Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 3, str. 715-735
Populaciona politika, planiranje porodice - postojeće tendencije i moguća rešenja
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Rad nastoji da prikaže trenutnu demografsku sliku u zemljama Evropske Unije i Srbije i mere koje se preduzimaju kako bi se postigli određeni ciljevi u oblasti reprodukcije stanovništva. Kako, se većina zemalja EU, kao i Srbija, susreće sa niskim prirodnim priraštajem karakteristično je vođenje pronatalitetne politike, uz istovremeno priznavanje pojedincima pravo na planiranje porodice koje podrazumeva pravo da slobodno odluče da li će i koliko dece imati, kao i koliki će razmak biti između rođenja. U radu su analizirana relevantna zakonska rešenja koja direktno ili indirektno utiču na povećanje prirodnog priraštaja, kao i ona zakonska rešenja koja doprinose ostvarivanju prava na planiranje porodice. Takođe, u radu je učinjen osvrt i na odgovarajuće odredbe Predloga građanskog zakonika Srbije, analizirajući njihov eventualan pozitivan ili negativan uticaj na demografsku sliku Srbije.
Reference
*** (1948) Opšta deklaracija o pravima čoveka, usvojena na Generalnoj skupštini UN 1948. godine. Službeni list FNRJ, 0
*** (2005) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18
*** (2005) Program demografskog razvoja Autonomne Pokrajine Vojvodine sa merama za njegovo sprovođenje. Novi Sad: Skupština AP Vojvodine
*** (1990-2008) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 1/90, 98/08
*** (1974) Ustav SFRJ. Službeni list SFRJ, br. 9
*** (2002-2009) Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom. Sl. glasnik RS, br. 16/02, 115/05 i 107/09
*** (2009) Zakon o lečenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognutog oplođenja Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 72
*** (2003-2010) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Službeni glasnik RS, br. 34/03, 64/04 - odluka USRS, 84/04 - dr. zakon, 85/05, 101/05 - dr. zakon, 63/06 - odluka USRS, 5/09, 107/09 i 101/10
*** (1995) Zakon o postupku prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama. Sl. glasnik RS, br. 16
*** (2005-2009) Zakon o radu. Sl. Glasnik RS, br. 24/05, 61/05 i 54/09
*** (2003) Fertility, contraception and population policies. Population Division Department of Economic and Social Affairs United Nations Secretariat, ESA/P/WP. 18225, Apr
Blagojević-Šijaković, M.M., ur. (1995) Roditeljstvo i fertilitet - Srbija devedesetih. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja
Cvejić-Jančić, O. (1998) Porodično pravo - bračno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet
Cvejić-Jančić, O. (1984) Pravni režim prekida trudnoće. Zbornik matice srpske za društvene nauke, br. 77, str. 113-123
Cvejić-Jančić, O., ur. (1995) Prekid trudnoćekao metod planiranja porodice. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, broj 1-3, str. 95-107
Đurđev, B.S. (2006) Izazovi depopulacije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 121, str. 11-17
Herring, J. (2011) Family law
Kovaček-Stanić, G. (2009) Porodično pravo - partnersko, dečje i starateljsko pravo. Novi Sad
Kovaček-Stanić, G. (2008) Legislativa o ljudskoj reprodukciji uz biomedicinsku pomoć. Novi Sad: Pravni fakultet - Centar za izdavačku delatnost
Kovaček-Stanić, G. (2010) Porodičnopravni aspekt biomedicinski potpomognutog oplođenja u pravu Srbije i Evropskim pravima. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 131, str. 415-430
Kovaček-Stanić, G. (2001) Porodično-pravni aspekti surogat materinstva. Pravni život, vol. 50, br. 9, str. 491-507
Kovaček-Stanić, G. (1995) Kriterijumi za liberalnost u regulisanju prekida trudnoće. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, broj 1-3, str. 163-173
Kovaček-Stanić, G. (2006) Porodični zakon Srbije iz 2005. godine u kontekstu planiranja porodice. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 121, str. 157-169
Ponjavić, Z. (1997) Prekid trudnoće - pravni aspekti. Beograd: Nomos
Rašević, M. (2005) Voljna sterilizacija u Srbiji - nezadovoljena potreba?. u: Pojedinac i država, Beograd: Institut društvenih nauka, str. 233-241
Rašević, M. (2006) Odlaganje rađanja u optimalnoj dobi života - osnovna demografska cena 1990-ih u Srbiji. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 121, str. 141-148
Rašević, M. (2009) Šest zabluda relevantnih za populacionu politiku. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 127, str. 73-91
Rašević, M.M. (1995) Prihvatanje populacione politike na individualnom nivou: žene koje namerno prekidaju trudnoću. Stanovništvo, vol. 33, br. 1-4, str. 41-54
Vukotić, D. (2011) Ne popušta 'politika jednog deteta'. Politika, 17. 02. 2011
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns1103715S
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka