Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 3 od 46  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 49, br. 1, str. 46-52
Ekološka analiza biljnog pokrivača prirodnog pašnjačkog ekosistema u okolini naselja Novi Kneževac
Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet

e-adresabrana@polj.uns.ac.rs
Sažetak
U biljnom pokrivaču pašnjaka, na solonjecu i solonjecu solončakastom, u okolini naselja Novi Kneževac (Vojvodina, Srbija) konstatovano je 205 taksona i sastojine 12 biljnih zajednica. Među konstatovanim taksonima je: 177 vrsta, 6 podvrsta, 8 varijeteta, 13 formi i 1 luzus. Za ekološku analizu flore izdvojen je 191 takson. Među njima je 177 vrsta, 6 podvrsta, 3 varijeteta, tj. Aster tripolium L. var. pannonicus (Jacq.) Beck, Chenopodium rubrum L. subsp. botryoides Sm. var. crassifolium (Hornem) Kov. i Sonchus arvensis L. var. uliginosus (M.B.) Grec., jer njihove više taksonomske kategorije nisu zabeležene u istraživanoj flori i 5 formi tj. Aster sedifolius L. f. subsquamosus Soy, Bromus commutatus Schrad. f. violaceus Podp., Mentha aquatica L. f. erromera Top., Poa bulbosa L. f. vivipara Koel. i Scleranthus annus L. f. minimus Schur., jer njihove više taksonomske kategorije nisu zabeležene u istraživanoj flori. Za ekološku analizu vegetacije analizirane su satojine svih 12 zabeleženih zajednica tj. ass. Scirpo-Phragmitetum W. Koch 1926, ass. Bolboschoenetum maritimi continentale Soy (1927) 1957, ass. Acorelletum pannonici Soy (1939) 1947, ass. Puccinelletum limosae (Rapcs. 1927) Soy 1930, ass. Pholiuro-Plantaginetum tenuiflorae (Rapcs. 1927) Wendel. 1943, ass. Hordeetum histricis (Soy 1933) Wendel. 1943, ass. Camphorosmetum annuae (Rapcs. 1916) Soy 1933 corr. Soy 1938, ass. Agrostio-Alopecuretum pratensis Soy (1933) 1947, ass. Agrostio-Eleochariti-Alopecuretu geniculati (Magyar1928) Soy (1939) 1947, ass. Artemisio-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soy 1945, ass. Achilleo-Festucetum pseudovinae (Magyar 1928) Soy 1945 i ass. Festuco- Andropogonetum ischaemi Vučk. 1985. Na osnovu ekološke analize biljnog pokrivača konstatovano je da u flori pašnjaka, na solonjecu i solonjecu solončakastom, u okolini naselja Novi Kneževac halofitama pripada 30,37 % analiziranih taksona, te da su sastojine zabeleženih zajednica razvijene na staništima čiji je sadržaj soli u rizosfernim slojevima zemljišta vrlo različit. Prosečno to su: umereno suva (F - 2,72), umereno bazna (R - 3,26), umereno sadržajem azota i azotnih materijama obezbeđena staništa (N - 3,07), sa srednjim sadržajem humusa (H - 2,94) i umereno povoljnom aerisanošću (D - 3,99). U njihovom livadskom biljnom pokrivaču dominiraju termofilne biljke (T - 4,05) prilagođene punoj svetlosti, ali i izvesnoj zasenjenosti (L - 3,84) i kontinentalnoj klimi istraživanog područja (K - 3,27).
Reference
Benka, P., Salvai, A. (2005) Digitalizacija pedološke karte Vojvodine za potrebe geografskog informacionog sistema. u: Melioracije u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Departman za uređenje voda, str. 53-59
Knežević, A., Boža, P., Stojanović, S., Milošev, D., Nikolić, Lj., Lazić, D., Stojšić, V. (2003) Specifičnosti i ugroženost biljnog pokrivača zaslanjenih staništa priobalja akvatorije Rusande. u: Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja, Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada, 289-294
Knežević, A., Boža, P., Stankov, M., Nikolić, Lj., Stojanović, S., Džigurski, D., Ljevnaić, B., Polić, D. (2009) Plant cover of the saline grassland in the riparian zone of the Okanj oxbow lake (the Vojvodina province, Serbia). Annals of faculty of engineering Hunedoara - Journal of Engineering, Tome VII, Fascicule 4,189-194
Knežević, A., Džigurski, D., Ljevnaić-Mašić, B., Ćupina, B., Milošev, D. (2011) Plant cover of natural pastures located in the vicinity of the town of Novi Kneževac. Savremena poljoprivreda, vol. 60, br. 1-2, str. 22-30
Knežević, A., Boža, P., Milošev, D., Lazić, D. (2005) Specifičnosti biljnog pokrivača priobalja akvatorije Slano Kopovo (Vojvodina, Srbija). u: Melioracije u održivoj poljoprivredi, Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, 76-81
Knežević, A., Boža, P.P., Stojanović, S., Lazić, D., Nikolić, L. (2005) Flora of saline sites in the riparian zone of the Ostrovo aquatorium (Melenci: The Vojvodina province). Savremena poljoprivreda, vol. 54, br. 3-4, str. 243-247
Knežević, A., Džigurski, D., Milošev, D., Ljevnaić-Mašić, B., Šeremešić, S., Belić, M. (2009) Ekološka analiza flore prirodnog pašnjaka na solonjecu u okolini naselja Kumane. Acta biologica iugoslavica - serija G: Acta herbologica, vol. 18, br. 2, str. 77-86
Knežević, A. (1983) Prilog proučavanju halofitske vegetacije severnog Banata. Zbornik za prirodne nauke, Matice srpske, (65): 83-94
Knežević, A.S. (1994) Monografija flore vaskularnih biljaka na slatinama u regionu Banata, Jugoslavija. Novi Sad: Matica srpska - Odeljenje za prirodne nauke
Landolt, E. (1977) Ökologische zeigerwerte zur schweizer flora. Zurich: Veröffentlichungen des Geobotanischen Institutes der Eidg Techn. Hochschule, Stifung Rübel
Ljevnaić-Mašić, B. (2010) Hidrofite Osnovne kanalske mreže Hidrosistema DTD na području Banata. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju I ekologiju, Doktorska teza
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ratpov49-1203
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka