Metrika

  • citati u SCIndeksu: [8]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 2, str. 93-115
Novine koje donosi Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu: Teorijski i praktični problemi stvaranja i primene prava (EU i Srbija)

Ključne reči: nasilje u porodici; nasilje nad ženama; Istambulska konvencija; zakonodavstvo Srbije; zakonodavstvo Crne Gore
Sažetak
Nasilje, kao pojava imanentna čoveku od samog nastajanja, može da se ispolji u različitim formama. Prema statističkim podacima, broj žena koje su pretrpele neki vid nasilja, zabrinjavajuće je velik. Nasilje u porodici, odnosno nasilje nad ženama predstavlja ozbiljan problem na kojem se tek od skora počelo raditi na međunarodnom planu. Pojedine međunarodne organizacije, posredno su se doticale ovog pitanja u instrumentima koji su se bavili zaštitom ljudskih prava. Na evropskom nivou, 2011. godine, doneta je Konvencija Saveta Evrope (tzv. Istambulska konvencija) koja predstavlja prvi pravno obavezujući dokument na evropskom kontinentu, koji se bavi prevencijom nasilja nad ženama, njihovom zaštitom i kažnjavanjem počinilaca. Ova Konvencija stupila je na snagu 2014. godine, a Srbija je jedna od država koje su ovu Konvenciju ratifikovale. Rad nastoji da prikaže novine koje će ova Konvencija doneti domaćem pravnom sistemu uz istovremenu analizu i stanja u Crnoj Gori, gde je 2010. godine donet Zakon o zaštiti od nasilja u porodici.
Reference
*** (2005/2011) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18 i 72
*** (2010) Zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Služben list CG, br. 46
*** (2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Službeni glasnik RS, Međunarodni ugovori, br. 12
*** (2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Službeni list Crne Gore, Međunarodni ugovori, br. 4
*** (1981) Zakon o ratifikaciji konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Službeni list SFRJ, Međunarodni ugovori, br. 11
*** (2005/2013) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85, 88/2005 ispr. 107/2005 ispr. 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104
*** Istambulska konvencija
*** (2001) Predlog Evropskog parlamenta i Direktiva Saveta o pravu građana Evropske unije i članova njihovih porodica da se slobodno kreću i nastanjuju unutar teritorije država članica. Official Journal, COM/2001/0257, C 270 E, od 25.9
*** (1999) Rezolucija o izveštaju Komisije Savetu, Evropskom parlamentu, Ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona o stanju zdravlja žena u Evropskoj zajednici. Official Journal, COM (97) 0224 C4-0333/97) C175, od 21.6. godine
*** (2013) Sintetizovani izveštaj o radu centara za socijalni rad u Srbiji za 2012. godinu. Beograd: Republički zavod za socijalnu zaštitu, 67, jun
*** The Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm
*** Declaration on the elimination of violence against women. http://www.un.org/ documents/ga/res/48/a48r104.htm, 1. septembar 2014
*** Domestic violence against women: Report. http://ec.europa.eu/public_opinion/ archives/ ebs/ebs_344_en.pdf, 5. septembar 2014
*** (2013) Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence. WHO, Department of Reproductive Health and Research, p. 2
*** (2011) Važeći Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72
Babović, M., Ginić, K., Vuković, O. (2010) Mapiranje porodičnog nasilja prema ženama u Centralnoj Srbiji. Beograd: Ministarstvo rada i socijalne politike, Uprava za rodnu ravnopravnost - Projekat Borba protiv seksualnog i rodno zasnovanog nasilja
Ban, K. (2008) Moon, generalni sekretar UN. New York: United Nations Department of Public Information, News and Media Division
Bošković, M. (2010) Porodični faktori kriminaliteta i porodično nasilje. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 44, br. 3, str. 117-140
Čović, A. (2013) Značaj ratifikacije Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Strani pravni život, vol. , br. 3, str. 279-292
Delić, N. (2013) Krivično pravo posebni deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Pravna knjiga, : 111
Herring, J. (2011) Family law
Komitet za eliminaciju diskriminacije žena (1992) Opšta preporuka. broj 19, UN Doc A/47/38 (1992)
Kovaček-Stanić, G. (1997) Pravo deteta na održavanje ličnih odnosa sa bliskim licima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 1-3, str. 115-132
Kovaček-Stanić, G. (2010) Porodično pravopartnersko, dečje i starateljsko pravo. Novi Sad: Pravni fakultet u Novom Sadu
Mackinnon, C. (1987) Privacy v. equality: Beyond Roe v. Wade. u: Feminism unmodified: Discourses on life and law, Cambridge: Harvard University press, The Universal Declaration Of Human Rights, http://www.un.org/en/documents/udhr/, 4. septembar 2014
Nikolić-Ristanović, V. (2013) Praćenje primene zakonskih rešenja o nasilju u porodici u Srbiji: nalazi pilot istraživanja. Beograd: UN WOMEN
O`donovan, K. (1993) Family Law Matters. London
Samardžić, S. (2012) Pravni mehanizmi zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na nivou Evropske unije i Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 4, str. 423-442
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-6730
objavljen u SCIndeksu: 12.12.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka