Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:70
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:49

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 68, br. 5, str. 911-933
Bezbednost kozmetičkih proizvoda u svetlu evropskih propisa - kozmetička uredba 1223/2009
aUniverzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet, Institut za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju
bGalenika a.d., Beograd

e-adresasnezana.savic@pharmacy.bg.ac.rs
Ključne reči: Uredba EC 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima; Odgovorna osoba; Dosije sa informacijama o kozmetičkom proizvodu; Izveštaj o bezbednosti kozmetičkog proizvoda; Procena bezbednosti kozmetičkog proizvoda; Kozmetovigilanca
Sažetak
Nakon nekoliko ekscesnih situacija u kozmetičkoj industriji koje su se završile smrtnim ishodom, javila se potreba za pravnim regulisanjem kozmetičke proizvodnje. Jula 1976. na snagu je stupila Kozmetička direktiva 76/768/EEZ, čiji je cilj bio da se definišu bezbednosni kriterijumi kojima se moraju prilagoditi kozmetički proizvodi i propišu pravila za njihovo obeležavanje i pakovanje. Osnovni tekst Direktive vremenom je proširivan, donošenjem sedam amandmana/dopuna i velikog broja adaptacija, što je stvorilo konfuziju. Stoga je 30.11.2009. donet novi zakonski propis, koji je na jednom mestu objedinio sve dotadašnje izmene i dopune: Kozmetička uredba Evropske komisije (EC) 1223/2009 o kozmetičkim proizvodima (engl. Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products). Ideja vodilja za donošenje novog pravnog okvira je bila pojednostavljivanje procedura i ujednačavanje terminologije, što bi omogućilo nesmetan promet dobara kroz jedinstveno tržište Evropske unije (EU). Osnovni cilj Kozmetičke uredbe 1223/2009 je da osigura da kozmetički proizvod bude kvalitetan, efikasan i bezbedan u uslovima normalne i razumno predvidive upotrebe. Najznačajnije promene predstavljene u okviru Uredbe 1223/2009 su: pojačani bezbednosni zahtevi za kozmetičke proizvode; uvođenje pojma 'odgovorne osobe'; centralizovana evidencija svih kozmetičkih proizvoda stavljenih na tržište EU; uvođenje izveštavanja o ozbiljnim neželjenim efektima; nova pravila za upotrebu nanomaterijala u kozmetičkim proizvodima. Jedna od glavnih obaveza odgovorne osobe je izrada Dosijea sa informacijama o kozmetičkom proizvodu. On predstavlja prateći dokument za svaki kozmetički proizvod koji je dostupan na tržištu.
Reference
*** (2018) The SCCS notes od guidance for the testing of cosmetic ingredients and their safety evaluation. The 10th revision, October. Dostupan na: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_224.pdf (poslednji pristup 08. 11. 2018
*** Commission Regulation (EU) No 655/2013. Dostupna na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:190:0031:0034:en:PDF (poslednji pristup 01. 11. 2018
*** (2017) Technical document on cosmetic claims. version of 3 July). Dostupan na: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/24847/attachments/1/translations/en/renditions/native (poslednji pristup 28. 12. 2018)
*** (2017) Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 Nov 2009 on cosmetic products. consolidated version of 25/12 available from https://eurlex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20171225
Allayrangue, M. How to create your cosmetic Product Information File. Dostupno na: https://www.ecomundo.eu/en/blog/product-information-file-cosmetics-guide (poslednji pristup 01.11. 2018)
Brennan, C. Understanding the EU Cosmetic Regulation and attaining compliance. Dostupno na: www.intertek.com/eu-cosmetic-regulation-and-attaining-compliance/ (poslednji pristup 01. 11. 2018)
Bumberger, E., Burkhard, A., Keck-Wilhelm, A., Huber, B., Ibel, M. (2006) Explanations on the EU Claim Regulation 655/2013. SOFW Journal, (11): 38- 42
Cosmetic Europe Guidelines for the evaluation of the efficacy of cosmetic products. Dostupan na: https://www.cosmeticseurope.eu/files/4214/6407/6830/Guidelines_for_the_Evaluation_of_the_Efficacy_of_Cosmetic_Products_-_2008.pdf (poslednji pristup 24. 9. 2017)
Cosmetic Europe Non animal approaches to safety assessment of cosmetic products. Dostupno na: https://www.cosmeticseurope.eu/library/5 (poslednji pristup 01. 11. 2018.)
Cosmetic Europe Guideline on the Product Information File (PIF) requirement. Dostupan na: https://www.cosmeticseurope.eu/files/2214/7945/7676/Updated_Cosmetics_Europe_PIF_Guidelines_-_2015_-_Update.pdf (poslednji pristup 01. 11. 2018)
Cosmetic Europe Guideline on the management of undesirable effects and reporting of serious undesirable effects in the European Union. Dostupan na: https://www.cosmeticseurope.eu/files/5114/9518/5052/Undesirable_Effects_and_Reporting_in_EU_-_March_2016.pdf (poslednji pristup 01. 11. 2018.)
Denić, D., Lukić, M., Vuleta, G., Savić, S. (2017) Efekti anti-age kozmetičkih proizvoda - dokazivanje tvrdnji. Arhiv za farmaciju, vol. 67, br. 3, str. 209-219
Health Products Regulatory Authority Guide to cosmetic products for responsible persons. Dostupan na: www.hpra.ie (poslednji pristup 01. 11. 2018)
Lukić, D. (2016) Uporedni prikaz propisa o kozmetičkim proizvodima u Srbiji i Evropskoj uniji. Univerzitet u Beogradu - Farmaceutski fakultet, Specijalistički rad
Mildau, G., Huber, B. (2010) The New EC Cosmetics Regulation 1223/2009: Contents and first explanations. SOFW Journal, (3): 40-53
Mirković, I., Vuleta, G., Savić, S. (2013) Kozmetovigilanca - uspostavljanje sistema praćenja neželjenih efekata kozmetičkih preparata. Arhiv za farmaciju, vol. 63, br. 4, str. 375-386
Renner, G. Legislation of cosmetics in the EU: Key Features of Regulation 1223/2009/EU. Dostupan na: https://www.cosmeticseurope.eu/files/6214/7643/4067/Key_features_of_the_CPR.pdf (poslednji pristup 01. 11. 2018)
Sabine, A. ISO 29621: Risk assessment and identification of microbiologically low-risk products in cosmetics. Dostupan na: https://www.ecomundo.eu/en/blog/iso-29621-cosmeticsmicrobiology (poslednji pristup 01. 11. 2018)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/ArhFarm1805911S
objavljen u SCIndeksu: 01.02.2019.
Creative Commons License 4.0