvodina, Serbia). Pakistan journal of botany, vol. 44, br. 1, str. 21-25
Knežević, A., Ševnaić-Mašić, B., Džigurski, D., Ćupina, B. (2012) Plant cover of natural pasture located in the vicinity of the town of Bočar. Herbologia, 13 (2), 61-74
Knežević, A., Stojanović, S., Nikolić, L., Đžigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B., Ćupina, B., Belić, M. (2009) Produktivnost biljnog pokrivača prirodnog pašnjaka na solonjecu u okolini naselja Kumane. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 18, br. 1, str. 29-39
Knežević, A., Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B., Ćupina, B., Milošev, D. (2011) Plant cover of natural pastures located in the vicinity of the town of Novi Kneževac. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 22-30
Knežević, A.S., Budak, V.P. (1996) Comparative phytogeographical analysis of the flora of halobiomes in Bačka and Banat (Serbia). Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, (90): 71-76
Knežević, A.S. (1990) Ekološka i biljnogeografska analiza flore slatina Banata. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet - Institut za biologiju, doktorska disertacija
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Kovačević, J. (1976) Korovi u poljoprivredi. Zagreb: Nakladni zavod Znanje, 1-747
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel
Ljevnaić-Mašić, B. (2010) Hidrofite Osnovne kanalske mreže Hidrosistema DTD na području Banata. Novi Sad: PMF, doktorska disertacija, 1-262
Molnar, I., Hadžić, V., Jenovai, Z. (1989) Rezultati istraživanja melioracija halomorfnih zemljišta i mogućnosti gajenja različitih useva. Arhiv za poljoprivredne nauke, 50, 75-85
Pătruţ, D.A., Pop, I., Coste, J. (2005) Biodiversitatea halofitelor din Câmpia Banatului. Timişoara: Eurobit
Săvulescu, T. (1952-1976) Flora Republicii Populare Romîne. Bucureşti: Academia Republici Populare Romîne, I-XIII
Slavnić, Ž. (1948) Slatinska vegetacija Vojvodine. Arhiv za poljoprivredne nauke, 3 (4), 76-142
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1964) Flora Europaea I-V. Cambridge: Cambridge University Press, 1964-1980
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M., Webb, D.A., ur. (1968-1980) Flora Europaea II-V. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP, vol. 2-5
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 31.03.2014.