Akcije

Facta universitatis - series: Law and Politics
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 1, br. 1, str. 21-40
Problem usaglašavanja Zakona o krivičnom postupku sa Ustavom SR Jugoslavije
Ključne reči: razlozi noveliranja; nadležnost; službeni jezik; prava okrivljenog; pritvor; kaucija; ograničenje prava na odbranu; prava oštećenog; pravni lekovi
Sažetak
Autor u ovom radu detalj'no objašnjava razloge za neophodno hitno noveliranje krivičnog procesnog zakona, a potom analizira ustavne i zakonske norme o najvažnijimkrivičnoprocesnim institutima, dajući pri tom predloge za konkretne izmene i dopune zakona. Najpre objašnjava neophodne promene zakona koje se vezuju za nadležnost organa krivičnog pravosuđa i za službeni jezik. Zaštita prava okrivljenog predmet je posebne pažnje i najobuhvatnijeg izlaganja, u okviru koga autor iznosi svoje mišljenje o ograničenju prava na odbranu, o merama procesne prinude (obaveznom pritvoru, razlozima i organima za određivanje pritvora, lišenju siobode, jemstvu, sudskom nadzoru i sl.) i zabrani ponovnog sudenja. U kontekstu zaštite prava građana, razmatran je i procesni položaj oštećenog. Na kraju razmatrane su potrebne i, po mišijenju autora, celishodne izmene u sistemu pravnih lekova. Kroz čitav rad prožet je autorov stav i ideja vodilja da su vežećim procesnim zakonom ograničene neke ustavne slobode i prava čoveka koje se zakonom ne mogu ograničavati, niti se može odlagati njihova primena. Otuda i zaključak da je neophodna hitna revizija Zakona o krivičnom postupku.
Reference
*** (1992) Ustav Savezne Republike Jugoslavije / La Constitution yougoslave. Službeni list SR Jugoslavije, br. 1, art. 28, art. 29, art. 32, art. 77, art. 144
*** (1992) Ustav Republike Crne Gore / Constitution de la Republique du Montenegro. Službeni list Republike Crne Gore, art. 12, point 2, art. 31
*** (1992) Loi de l'emploi de la langue et ecriture de la République de Serbie. Službeni glasnik Republike Srbije (Journal officiel de la Republique de Serbie), br. 4 du 27 juillet
*** Loi de la procedure pénale de la RFY. art. 353
*** LPP de l'Allemagne. art. 112
*** (1992) Ustavni zakon za sprovođenje Ustava Savezne Republike Jugoslavije / La Loi constitutionnelle de l'application de la Constitution de la Republique Federale de Yougoslavie. Službeni list SR Jugoslavije, br. 1 du 27 avril
*** (1958) Code de procedure pénale. art. 137
*** Loi de procedure criminelle de la RFY. art. 392, art. 3-19, alinea 5 et les regles du renouvellement de la procedure penale de l'article 402
*** La Constitution contient seulement les reglements sur la Cour fédérale. art. 108-110
*** Procureur fédéral d'état. art. 111-113
*** Loi de l'application de la Constitution de la RFY. art. 15, art. 16
*** (1992-1994) Loi sur les changements et supplement de la Loi constitutionnelle. Službeni list SR Jugoslavije, br. 53/92, 14/93, 24/94, 79/94
*** (1991) Ustav Republike Srbije / Constitution de la Republique de Serbie. Službeni glasnik Republike Srbije (Journal officiel de la Republique de Serbie), art. 71, art. 72, art. 103
Bejatović, S.V. (1994) L'execution des sanctions pénales a la lumiere des nouvelles solutions legislatives. Niška Banja
Đurić, V. (1992) La législation proceduralo-criminelle dans les nouvelles conditions sociales. u: La Législation criminelle et la justice pénale dans la perspective des nouveaux changements sociaux
Grubač, M. (1993) Kako do novog Zakona o krivičnom postupku SR Jugoslavije. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 65, br. 11, str. 3-16
Grubač, M.V. (1995) Osnovni problemi usaglašavanja Zakona o krivičnom postupku sa Ustavom SRJ. u: Problemi reintegracije i reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI
Grubač, M.V. (1993) Comment jusqu'a la nouvelle loi de procedure pénale de la RFY. u: Le droit penal yougoslave et sa mise in accord avec la Constitution yougoslave, edition de l'Association du droit penal et da la criminologie, Belgrade, str. 78
Matovski, N. (1984) Branilac u krivičnom postupku. Vranje: Nova Jugoslavija
Mihailović, S.M. (1994) Mnjenje građana o legitimnosti vlasti u Srbiji. Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, vol. 23, br. 1, str. 118-130
Vasiljević, T. (1981) Le système du droit procedural pénal de la RSFY. Beograd: Savremena administracija
 

O članku

jezik rada: francuski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2002)
Novi Zakonik o krivičnom postupku
Grubač Momčilo V., i dr.

Gl Adv komore Vojvodine (1995)
Protivustavno pritvaranje i odluka Saveznog ustavnog suda
Ilić Goran

Gl Adv komore Vojvodine (1998)
Pritvor u praksi Okružnog suda u Novom Sadu za period od 1992-1993. godine - uvodne napomene
Bašić Zoran

prikaži sve [6]