Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 48, br. 1, str. 445-471
Određena pitanja stvarne i pravne zablude u krivičnom pravu
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: subjektivni element opšteg pojma krivičnog dela; stvarna zabluda; pravna zabluda; svest o protivpravnosti; krivica
Sažetak
Tema ovog rada je obrada pojedinih pitanja stvarne i pravne zablude kao krivičnopravnih instituta. Kroz uticaj na svest učinioca o obeležjima iz bića krivičnog dela i postojanju okolnosti koje isključuju protivpravnost u slučaju stvarne, a na zabranjenost dela kod pravne zablude, predmetni instituti suštinski utiču na subjektivni odnos učinioca prema izvršenom delu u pogledu opravdanosti da mu se zbog takvog ponašanja uputi socijalno-etički prekor. Predmet obrade najpre će biti pojam zablude uopšte i posebno njen odnos sa institutom neuračunljivosti. Nakon toga autor prelazi na pitanje stvarne zablude i njenih vrsta, te uticaj iste na krivicu učinioca. Zatim, analizira pravnu zabludu a u vezi sa ovim institutom načinjen je i kratak osvrt na temelj njegovog pravnog dejstva koji se nalazi u trećem strukturalnom elementu krivice - svesti o zabranjenosti dela. Potom autor prelazi na pitanje opravdanosti podele na stvarnu i pravnu zabludu.
Reference
*** (1951/1967) Krivični zakonik iz 1951. godine. Sl. list FNRJ, br. 13, 30/59, 11/62, 31/62, 37/62, 15/65 i 15
*** (2005/2013) Krivični zakonik. Sl. glasnik R. Srbije, br. 85, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012 i 104
*** (2003) Krivični zakonik Crne Gore. Sl. list Crne Gore, donet 2003. godine, br. 70
*** (1976/2003) Osnovni krivični zakon iz 1976. godine. Službeni list SFRJ + Službeni glasnik RS, br. 44, 36/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90, 45/90 i 54/90, Službeni list SRJ, br. 35/92, 16/93, 37/93, 24/94, 61/2001 i, br. 39
Aćimović, M. (1937) Krivično pravo - opšti deo. Subotica: Gradska štamparija, knj. I
Arzt, G. (1986) The Problem of Mistake of Law. BYU Law Review, 8(3): 714
Bačić, F. (1998) Kazneno pravo - opći dio. Zagreb
Berđajev, N.A. (2007) Filozofija slobodnog duha. Beograd: Dereta
Bojanić, I., Mrčela, M. (2012) Koncepcija krivnje u novom Kaznenom zakonu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 19, br. 2/2012, str. 396
Bojanić, I. (2003) Značajnije promjene na području krivnje prema trećoj noveli Kaznenog zakona. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, vol. 10, br. 2, str. 335
Čejović, B. (2006) Krivično pravo. Beograd, : 225
Čubinski, M. Krivično pravo - Opšti i posebni deo. : 79
Ćirić, J. (2008) Objektivna odgovornost u krivičnom pravu. Beograd: Institut za uporedno pravo
Drakić, D., Lukić, T. (2011) Krivično pravo i sposobnost čovekovog samoodređenja. Crimen, vol. 2, br. 1, str. 88-98
Drakić, D. (2007) Neuračunljivost. Novi Sad: Školska
Drakić, D. (2012) Zabluda u krivičnom pravu uslovljena duševnim poremećajem. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1319-1337
Filipović, V., i dr. (1989) Filozofski rječnik. Zagreb, : 38
Frank, S. (1951) Problem krivnje. Arhiv za pravne i društvene nauke, 38(1): 98-1
Frank, S. (1955) Teorija kaznenog prava. Zagreb: Školska knjiga
Jefferson, M. (2009) Criminal law. 9th Edition, April, str. 292
Katančević, A. (2011) O poreklu vrsta delikata. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 413-419
Krstić, D. (1988) Psihološki rečnik. Beograd, : 538
Larkin, P. The need for a mistake of law defense as a response to overcriminalization. tekst preuzet sa internet stranice - http://www.heritage.org/research/reports/2013/04/the-need-for-a-mistakeof-law-defense-as-a-response-to-overcriminalization
Lazarević, Lj. (2006) Komentar krivičnog zakonika. Beograd, str. 95
Majić, M. (2009) Primena medjunarodnog krivičnog prava u nacionalnim pravnim sistemima. Beograd: Službeni glasnik
Milovanović, D., Šternić, M. (1978) Psihijatrija - praktikum, dijagnostika i terapija. Beograd, : 17
Pihler, S. (1988) Pravna zabluda i princip subjektivne odgovornosti. Glasnik Advokatke komore Vojvodine, 60(7): 31-8
Popov, Č. (2010) Građanska Evropa - Osnovi evropske istorije XIX veka. Beograd, : 385
Popov, Č. (1988) Građanska Evropa - Prva knjiga - Osnovi evropske istorije XIX veka. Novi Sad: Matica Srpska, : 427
Radovanović, M. (1976) Krivično pravo SFRJ - Opšti deo. Beograd
Srzentić, N., Stajić, A. (1968) Krivično pravo. Sarajevo, : 160
Stojanović, Z. (2013) Krivično pravo - Opšti deo. Beograd, : 142
Stojanović, Z.P. (2004) Krivica ili krivična odgovornost?. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 117, br. 3-4, str. 5-17
Stojiljković, S. (1981) Psihijatrija sa medicinskom psihologijom. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Tahović, J.Đ. (1961) Krivično pravo - opšti deo. Beograd
van Verseveld, A. Mistake of law: Excusing perpatrators of international crimes. str. 36. rad preuzet sa internet stranice - http://dare.uva.nl/document/215925
Vujović, O. (2011) Injurija kao delikt. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 360-380
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfns48-5749
objavljen u SCIndeksu: 06.08.2014.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka