Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 84, br. 5, str. 331-343
O mogućim pravnim dejstvima nužne odbrane
Džavni univerzitet u Novom Pazaru, Departman za pravne nauke, Srbija
Sažetak
Nužna odbrana je jedan od najstarijih krivičnopravnih instituta. Ipak, mnoga pitanja koja se vezuju za ovaj institut su još uvek sporna. Jedno od njih je i pitanje pravnog dejstva nužne odbrane. Naime, u teoriji i legislativi ne postoji saglasnost oko toga koje opšte obeležje krivičnog dela je isključeno ukoliko učinilac postupa u nužnoj odbrani. Mogu se naći koncepti koji nužnu odbranu vide kao osnov isključenja: 1. protivpravnosti krivičnog dela, 2. društvene opasnosti krivičnog dela, 3. krivične odgovornosti učinioca, 4. kažnjivosti krivičnog dela, ili 5. koncept koji uopšteno propisuje da nije krivično delo ono delo koje je učinjeno u nužnoj odbrani, čime se ne specificira koje obeležje krivičnog dela nedostaje usled dejstva ovog pravnog instituta. Prihvatanje nekog od ovih koncepata povezano je sa shvatanjem osnovnih krivičnopravnih pojmova u pravima određenih država - pojma krivičnog dela i pojma krivične odgovornosti. U ovom radu pojašnjeni su navedeni koncepti, kao i to kako je pitanje pravnog dejstva nužne odbrane bilo regulisano i shvatano, odnosno kako se reguliše i shvata u srpskom (jugoslovenskom) krivičnom pravu.
Reference
*** (1947) Krivični zakonik - opšti deo. Službeni list FNRJ, br. 106
*** (2001) Zakon o potvrđivanju rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda. Sl. list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 5
Bačić, F. (1998) Kazneno pravo. Zagreb: Informator
Cetinić, M. (2006) Pogled na nužnu odbranu u evrokontinentalnom i anglosaksonskom sistemu krivičnog prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, 54(2): 166-176
Cryer, R., Friman, H., Robinson, D., Wilmshurst, E. (2007) An Introduction to International Criminal Law and Procedure. New York: Cambridge University Press
Čejović, B. (2008) Krivično pravo u sudskoj praksi - opšti deo. Kragujevac: Lion Mark
Čejović, B.M. (2005) Osnovi isključenja protivpravnosti krivičnog dela. u: Nove tendencije u savremenoj nauci krivičnog prava i naše krivično zakonodavstvo, Zlatibor, Beograd - Zlatibor: Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Srbije i Crne Gore - Intermex, 96-97
Čubinski, M. (1934) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije, od 27. januara 1929. godine. Beograd
Hodžić, S. (1991) Neki problemi krivične odgovornosti. u: Đorđević M. i dr. [ur.] Reforma Opšteg dela KZ SFRJ i savremene tendencije u jugoslovenskom krivičnom pravu, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja / IKSI, str. 2.5-2.6
Jering, R. (1997) Borba za pravo. Beograd: Pravni fakultet, prevod sa nemačkog
Kaseze, A. (2005) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Beogradski centar za ljudska prava
Lazarević, Lj. (2006) Kritični osvrt na neka rešenja u Krivičnom zakoniku Srbije. Bilten Vrhovnog suda Srbije, Beograd, broj 3, str. 142
Lazarević, L. (2005) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V. (1999) Krivični zakon SRJ sa kraćim komentarom. Beograd: Savremena administracija
Lazarević, L.V., Vučković, B., Vučković, V. (2007) Komentar Krivičnog zakonika Republike Crne Gore. Cetinje: Obod
Leader-Elliott, I., ur. (2002) The commonwealth criminal code: A guide for practicioners. Commonwealth Attorney-Generasls Department
List, F. (1902) Nemačko krivično pravo. Beograd: Državna štamparija Kraljevine Srbije, prevod sa nemačkog
Niketić, G. (1939) Krivični zakonik, objašnjenja, praksa, sporedno zakonodavstvo. Beograd
Oreškina, T., Ju, U. (2007) Kommentarij k Ugolovnomu kodeksu Rossijskoj Federacii. Moskva: Prospekt, Red. A. I. Rarog
Perović, M. (1985) Krivično pravo SFRJ - opšti dio. Titograd: Univerzitetska riječ
Radovanović, M. Krivično pravo SFRJ - opšti deo. Beograd: Savremena administracija
Risimović, R. (2008) Nužna odbrana u krivičnom zakonodavstvu Španije. Strani pravni život, (3): 222-261
Roxin, C.V. (2006) Strafrecht. Allgemeiner Teil. Munchen: C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Band I, Grundlagen: Der Aufbau der Verb
Srzentić, N., Stajić, A. (1970) Krivično pravo - opšti i posebni deo. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika, Šesto izdanje
Stojanović, Z. (2006) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2003) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, sedmo izmenjeno izdanje
Stojanović, Z. (2008) Međunarodno krivično pravo. Beograd: Pravna knjiga
Stojanović, Z.P. (2005) Pojam krivičnog dela u novom Krivičnom zakoniku. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 117, br. 3-4, str. 5-25
Stojanović, Z.P. (2004) Krivica ili krivična odgovornost?. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 117, br. 3-4, str. 5-17
Stonov, A. (2008) Nakazatelno pravo - Obša čast. Sofija: Ciela
Šnuderl, M. (1947) Ob Načrtu splošnega dela Kazenskega zakonika FLRJ. Ljudski pravnik, št. 1-2, str. 3-4
Wessels, J., Beulke, W. (2002) Strafrecht: Allgemeiner Teil. Heidelberg: C. F. Muller Verlag, 104
Živanović, T. (1922) Osnovi krivičnog prava - opšti deo. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona, 127-128
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
DOI: 10.5937/gakv1205331C
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka