Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 68, br. 6, str. 1022-1030
Održiva arhitektura urbanosredinskog pejzaža
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd
Ključne reči: urbanosredinski pejzaž; održiva arhitektura; održivi ekoreciprocitet; fizičke strukture
Sažetak
Kroz graditeljsko-urbanu istoriju arhitektura ima važno mesto, ulogu i značaj u konstituisanju urbanosredinskog pejzaža. Međutim, savremeni tempo urbanizacije sve više potencira umnožavanje i dominaciju nehumanih graditeljskih uticaja. Za mnoga naselja korisnici kažu: 'tu se može stanovati, a još više pitaju, da li se može i prebivati'? Iz raznih autorskih opservacija proizlazi da objekti arhitekture u fizičkoj urbanosredinskoj strukturi (in)direktno utiču na ljudsko zdravlje. Posebno u uslovima urbanog nereda, dominiraju negativni efekti fizičke kontaminacije. Vrlo štetna dejstva proishode i generišu se zbog prozelitističkog umnožavanja i predominacije visoko građenih struktura i objekata na štetu ekoreciprociteta, pa se u tako zgusnutim celinama osećaju razni negativni efekti zbog instalisanja brojnih i moćnih sistema koji pojačavaju buku, hemijsko i fizičko zagađenje i prenatrpanost. Zato se u radu posebno ukazuje na kvazistručnu marginalizaciju ekoreciprociteta i neodrživu 2D tipologiju fizičkih struktura, jer su ovi problemi u uzročno-posledičnoj vezi sa pseudourbanizacijom, pseudoregulacijom, degradacijom i deregulacijom održive organske, graditeljske, kulturne, duhovne, estetske, ekološke, sociološke i humane dimenzije urbanosredinske strukture, volumena i pejzaža.
Reference
Ćerimović, Lj.V. (2009) Savremena urbanost i kulturno-parkovno nasleđe u uslovima lokalnih i globalnih promena. u: The space in European architecture: Tradition and innovation, Balchik, proceedings, Varna Free University 'Chernorizets Hrabar', Faculty of Architecture, part I, 188-205
Ćerimović, V. (2007) Eko-urbana (ne)kultura ugrožava kvalitet vazduha. u: Zaštita vazduha Društvo za čistoću vazduha Srbije, Beograd: Privredna komora Srbije
Ćerimović, V. (2012) Klimatske promene i planiranje urbanosredinskog prebivališta. Tehnika, vol. 67, br. 4, str. 523-529
Ćerimović, V.Lj. (2013) Neodrživi '2D' principi Nove atinske povelje u odnosu na urbanu i životnu sredinu: Unsustainable '2D' principles of the New Athens declaration on urban areas and environment. u: Zaštita životne sredine u planskoj i tehničkoj dokumentaciji 2013, V. naučnostručn konferencija, Zbornik radova, Beograd: Udruženje inženjera Beograda (UIB), (CD), 8-27
Ćerimović, V.Lj. (2011) Neodržive pseudourbane posledice zakonske i urbanističke terminologije. Glasnik Srpskog geografskog društva, vol. 91, br. 3, str. 117-138
Ćerimović, V.Lj. (2010) Održiva urbanizacija i neodrživa pseudourbanizacija: Sustainable urbanization and unsustainable pseudourbanization. Savremeno graditeljstvo, vol. II, br. 04, 28-38, Banja Luka, Republika Srpska, Zavod za izgradnju a. d
Ćerimović, V.Lj. (2011) Pseudourbanizacija kao posledica zakonske i urbanističke terminologije. Tehnika, vol. 66, br. 1, str. 27-34
Ćerimović, V.Lj. (2010) Moći zakonodavne i urbanističke kvazistručne terminologije, i vice versa - Peti parkić Beograd - trotoari Sarajeva - Akademski park Beograd. Izgradnja, vol. 64, br. 9-10, str. 553-570
Ćerimović, V.Lj. (2011) (Ne)održivo '2D' planiranje struktura urbanog i predeonog pejzaža u uslovima klimatskih promena. u: Budućnost razvoja naselja u svetlu klimatskih promena, Zbornik radova, Beograd: Društvo urbanista Beograda (DUB), 137-172
Ćerimović, V.Lj. (2009) Neprikladna stručna terminologija u knjigama i zakonskoj regulativi. Izgradnja, vol. 63, br. 3-4, str. 87-106
Ćerimović, V.Lj. (2011) Pseudourbanizacija i koropratokratija protiv održivog razvoja (Pseudourbanization and Korporataism against sustainable development). u: Proceedings 5th International scientific conference 'Architecture, civil engineering - modernity', Varna, Free University 'Chernorizets Hrabar' Faculty of Architecture, 267-279
Ćerimović, V.Lj. (2008) Plansko-urbanistačka terminologija na štetu ekourbanih resursa. Ecologica, Posebno tematsko izdanje, Broj 16. - Godina XV, str. 171. - 180
Ćerimović, V.Lj. (2008) Plansko-urbanistička i zakonodavna terminologija u funkciji pseudourbanizacije. u: Simpozijum 'Integracija-dezintegracija grada?', Zbornik radova, Beograd: Društvo urbanista Beograda, str. 71-94
Ćerimović, V.Lj. (2009) Efekti marginalizacije i diskontinuiteta pejzažnoarhitektonsko-urbanih struktura u građenoj sredini / Efekts marginalization and discontinuity landscape- architectural-urban structure built environment. u: Kontinuitet-diskontinuitet u planiranju gradova, Beograd: Društvo urbanista Beograda / DUB, str. 142-163
Ćerimović, V.Lj. (2011) Urbanizacija ili pseudourbanizacija. Nasleđe, Kragujevac, vol. 8, br. 17, str. 39-63
Ćerimović, V.Lj. (2012) Da li je planirani, projektovani i građeni park kulturno ili prirodno dobr, ili zelena površine, ili.. ?. Savremeno graditeljstvo, vol. IV, br. 9, 52-67, Banja Luka, Republika Srpska, Zavod za izgradnju a. d
Ćerimović, V.Lj. (2013) Održivi ekoreciprocitet fizičkih struktura u funkciji održivog grada (Sustainable eco-reciprocity of physical structure as a function of sustainable city). u: BAB-Balkanski arhitektonski bijenale 2013, Internacionalna naučna konferencija Balkanski Arhitektonski Bijenale 2013, Uloga grada u savremenim društvima, Zbornik radova (BAB Balkan Architectural bienn, Beograd: Balkansko Arhitektonsko Bijenale, 296-306, CD
Ćerimović, V.Lj. (2012) '2D' ili '3D' regulativa, planiranje i upravljanje urbanim i regionalnim prostorom ('2D' or '3D' regulation, planning and management of urban and regional areas). u: Zbornik radova 'Gradovi u XXI veku - lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja', Beograd: Asocijacija prostornih planera Srbije i Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, 289-300
Doksijadis, K. (1982) Čovek i grad. Beograd: Nolit
Freedman, J.L. (1975) Crowding and behavior. San Francisko: W.H. Freedman and Company, str. 120-121
Korać, Ž. (1978) Čovek i grad - osnovi ekološke psihologije. Beograd: Glas
Milošević, P.V., Ćerimović, V.Lj. (2010) Eko-grad Beograd - kontinuitet sistemskih ogrešenja o održivost. Izgradnja, vol. 64, br. 1-2, str. 47-70
Newman, O. (1972) Defensible space. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Norberg-Schulz, C. (1990) Stanovanje - stanište, urbani prostor, kuća. Beograd: Građevinska knjiga
Pegan, S. (2007) Urbanizam. Zagreb: Arhitektonski fakultet, str. 14.i 173
Perkins, J. (2007) The secret history of the American empire: Economic hit men, jackals and the truth about global corruption: A plume book. http://www.amazon.com/Secret-History-American-EmpireCorruption/dp/052595015Xreader_052595015X
Perkins, J. (2009) Hoodwinked: An economic hit man reveals why the world financial markets imploded and what we need to do to remake them. New York: Broadwey books, str. 205-220
Radović, R. (2009) Forma grada - Osnove, teorija i praksa. Beograd: Građevinska knjiga
Supek, R. (1987) Grad po mjeri čovjeka. Zagreb: Naprijed
Tošković, D. (2006) Uvod u prostorno i urbanističko planiranje. Beograd: Akademska misao
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.

Povezani članci