Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:34

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 9, br. 2, str. 140-160
Prekršajna odgovornost roditelja po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
Prekršajni sud, Šabac

e-adresamladen.jelicic.kaishin@gmal.com
Ključne reči: prekršajna odgovornost roditelja; prekršajni postupak; subjektivna i objektivna prekršajna odgovornost
Sažetak
U radu se razmatra prekršajna odgovornost roditelja, prema Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa materijalnopravnog i procesnog aspekta. Autor ukazuje na osnovne principe prekršajne odgovornosti fizičkih lica i analizira obeležja prekršaja iz čl. 194 i 195 navedenog zakona. Prekršajna odgovornost roditelja je razmatrana sa dva aspekta: kao neposredna odgovornost i odgovornost za radnje drugog. Autor je analizirao više spornih pitanja, a posebno je ukazano da je zakonodavac uveo objektivnu odgovornost roditelja za pojedine prekršaje, što je u suprotnosti sa osnovnim načelima prekršajnog prava. Zaključak autora je da se pitanju odgovornosti roditelja moralo pristupiti mnogo savesnije i pravnički preciznije.
Reference
*** (2017-2019) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 88/17, 27/18 i 10/19
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Sl. glasnik RS, br. 65/13 i 13/16
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SFRJ, br. 29/1978, 39/1985, 45/1989 -USJ, 57/1989, 'Sl. list SRJ', br. 31/1993
*** (2019) Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje. Sl. glasnik RS, br. 46
*** (2016) Pravilnik o bližim kriterijumima za prepoznavanje oblika diskriminacije od strane zaposlenog, deteta, učenika ili trećeg lica u ustanovi obrazovanja i vaspitanja. Sl. glasnik RS, br. 22
Blagojević, S. (1997) Metodologija prava. Beograd: Službeni list SRJ
Bošković, M., Skakavac, T. (2017) Prekršajno pravo. Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije 'Dr Lazar Vrkatić
Čavoški, K., Vasić, R. (2011) Uvod u pravo. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, 6. izd
Delić, N., Bajović, V. (2018) Praktikum za prekršajno pravo. Beograd: Službeni glasnik
Đorđević, Đ. (2014) Novi zakon o prekršajima i novine u opštem delu prekršajnog prava. Nauka, bezbednost, policija, br. 2, str. 15-26
Đuričić, M., Bejatović, G. (2015) Prekršajno pravo. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ignjatović, Đ. (2019) Kazna doživotnog zatvora - razlozi uvođenja i osvrt na rešenja u poslednjoj noveli Krivičnog zakonika. u: Bejatović S. [ur.] Izmene u krivičnom zakonodavstvu i statusu nosilaca pravosudnih funkcija i adekvatnost državne reakcije na kriminalitet (međunarodni pravni standardi i stanje u Srbiji), Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, str. 119-141
Janković, M. (1939) Disciplina u školi. Beograd: Biblioteka Budućnost
Jeličić, M. (2018) Oslobađajuća prekršajna presuda. u: Bejatović S. [ur.] Organizacija pravosuđa i efikasnost sudske zaštite (Evropski standardi i stanje u Srbiji) -krivičnopravni aspekt, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu, 571-586
Jeličić, M. (2017) Procesni aspekti prekršajne krivice. Godišnjak Fakulteta bezbednosti, br. 1, str. 345-366
Jeličić, M. (2018) Činjenična identifikacija prekršaja. Nauka, bezbednost, policija, vol. 23, br. 2, str. 147-166
Jovašević, D. (2012) Prekršajno pravo. Niš: Sven
Kapor-Stanulović, N. (1985) Psihologija roditeljstva. Beograd: Nolit
Merije, F. (2014) Obrazovanje je vaspitanje - etika i pedagogija. Beograd: Zavod za udžbenike
Mrvić-Petrović, N. (2014) Komentar novog Zakona o prekršajima. Beograd: Paragraf
Nešković, M. (1887) Roditelji i škola. Novi Sad: Matica Srpska
Pihler, S. (2008) Pojam prekršajne odgovornosti i razlike između krivičnopravne i privrednoprestupne -osnovne teze. Izbor sudske prakse, 10, 5-10
Ristivojević, B.R., Milić, I.D. (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 154-174
Stanojlović, B. (1992) Porodica i vaspitanje dece. Beograd: Naučna knjiga, 2. izd
Stojanović, Z. (2011) Krivično pravo u doba krize. Branič - časopis Advokatske komore Srbije, vol. 124, br. 1-2, str. 27-49
Stojanović, Z. (2012) Značaj pojma prekršajne odgovornosti za prekršajno pravo. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 23-38
Škulić, M. (2009) Sud kao subjekt tumačenja kaznenopravne norme. u: Bejatović S. [ur.] Tumačenje kaznenopravne norme i adekvatnost njene primene, Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu i udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, 69-136
Šušnjara, M. (2014) Prekršajna odgovornost po Zakonu o prekršajima. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, 3, 261-279
Vuković, I. (2012) Krivičnopravni pojam i funkcije radnje. Crimen, vol. 3, br. 1, str. 73-94
Vuković, I. (2013) O situacijama posrednog izvršilaštva u srpskom krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 61, br. 1, str. 96-121
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/Civitas1902140J
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2020.

Povezani članci

Godiš Fak bezbednosti (2017)
Procesni aspekti prekršajne krivice
Jeličić Mladen

Nauka bezbednost policija (2018)
Činjenična identifikacija prekršaja
Jeličić Mladen

Anali Pravnog fak Beograd (2016)
Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci
Ristivojević Branislav R., i dr.

prikaži sve [31]