Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, br. 160, str. 252-272
Muzeji i ekonomska dobit za okruženje - analiza efekata posećenosti Narodnog muzeja Valjevo na lokalnu ekonomiju
aNarodni muzej Valjevo
bSrpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Geografski institut 'Jovan Cvijić', Beograd
Ključne reči: muzeji; posetioci; ekonomska dobit; profit; lokalna zajednica; Valjevo
Sažetak
Težište članka je postavljeno na pitanju: da li Narodni muzej Valjevo svojim radom ekonomski doprinosi razvoju okruženja. Da bi se odgovorilo na to pitanje u dva navrata, 2013. i 2017. godine, su obavljena kompleksna istraživanja kojima je analizirana struktura posete muzeju, konstantovani njegovi prihodi, anketirani predstavnici grupa koje u muzej dolaze organizovano i intervjuisani rukovodioci ugostiteljskih objekata koji posetiocima muzeja pružaju dodatne usluge. Istraživanje je pokazalo da muzej predstavlja primarnu turističku atrakciju grada, osnovni razlog za dolazak većine od oko 30.000 turista godišnje, i da oni za različite namene u gradu potroše više novca (oko 25 miliona dinara) nego što muzej dobije iz gradskog budžeta (oko 20 miliona). Sa druge strane, istraživanje je ukazalo da apsolutnu većinu posetilaca muzeja čine učenici na ekskurzijama, dok su drugi segmenti publike (lokalno stanovništvo i odrasli turisti) znatno manje zastupljeni, što može da predstavlja ekonomsku opasnost u slučaju turbulencija na tržištu ekskurzija.
Reference
*** Special Eurobarometer 399: Cultural access and participation. available at: http://ec.europa.eu/commfrontofce/publicopinion/archives/ebs/ebs_399_en.pdf; pristup: 07. 08. 2018
Alain, M. (2012) Louvre-Lens: Le musée peut-il être une mine d'emplois?. Nord Pas de Calais, sa: www.nord-pas-de-calais.france3.fr/2012/12/04/louvre-lens-le-musee-peut-il-etre-une-mine-d-emplois-158095.html, pristup 25. 06. 2014
Bowitz, E., Ibenholt, K. (2009) Economic impacts of cultural heritage - Research and perspectives. Journal of Cultural Heritage, 10(1): 1-8
Dragićević-Šešić, M., Stojković, B. (2008) Kultura - menadžment, animacija, marketing. Beograd: Clio
Đukić, V. (2010) Država i kultura studije savremene kulturne politike. Beograd: Institut za pozorište, film, radio i televiziju
Evropska grupa za muzejsku statistiku (EGMUS) available at: http://www.egmus.eu/en/statistics/data_table/%3B pristup 07. 08. 2018
Farell, B., Medvedeva, M. (2010) Demographic transformation and the future of museums. Washington, DC: American Association of Museums
Gob, A., Druge, N. (2009) Muzeologija - istorija, razvoj, današnji izazovi. Beograd: Clio
Krivošejev, V. (2009) Muzeji, publika, marketing - stalne muzejske postavke i Njegova Visost posetilac. Valjevo: Narodni muzej Valjevo
Krivošejev, V. (2012) Muzeji, menadžment, turizam - ka savremenom muzeju, od teorije do prakse. Valjevo: Narodni muzej Valjevo
Krivošejev, V. (2013) Socioekonomski doprinos muzeja - studija slučaja Narodnog muzeja Valjevo. u: XIV naučni skup sa međunarodnim učešćem Sinergija 2013, Bjeljina: Univerzitet Sinergija, Zbornik radova, str. 198-202
Krivošejev, V., Damnjanović, I. (2014) Visits to local museums in Serbia - the average model and programmed exception. American Journal of Tourism Management, 3(1B), (april 2014), pp. 26-33
Krivošejev, V., Matić, Ž. (2014) Kompjuterska aplikacija za evidenciju posetilaca muzejskih postavki. u: Zbornik radova sa 6. naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Mreža, tema: Primena informacionih tehnologija - izazovi i vizije, Valjevo: Poslovni fakultet Valjevo - Univerzitet Singidunum, str. 53-59
Krivošejev, V. (2015) Muzeji kao primarne turističke atrakcije u funkciji opšteg razvoja okruženja. HiT menadžment, Vrnjačka Banja, god. 3 (1), Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Vrnjačka Banja - Univerzitet u Kragujevcu, str. 20-30
Krivošejev, V. (2018) Sopstveni prihodi kao Damoklov mač za neprofitne institucije kulture - sa studijom slučaja Narodnog muzeja Valjevo. Etnoantropološki problemi, Vol. 13; str. 478-488
Krivošejev, V. (2018) Rezultati marketinških aktivnosti na povećanju broja posetilaca muzeja - studija slučaja Narodnog muzeja Valjevo. Humanistika - časopis za istraživanja u društvenim i humanističkim naukama, Vol. II, br. 3 (2018), str. 83-92
Krivošejev, V. (2015) Luvr Lens - nova paradigma muzeja kao generatora razvoja okruženja. Kultura, br. 146, str. 250-263
Krivošejev, V. (2017) Analiza rezultata anketiranja posetilaca Narodnog muzeja Valjevo u avgustu 2016. godine - sa istoriografskim osvrtom na posetu 1961. godine. Kultura, br. 155, str. 315-333
Lindqvist, K. (2012) Museum finances: challenges beyond economic crises. Museum Management and Curatorship, 27(1): 1-15
Luksetich, W.A., Partridge, M.D. (1997) Demand functions for museum services. Applied Economics, 29(12): 1553-1559
Martinović, D. (2010) Muzejska publika u Srbiji: analiza istraživanja. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka
Mat, G., Flac, T., Lederer, J. (2002) Menadžment muzeja umetnost i ekonomija. Beograd: Clio
Mcmanus, G. (2006) Community facility or tourism product: Managing the multiple identities of a small museum. http://intercom.museum/documents/2-2McManus.pdf, pristup 10. 08. 2018
Morris, M. (2007) Museum Building Boom or Bust?. Museum Management and Curatorship, 22(2): 101-108
Narodni muzej Valjevo (2018) Godišnji izveštaji o radu. Informator, www.museum.org.rs, pristup 10. 08. 2018
Nikodijević, D. (2006) Uvod u menadžment kulture hrestomatija. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Republički zavod za statistiku Srbije Opštinski godišnjak 2000-2017. dostupno na: http://data.stat.gov.rs/ pristup: 07. 08. 2018
Sacchi, V. (2014) Louvre-Lens / Louvre-Paris: Le face-à-face. 19. 04, in: www.nord-pas-decalais.france3.fr/2012/12/03/louvre-lens-louvre-paris-le-face-face-157549.html, pristup 25. 06. 2014
Selwood, S., Davies, M. (2005) Capital Costs: Lottery Funding in Britain and the Consequences for Museums. Curator: The Museum Journal, 48(4): 439-465
Skinner, S.J., Ekelund, J.B., Jackson, J.D. (2009) Art Museum Attendance, Public Funding, and the Business Cycle. American Journal of Economics and Sociology, 68(2): 491-516
Šola, T. (2013) Ustanove javne memorije i njihova priroda. Čitalište, vol. , br. 22, str. 2-7
Tausi, R. (2012) Ekonomika kulture. Beograd: Clio
Terzić, A., Bjeljac, Ž., Ćurčić, N. (2012) Transformacija i revitalizacija industrijskih gradova kroz turizam. Hotel-link: časopis za hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomiju, 10, br. 19/20, str. 17-24
Witcomb, A. (2003) Museum meanings. u: Reimagining the Museum: Beyond the Mausoleum, London: Routledge
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1860252K
objavljen u SCIndeksu: 06.12.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka