Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 2, str. 185-192
Ukupan i raspoloživ prinos biljnih ostataka pšenice
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresamarkogolub@uns.ac.rs
Projekat:
Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Ključne reči: pšenični žetveni ostatci; žetveni indeks; prinos slame; ostatci biomase
Sažetak
Odnošenjem žetvenih ostataka u cilju njihovog korišćenja kao sirovine ili goriva smanjuje se količina organske materije koja može da se vrati u zemljište, što ima uticaja na njegove osobine i plodnost. Utvrđivanje uticaja odnošenja žetvenih ostataka na plodnost zemljišta, pre svega dugoročno, kompleksan je multidisciplinarni problem, čije rešavanje zahteva timski rad. Konstatovano je da do sada nije detaljno mereno koliki se udeo biljnih ostataka odnosi ubiranjem slame nakon žetve pšenice, te je postavljen zadatak da se to istraži. Uzorci osam sorti pšenice uzimani su u toku žetve 2011. na četiri lokacije. Sprovedeno je merenje prinosa nadzemnog dela biljke pšenice, pri čemu su posebno razmatrani zrno, slama, pleva sa vretenom i list. Izračunat je žetveni indeks i udeli ostale nadzemne biomase u odnosu na zrno. Određena je raspodela mase slame po visini, pri čemu je stabljika podeljena u četiri segmenta po 75 mm, do visine 300 mm, dok preostali deo predstavlja peti segment. Na bazi tih podataka izrađene su krive koje predstavljaju raspodelu zbirne mase, do neke visine. Prosečna vrednost žetvenog indeksa svih uzoraka bila je 0,48. Relativni prinos biljnih ostataka, u odnosu na zrno, bio je 111%, a slame 81%. Na osnovu dobijene srednje krive zbirne raspodele mase stabljike konstatovano je da bi pri visini reza 15 cm ostatak slame na strnjištu predstavljao oko 26%. Ukoliko se u obzir uzmu i gubici pikap uređaja prese, oko 10%, ubrana količina slame bila bi 66 % u odnosu na ukupan prinos slame, ili oko 54% u odnosu na zrno. Na ovaj način ubire se oko 48% ukupnih nadzemnih ostataka pšenice. Dobijeni podaci mogu da posluže za ocenjivanje realne količine biljnih ostataka koji se prikupljanjem pšenice odvoze ili koji ostaju na polju. Merenja bi trebalo da se sprovedu i narednih sezona, jer rezultati zavise od agroklimatskih uslova. Detaljnije bi trebalo da se istraži visina gubitaka koji nastaju pri presovanju slame pšenice.
Reference
*** (2004) ASABE S358. 2: Moisture measurement-forages. St. Joseph: American Society of Agricultural and Biological Engineers
*** (2008) ASABE s352. 2: Moisture measurement-unground grain and seeds. St. Joseph: American Society of Agricultural and Biological Engineers
Brkić, M., Janić, T. (2010) Nova procena vrsta i količina biomasa Vojvodine za proizvodnju energije. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 2, str. 178-188
Kaltschmitt, M., Harmann, H., Hofbauer, H. (2009) Energie aus Biomass - Grundlagen, Techniken in Verfahre. Heidelberg - London - New York: Springer
Martinov, M. (1982) Energetski potencijal sporednih proizvoda ratarstva. u: Internacionalni simpozijum 'Poljoprivredno mašinstvo i nauka' (IV), proc, Požarevac, str. 497-513
Martinov, M., Vujanov, A., Dujlović, N. (2007) Brzo utvrđivanje sadržaja vlage biljnog materijala. Revija agronomska saznanja, 16, 18-19
Powlson, D. (2006) Cereals straw for bioenergy: Environmental and agronomic constraints. u: Expert consultation: Cereals straw resources for bioenergy in the European Union, 14-15. Oct., Pamplona, proc., 45-59
Rosentrater, K.A., Todey, D., Persyin, R. (2009) Quantifying total and sustainable agricultural biomass resources in south Dakota: A preliminary assessment. Agricultural Engineering International, 11: Manuscript 1059-1058-1
Saffih-Hdadi, K., Mary, B. (2008) Modeling consequences of straw residues export on soil organic carbon. Soil Biology and Biochemistry, 40(3): 594-607
Scarlat, N., Martinov, M., Dallemand, J. (2010) Assessment of the availability of agricultural crop residues in the European Union: Potential and limitations for bioenergy use. Waste Management, vol. 30, br. 10, str. 1889-1897
Sekulić, P., Ninkov, J., Hristov, N., Vasin, J., Šeremešić, S., Zeremski-Škorić, T. (2010) Sadržaj organske materije u zemljištima AP Vojvodine i mogućnost korišćenja žetvenih ostataka kao obnovljivog izvora energije. Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 47, br. 2, str. 591-598
Turan, J., Findura, P. (2008) Prinos slame sa različitim visinama reza kose. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 1-2, str. 72-77
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 13.03.2012.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2011)
Biomasa u Vojvodini - RES 2020
Martinov Milan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2012)
Ukupan i raspoloživ prinos žetvenih ostataka suncokreta
Golub Marko, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2012)
Istraživanje ukupnog i raspoloživog prinosa žetvenih ostataka soje, 2011. i 2012.
Veselinov Branislav, i dr.

prikaži sve [19]