Metrika

  • citati u SCIndeksu: [5]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 46, br. 4, str. 423-442
Pravni mehanizmi zaštite žena od nasilja u porodici i partnerskim odnosima na nivou Evropske unije i Srbije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: nasilje u porodici; nasilje nad ženama; pravni mehanizmi za zaštitu žena; regulativa Evropske unije
Sažetak
Nasilje nad ženama predstavlja najčešći oblik nasilja u porodici. Dugo je ovaj problem bio zanemarivan, odnosno smatralo se da odnosi u porodici, odnosno između bračnih i vanbračnih partnera, predstavljaju privatnu stvar i da je obaveza države da se suzdrži od bilo kakvog uplitanja. Međutim, kako je problem nasilja u porodici i nad ženama, postao sve prisutniji, počeo je da se menja stav međunarodne zajednice i da se sve češće ističe potreba za stvaranjem adekvatnih pravnih mehanizama kojima će se pružiti zaštita žrtvi. U tom smislu, donet je određeni broj akata u okviru Ujedinjenih nacija, ali i Evropske unije. U Srbiji takođe postoji određena krivičnopravna, ali i građanskopravna regulativa koja nastoji da spreči nasilje u porodici, odnosno da kazni nasilnike i zaštiti žrtve. Pored odgovarajućih pravnih akata, koji se uvek mogu unapređivati, neophodno je i preduzimanje određenih inicijativa od strane država koje mogu dovesti do poboljšanja svesti kod ljudi o prisutnosti nasilja, kao i o načinima na koji oni mogu da pomognu.
Reference
*** (2010) Domestic violence against women: Report. Special eurobarometer, 344, September
*** (2011) Nacionalna strategija za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima. Sl. glasnik RS', br. 27
*** (2005) Porodični zakon. Službeni glasnik RS, br. 18
*** (2001) Predlog Evropskog parlamenta i Direktiva Saveta o pravu građana Evropske Unije i članova njihovih porodica da se slobodno kreću i nastanjuju unutar teritorije država članica (COM/2001/0257). Official Journal, 25, 9
*** (1999) Rezolucija o izveštaju Komisije Savetu, Evropskom parlamentu, Ekonomskom i socijalnom komitetu i Komitetu regiona o stanju zdravlja žena u Evropskoj zajednici (COM (97) 0224 C4-0333/97). Official Journal, C175, od 21.6
*** (2011) Zakon o parničnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (1981) Zakon o ratifikaciji konvencije o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
Council of Europe (2002) Recommendation of the Committee of Ministers to Member States on the protection of women against violence. Adopted on 30 April 2002; and Explanatory Memorandum. Strasbourg: Council of Europe, European Commission against Racism and Intolerance
Herring, J. (2011) Family law
Johnson, M., i dr. (2010) Making distinctions between different kinds of intimate partner violence. Washington: National healthy marriage resource centre
Klipa, A. (2012) Nasilje u porodici: Normativni okvir za uspešnu primenu instituta u praksi. Pravni instruktor, br. 18
Kovaček-Stanić, G. (2011) Porodično pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
McKinnon, C. (1987) Feminism unmodified: Discourses on life and law. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Miles, J., violence' u Herring, 'domestic J., ur. (2001) Family Law: Issues, Debates, Policy. Willian: Cullompton
Odonovan, K. (1993) Family law matters. London, p. 107
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns46-3112
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka