Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 8  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 28, br. 1-3, str. 23-35
Kriza životne sredine kao problematika ljudskih prava i ekološke svesti
aVisoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ključne reči: ljudska prava; životna sredina; ekološka odgovornost; kriza životne sredine
Sažetak
Ideja o zaštiti ljudskih prava prošla je dugi hod kroz istoriju - od antičkih vremena u svom inicijalnom obliku preko buržoaskog perioda u kojem je ideja u potpunosti razvijena, sve do dvadesetog veka u kojem je doživela svoju ekspanziju i internacionalizaciju. Svaka država mora preduzeti sve što je u njenoj moći da izgradi takav pravni poredak koji će omogućiti ostvarivanje i valjane mehanizme zaštite ljudskih prava. Interesantna tema savremenog društva je zdrava životna sredina i ekološka kriza, a u svetlu takve kontemplacije možemo na površinu izvući i pitanje odnosa države prema životnoj sredini i pravo pojedinca da živi u zdravom okruženju. Sa druge strane, društva se između sebe razlikuju s obzirom na razvijenost građanske svesti, edukovanosti i upoznatosti samih građana o tome da je životna sredina zaštićena i pravima koja iz takvog afirmativnog odnosa (građanskopravnog, ustavnopravnog i krivičnopravnog) prema životnoj sredini proizilaze. U radu su prikazani osnovni dokumenti kojima se garantuju ljudska prava, a među njima i pravo na zdravu životnu sredinu, osvrt na stanje u ovoj oblasti u našem ekonomsko-pravnom sistemu, te ekološka odgovornost društva prema životnoj sredini i ekonomske koordinate, kao i elementi koji jasno ukazuju da postoji ozbiljna kriza ekoloških prava i životne sredine uopšte.
Reference
*** (2007) Pregled stanja životne sredine za Republiku Srbiju - ekonomska komisija za Evropu - drugi pregled. Njujork: UN, str. 46-47
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine. Sl. glasnik RS, broj 38
*** (2004) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2004) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2004) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (2004) Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135
*** (1978-1989) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Sl. list SRJ, br. 31/93 i Sl. list SCG, br. 1/03 - Ustavna povelja
*** (1991-1996) Zakon o vodama. Službeni glasnik RS, br. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96
*** (1993) Convention on civil liability for damage resulting from activities dangerous to the environment. Lugano, 2011. Mar. 07. http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/150.htm
*** (2011) United Nations, Committee on Economic, Social and Cultural Rights. 2011, Mart 07 http://en.wikipedia.org/wiki/Committeeon_Economic_Social_and_Cultural_Rights
*** (1950) European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Council of Europe, Rome. http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm
*** (2005-2009) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09
*** (2008) Nacionalna strategija održivog razvoja. SI. glasnik RS, br. 57
Berber, N., Ćuić, J. (2009) Uloga transnacionalnih korporacija u razvoju zemalja u tranziciji. u: Naučni skup sa međunarodnim učešćem, Inostrani kapital kao faktor razvoja zemalja u tranziciji, Zbornik radova, Kragujevac: Ekonomski fakultet, 293-308
Brkić, S., Gajstlinger, M., Djurdjev, D., Etinski, R., Knez, R., Milkov, D., Pajvančić, M., Petrušić, N., Popov, D., Salma, J., Drakić, D., Lukić, T. (2009) Osnove prava životne sredine. Novi Sad: Pravni fakultet, Centar za izdavačku delatnost
Goleman, D. (2010) Ekološka inteligencija poznavanje skrivenih uticaja onoga što kupujemo. Beograd: Geopoetika izdavaštvo
Jovašević, D. (2005) Zaštita životne sredine - zbirka propisa. Beograd: Službeni list
Mcgill, C.L. (2007) International Journal of Sustainable development law and policy, 3 McGill J.S.D. L.P
UN (1972) Declaration of the United Nations conference on the human environment. Stockholm, http://www.undocuments.net
UN, Economic Commission for Europe (1998) Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters - the Arhus Convention-
United Nations United Nations Environment Programme. (2011, Mart 07). Preuzeto sa: http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?DocumentID=43
Vasović, V. (2006) Ekološka kriza i savremena teorijska misao. Kragujevac, I Nacionalna konferencija o kvalitetu života
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 14.09.2011.

Povezani članci

Sociologija (2006)
Javni interes i strategije aktera u urbanističkom i prostornom planiranju
Vujošević Miodrag, i dr.

Pravo - teorija i praksa (2013)
Pravo na zaštitu zdravlja - skromni dometi ustava Srbije
Slavnić Ljiljana

Zb Pravnog fak Novi Sad (2011)
Zaštita životne sredine - prevencija i naknada štete
Pajtić Bojan

prikaži sve [6]