Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 63, br. 4, str. 165-183
Krivična dela protiv oružanih snaga u domaćem i uporednom zakonodavstvu
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Sažetak
Krivična dela protiv oružanih snaga predstavljaju jedno od najstarijih polja primene krivičnog prava. Cilj članka je da se prikaže raznovrsnost pristupa problematici krivičnih dela protiv oružanih snaga. U toj nameri prikazan je istorijski razvoj našeg vojnog krivičnog prava, a s istim ciljem dat je i samo delić bogate uporedne prakse u krivično-pravnom regulisanju ove materije. Iz izloženog sledi da krivična dela protiv oružanih snaga predstavljaju jednu od najvažnijih oblasti, kojoj i zakonodavac i sud moraju pristupiti sa posebnom pažnjom. Pored toga, primećuje se i da su ova krivična dela prilično konzervativna, u smislu da njihova bitna obeležja bića ostaju nepromenjena decenijama. To posebno pogoduje ujednačavanju sudske prakse i stabilizovanju krivične zaštite zaštićenih dobara.
Reference
*** (2010) Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika. Podgorica: Ministarstvo pravde Crne Gore
*** (2003) Zakoni Republike Srpske iz oblasti krivičnog prava. Banja Luka: JP Službeni glasnik Republike Srpske
*** (2003-2010) Krivični zakon Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 3/2003 - nametnuti tekst, 32/2003 - ispravka, 37/2003 - usvojeni tekst, 54/2004, 61/2004, 30/2005, 53/2006, 55/2006, 32/2007 i 8/2010
*** (1994-2004) Kazenski zakonik Republike Slovenije. Uradni list Republike Slovenije, br. 63/94, 70/94 (popr.); 23/99 in 40/04
*** (2008-2009) Kazenski zakonik. Uradni list Republike Slovenije, številka 55/2008, 66/2008 - popravek, 39/2009
*** (2003) Osnovni Zakon (Ustav) Savezne Republike Nemačke. Beograd: Službeni list SCG, prevod Tomić Lj
*** (2010) The German judiciary act. Berlin: Federal Ministry of Justice, www.gesetze-im-internet.de 27. 1. 2011
*** (2010) Izabrane odluke nemačkog Saveznog ustavnog suda. Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, Program pravna država - Jugoistočna Evropa
*** (2009) German criminal code, as amended on 4 July 2009. Berlin: Federal Ministry of Justice in cooperation with juris GmbH, www.gesetze-im-internet.de
*** (1998) Krivični Zakonik Savezne Republike Njemačke sa Uvodnim zakonom za krivični zakonik i Vojno krivičnim zakonom. Beograd: Centar Marketing
*** Criminal Code of the Russian Federation. www.legislationonline.org/0cc1acff8241216090943e97d5b4.htm [27. 1. 2011]
*** (1999) Swedish Penal Code. Stockholm: Ministry of Justice
*** (2002) Penal Code of Bulgaria. Sofia: Ministry of Justice
*** (2008) Manual for Court-Martial United States. Department of Defense
*** (1950) Krivični zakonik - opšti deo. Beograd: Službeni list FNRJ
*** (1973) Krivični zakonik. Beograd: NIU Službeni list SFRJ
*** (1994-2003) Osnovni krivični zakon - Krivični zakon Savezne Republike Jugoslavije. Službeni list SFRJ - Službeni glasnik Republike Srbije, br. 44/1976, 46/1977, 34/1984, 37/1984, 74/1987, 57/1989, 3/1990, 38/1990, 45/1990 i 54/1990, Službeni list Savezne Republike Jugoslavije, br. 35/1992, 16/1993, 31/1993, 37/1993, 24/ i 61/2001, Službe
*** (2005-2009) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, Beograd, br. 85/05, 88/05-ispr., 107/05-ispr., 72 i 111/09
*** (2007-2009) Zakon o Vojsci Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/07 i 88/2009
*** (2003-2008) Krivični zakonik Republike Crne Gore. Službeni list Republike Crne Gore, br. 70/2003, 13/2004, 47/2006 i Službeni list Crne Gore, broj 40/2008
Gojković, M. (2000) Zbornik vojnih pravosudnih propisa (1839-1995). Beograd: Vojnoizdavački zavod
Jovanović, B., i dr. (1979) Osnovi prava. Beograd: VIZ
Stojanović, Z. (2007) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z. (2009) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 30.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka