Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, br. 1, str. 345-366
Procesni aspekti prekršajne krivice
Prekršajni sud, Šabac

e-adresamladen.jelicic.kaishin@gmail.com
Ključne reči: prekršajna krivica; prekršajna odgovornost; odgovornost za radnje drugog; oslobađajuća presuda; drugostepeni prekršajni postupak i prekršajna krivica
Sažetak
Autor u radu sagledava razlike u pojmu "krivica" u krivičnom i prekršajnom pravu i zalaže se za korišćenje termina prekršajna krivica, kao nužnog uslova za postojanje subjektivne prekršajne odgovornosti. O postojanju prekršajne krivice izjašnjava se prekršajni sud na osnovu utvrđenog činjeničnog stanja. S tim u vezi, obaveza suda je da utvrdi odlučne činjenice i time dovede u vezu delo, kao spoljašnju manifestaciju zakonom predviđenog činjeničnog stanja u kojem su sadržana pravna obeležja prekršaja i prekršajnu krivicu, odnosno subjektivni odnos okrivljenog prema delu. Ukazujući na pojedine specifičnosti utvrđivanja prekršajne krivice, autor ističe da su slučajevi odgovornosti za radnje drugog posebno problematični sa aspekta subjektivne prekršajne odgovornosti. Predmet razmatranja su razlozi za donošenje oslobađajuće presude usled nepostojanja prekršajne krivice, ali i sporne situacije u primeni zaštitne mere obaveznog psihijatrijskog lečenja koje nisu regulisane procesnim odredbama Zakona o prekršajima. Na kraju, ali ne manje važno, autor ukazuje na procesne modalitete prekršajne krivice značajne za postupanje drugostepenog suda.
Reference
*** (2003-2015) Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda - Zakon o ratifikaciji Evropske konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda sa dodatnim protokolima. Službeni list Srbije i Crne Gore - Međunarodni ugovori, br. 9/03, 5/05 i 7/05 - ispravka i 'Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori', br. 12/10 i 10/15
*** (2011-2014) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (2013-2016) Zakon o prekršajima. Službeni glasnik RS, br. 65/13 i 13/16
Bajović, O. (2013) Krivica i propusti uočeni u postupanju prvostepenih sudova. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, (2), 186-195
Čavoški, K., Vasić, R. (2011) Uvod u pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Čubinski, M.P. (1930) Naučni i praktični komentar Krivičnog zakonika Kraljevine Jugoslavije od 27. januara 1929. godine. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Delibašić, T. (2012) Praktična primena Zakona o prekršajima - pravna shvatanja kaznenog prava sa komentarom. Beograd: Službeni glasnik
Delić, N. (2009) Nova rešenja opštih instituta u krivičnom zakoniku Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Dimitrijević, P. (2017) Stepen odgovornosti u prekršajnom postupku. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, (2), 338-365
Đorđević, Đ. (2015) Prekršajno pravo sa osnovama privrednoprestupnog prava. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Grubiša, M. (1987) Krivični postupak. u: Postupak o pravnim lekovima, Zagreb: Informator
Ilić, G.P. (2011) Pravo na obrazloženu sudsku odluku. Crimen, vol. 2, br. 2, str. 227-244
Jeličić, M. (2016) Obrazloženje krivične presude kao elemenat prava na pravično suđenje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, doktorska disertacija
Jeličić, M. (2017) Vinost i teret dokazivanja u prekršajnom postupku. u: Zbornik radova sa savetovanja sudija prekršajnih sudova Srbije, I, 1-16
Jovašević, D. (2012) Prekršajno pravo. Niš: Sven
Kokolj, M. (2007) Prekršajno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Lazarević, Lj. (2006) Komentar Krivičnog zakonika Republike Srbije. Beograd: Savremena administracija
Mitrović, Lj. (2014) Prekršajno pravo. Banja Luka: Panevropski Univerzitet Apeiron
Mrvić-Petrović, N. (2014) Komentar novog Zakona o prekršajima, sa specijalnim prilogom. Beograd: Paragraf
Pajčić, M., Valković, L. (2012) Presude Evropskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 19(2), 751-794
Pihler, S. (2000) Prekršajno pravo. Novi Sad: Graphica Academica
Ristivojević, B.R., Milić, I.D. (2016) Odgovornost roditelja za prekršaje koje učine njihovi potomci. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 64, br. 1, str. 154-173
Stojanović, Z. (2016) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2012) Značaj pojma prekršajne odgovornosti za prekršajno pravo. Revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 50, br. 1-2, str. 23-38
Škulić, M. (2017) Mere bezbednosti i načelo krivice u krivičnom zakonodavstvu Srbije. u: Bejatović S., Jovanović I. [ur.] Mere bezbednosti medicinskog karaktera - pravni i medicinski aspekt (regionalna zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja), Beograd: Misija OEBS u Srbiji, str. 33-64
Škulić, M. (2011) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Šušnjara, M. (2014) Prekršajna odgovornost po Zakonu o prekršajima. Bilten Vrhovnog kasacionog suda, (3), 261-279
Tintor, J. (2017) Branilac okrivljenog kao subjekat postupka odlučivanja o merama bezbednosti medicinskog karaktera. u: Bejatović S., Jovanović I. [ur.] Mere bezbednosti medicinskog karaktera - pravni i medicinski aspekt (regionalna zakonodavstva, iskustva u primeni i mere unapređenja), Beograd: Misija OEBS u Srbiji, tr. 97-108
Vuković, I. (2015) Prekršajno pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/GFB1701345J
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci