Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 35, br. 2, str. 403-420
Diskreciono gonjenje maloletnih učinilaca krivičnih dela
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresavojadj@gmail.com
Sažetak
Prvi deo rada sadrži uopšteno izlaganje o načelu legaliteta i načelu oportuniteta krivičnog gonjenja, u okviru kojeg se definiše pojam i objašnjava značenje, obim primene i međusobni odnos ovih načela. Potom su analizirani svi zakonom propisani slučajevi diskrecionog krivičnog gonjenja u postupku prema maloletnicima Srbije. Iako je načelo legaliteta osnovno načelo krivičnog gonjenja i u postupku prema maloletnicima, sve je više propisanih odstupanja od ovog načela, čime se širi obim važenja načela diskrecionog gonjenja. U radu su najpre analizirani zakonski uslovi za primenu načela diskrecionog gonjenja pre pokretanja postupka prema maloletnicima: kad se radi o lakšim krivičnim delima, kad se maloletnik nalazi na izvršenju kazne i slučaj uslovnog pokretanja postupka. Dalje izlaganje se odnosi na primenu diskrecionog gonjenja u pokrenutom postupku. Autor tumači da su to posebni zakonski osnovi za obustavu postupka, te ih zato objašnjava kao obustavu postupka zbog necelishodnosti i kao uslovnu obustavu postupka.
Reference
Bayer, V. (1969) Jugoslavensko krivično procesno pravo. Zagreb: Školska knjiga, knjiga I
Bejatović, S. (2009) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja u nemačkom krivičnom procesnom pravu. u: Oportunitet krivičnog gonjenja, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 128- 44
Đurđić, V. (2009) Opravdanost i svrha načela oportuniteta krivičnog gonjenja. u: Oportunitet krivičnog gonjenja, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 13-28
Eisenberg, U. (2002) Beweisrecht der StPO - Spezialkommentar. Munchen, itd: Beck
Grubač, M.V. (1995) Krivično procesno pravo - uvod i procesni subjekti. Beograd: Službeni glasnik
Hirjan, F., Singer, M. (1987) Maloljetnici u krivičnom pravu. Zagreb: Globus
Kern, E., Roxin, C. (1976) Strafverfahrensrecht. München: Verlag C.H. Beck, 14. Auflage
Lazarević, L.V., Grubač, M. (2006) Komentar Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Beograd: Službeni glasnik
Lazin, Đ. (2008) Princip oportuniteta u pokretanju postupka prema maloletnicima. u: Krivičnopravna pitanja maloletničke delinkvencije, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 169-82
Perić, O. (2003) Priručnik za primenu krivično-pravnih propisa o maloletnicima. Beograd: Nomos
Pihler, S. (1989) Neka pitanja u vezi sa načelom legaliteta u krivičnom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, br. 1-3, str. 234
Škulić, M. (2009) Načelo oportuniteta krivičnog gonjenja i maloletnička delinkvencija. u: Oportunitet krivičnog gonjenja, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 97-111
Vasiljević, T., Grubač, M.V. (2002) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd: Savremena administracija, str. 15
Živanović, T. (1941) Osnovni problemi krivičnog i građanskog procesnog prava - postupka. Beograd: Geca Kon, II Odeljak
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.07.2011.