Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 12, br. 2, str. 198-215
Pravo na obrazloženu naredbu o određivanju posebnih dokaznih radnji i (kritički) osvrt na praksu Evropskog suda za ljudska prava
aOsnovni sud, Podgorica, Crna Gora
bAgencija za sprječavanje korupcije Crne Gore, Podgorica, Crna Gora

e-adresakrstop@yahoo.com, paovic.nina@yahoo.com
Sažetak
Sve opasniji, i u međunarodnim razmjerama distribuiran, (organizovani) kriminal(itet) uslovio je potrebu država da iznalaze adekvatna sredstva kako bi svemu tome stale na kraj. Naravno, i danas, kao i dosta godina ranije, možemo čuti da su kriminalci "jedan korak ispred države". To, kada pogledamo situaciju oko sebe, nije nažalost daleko od istine. Međutim, suočene sa tim problemom, države na normativnom planu, a sa ciljem da anticipiraju kriminalna ponašanja, kao i da, ukoliko je krivično djelo već izvršeno, pouzdano identifikuju izvršioce istih, u nacionalna zakonodavstva (pored opštih dokaznih radnji) stipulišu mogućnost primjene posebnih dokaznih radnji/tehnika. To je sasvim legitimno. Međutim, kada država propiše određena pravila, odnosno uslove pod kojima se određene (dokazne) radnje moraju preduzeti, onda je i više nego neobično da ono što je sama propisala ne poštuje. U redovima koji slijede bavićemo se posebnim dokaznim radnjama i to dominantno opštim karakteristikama istih i u vezi sa njima praksom Evropskog suda za ljudska prava (dalje: ESLJP ili Sud). Sve ovo sa ciljem da pokušamo da predstavimo (iz našeg ugla) plauzibilnu praksu, sa nadom da ćemo raskrstiti sa dosadašnjom, koja po našem mišljenju nije dobra.
Reference
Arnold, R.S. (1987) Caught in a Wiretap: The ethical and evidentiary dangers of using illegaly obtained evidence. Family Advocate, 10(1), Special issue on Evidence
Burke, C.K. (1981) Secret Surveillance and the European Court of Human Rights. Stanford Law Review, 33(6)
Dajović, G., Spaić, B. (2019) Doktrina 'četvrte instance' i pravo na obrazloženu presudu u praksi Evropskog suda za ljudska prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 67, br. 3, str. 158-185
Davies, L.G. (2002) The Exclusion of Evidence Illegaly or Improperly Obtained: An Unsatisfactory Answer to an Unstated Question. Journal of Financial Crime, 9(3)
Feješ, I.I. (2015) Sistem izuzetaka od primene 'Teorije ploda otrovnog drveta'. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 521-541
Garačić, A. (2014) Zakon o kaznenom postupku: Pravni lijekovi. Rijeka
Gluščić, S. (2012) Posebne dokazne radnje. Policija i sigurnost (Zagreb), 21(3)
Grubač, M., Vučković, B. (2010) Komentar Zakonika o krivičnom postupku Crne Gore. Tivat, treće izmijenjeno i dopunjeno izdanje
Grubač, M., Vasiljević, T. (2014) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Beograd, trinaesto izdanje - prema Zakoniku iz 2011
Ilić, G.P. (2011) Pravo na obrazloženu sudsku odluku. Crimen (Beograd), vol. 2, br. 2, str. 227-244
Ilić, P.G. (2015) O nezakonitim dokazima u krivičnom postupku. u: Ignjatović Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd, V deo
Ilić, P.G., Majić, M., Beljanski, S., Trešnjev, A. (2015) Komentar Zakonika o krivičnom postupku: Prema stanju zakonodavstva od 7. maja 2015. godine. Beograd, osmo izmenjeno i dopunjeno izdanje
Karas, Ž., Jukić, M. (2009) Promjene u sustavu nezakonitih dokaza, s osvrtom na kretanja u poredbenom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, Zagreb, 16(2)
Kovačević, M. (2014) Tajni nadzor komunikacije - usklađenost sa praksom Evropskog suda za ljudska prava. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 62, br. 2, str. 164-179
Krapac, D. (2000) Kazneno procesno prava: Institucije. Zagreb, Knjiga prva
McBride, J. (2009) Human rights and criminal procedure: The case law of the European court of human rights. Strasbourg: Council of Europe, First Edition
Meese, J. (2017) The use of illegaly obtained evidence in criminal cases: a brief overview. ERA forum, 18
Mole, N., Harby, C. (2006) The right to a fair trial: A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention of Human Rights. Strasbourg
Obradović, B., Župan, I. (2011) 'Plodovi otrovne voćke' u hrvatskom i poredbenom pravu. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), 18(1)
Paunović, N. (2019) Simulovani poslovi kao posebna dokazna radnja u srpskom krivično-procesnom pravu -zakonsko rešenje i neka sporna pitanja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, godina LXVII, elektronski dodatak - studentski radovi
Plazinić, M., Stojković, M. (2015) Primena posebnih dokaznih radnji i mehanizmi njihove kontrole. Tužilačka reč, 28
Skakavac, Z., Skakavac, T. (2017) Krivičnoprocesna regulacija posebnih dokaznih radnji u Republici Srbiji i njihova primena u savremenoj praksi. Civitas, vol. 7, br. 2, str. 36-64
Stojanović, Z. (2014) Krivično pravo. Beograd, Opšti deo
Stojanović, Z., Kolarić, D. (2010) Krivičnopravno reagovanje na teške oblike kriminaliteta. Beograd
Šikman, M. (2017) Posebne istražne radnje i odluke Evropskog suda za ljudska prava. RKK, br. 1
Škulić, M. (2009) Komentar Zakonika o krivičnom postupku. Podgorica
Škulić, M. (2012) Krivično procesno pravo. Beograd, peto izdanje
Škulić, M. (2015) Tajni audio i video nadzor kao posebna dokazna radnja u Zakoniku o krivičnom postupku Srbije. Tužilačka reč, 28
Vasiljević, T. (1981) Sistem krivičnog procesnog prava SFRJ. Beograd, Treće izmenjeno i dopunjeno izdanje
Vitkauskas, D., Dikov, G. (2017) Protecting the right to a fair trial under European Convention of Human Rights: A Handbook for legal practitioners. Strasbourg, Second edition
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/crimen2102198P
primljen: 27.12.2020.
prihvaćen: 27.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka