Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 2, str. 170-198
Osporavanje punovažnosti odluka odbora direktora u sudskom postupku
Beograd

e-adresajov.velickovic@gmail.com
Sažetak
U radu se razmatra mogućnost osporavanja punovažnosti odluke uprave akcionarskog društva u sudskom (parničnom) postupku. Ova vrsta tužbe nije propisana Zakonom o privrednim društvima, dok sudska praksa trenutno prihvata mogućnost podnošenja tužbe za utvrđenje ništavosti odluke koja je suprotna imperativnim odredbama zakona. Sa druge strane, sudska praksa smatra da su tužbe za pobijanje odluka uprave nedozvoljene jer nisu izričito zakonom dozvoljene. Polazeći od stanja sudske prakse i opšte teorije kompanijskog prava o nevažnosti odluka organa društva, u radu će biti razmatrano da li ima osnova da se u srpsko pravo uvede koncept ništavosti i rušljivosti odluka uprave. U tom smislu, biće data analiza trenutnog pravnog okvira i sudske prakse, a na kraju će biti dati predlozi de lege ferenda. Zaključak je da u srpsko pravo treba da se uvede barem jedan oblik nepunovažnih odluka uprave društva (ništavost ili rušljivost), jer je reč o važnom segmentu kompanijskog prava za koji poslovna praksa iskazuje interesovanje.
Reference
*** (2011-2019) Zakon o postupku registracije u Agenciji za privredne registre. Službeni glasnik RS, br. 99/2011, 83/2014 i 31/2019
*** (2011-2020) Zakon o parničnom postupku - ZPP. Službeni glasnik, br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US, 55/2014, 7/2018 i 18/2020, čl. 203
*** (1993-2019) Zakon o trgovačkim društvima. Narodne novine, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19, čl. 355
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima - ZOO. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 - Ustavna povelja i Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (1990) Rumunski Kompanijski zakon iz 1990. godine. dostupno na adresi: http://www. dreptonline.ro/resurse/resource.php, 13. 4. 2020, čl. 114 st. 3
*** (1996) Zakon o preduzećima. Službeni list SRJ, br. 29
*** (2011-2019) Zakon o privrednim društvima - ZPD. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019, čl. 383, 417, 429
Arsić, Z. (2006) Pravo na pobijanje odluke skupštine akcionarskog društva. Pravo i privreda, vol. 43, br. 5-8, str. 46-55
Arsić, Z. (2007) Ništavost odluka skupštine akcionarskog društva. Pravo i privreda, vol. 44, br. 1-4, str. 11-18
Barbić, J. (2013) Tužba za pobijanje odluke skupštine dioničkog društva - neka odabrana pitanja. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, br. 3-4
Bertrand, A., Coibion, A. (2009) Shareholders suits against the directors of a company, against other shareholders and against the company itself under Belgian Law. European Company and Financial Law Review, 6(2-3)
Cahn, A., Donald, D.C. (2010) Comparative Company Law: Text and cases on the laws governing corporations in Germany, the UK and the USA. Cambridge University Press
Conac, P., Enriques, L., Gelter, M. (2007) Constraining dominant shareholders' self-dealing: The legal framework in France, Germany, and Italy. European Company and Financial Law Review, 4(4)
Davies, P., Hopt, K.J., Nowak, R., Solinge, G. (2014) Corporate boards in Law and practice: A comparative analysis in Europe. Oxford University Press
Harašić, Ž. (2010) Zakonitost kao pravno načelo i pravni argument. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, 47(3): 745-767
Jevremović-Petrović, T. (2011) Poverioci u kompanijskom pravu i instrumenti njihove zaštite. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 1, str. 223-254
Jovanović, N., Radović, V., Radović, M. (2020) Kompanijsko pravo - pravo privrednih subjekata. Beograd, prvo izdanje
Karanikić-Mirić, M. (2020) Interventno zakonodavstvo na primeru Zakona o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima. Pravo i privreda, vol. 58, br. 1, str. 114-136
Katarina, D. (2018) Uticaj prestanka ugovora na stečeno pravo svojine pribavioca i trećeg lica u srpskom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 66, br. 1, str. 218-235
Marković-Bajalović, D. (2012) Ništavost i/ili pobojnost odluka skupštine akcionarskog društva. Pravo i privreda, vol. 49, br. 4-6, str. 132-148
Savić, G. (2005) Pobijanje odluka skupštine privrednog društva - neka procesna pitanja. Pravo i privreda, vol. 42, br. 5-8, str. 100-115
Savić, G. (1999) Poništaj nezakonitih odluka. Pravo i privreda, vol. 36, br. 5-8, str. 468-478
Šimunović, L. (2017) Procesnopravni razlozi ništetnosti odluka skupštine društva s ograničenom odgovornošću -de lege lata vs. de lege ferenda. Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 2
Tomić, M. (2018) Arbitrabilnost sporova o punovažnosti odluka skupštine društava kapitala i odluka članova u društvima lica. Pravo i privreda, vol. 56, br. 4-6, str. 457-475
Vasiljević, M.S. (2013) Korporativno upravljanje - izabrane teme. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije
Vasiljević, M.S. (2019) Kompanijsko pravo - pravo privrednih društava. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu, jedanaesto izdanje
Veličković, J. (2019) Derivativna tužba. Beograd
Vermuelen, E.P.M., Zetsche, D.A. (2010) The use and abuse of investor suits: An inquiry into the dark side of shareholder activism. European Company and Financial Law Review, Nr. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2002170V
objavljen u SCIndeksu: 15.06.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka