Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 45, br. 2, str. 28-35
Modeli podrške osobama sa smetnjama u razvoju u sistemu socijalne zašite usmereni na unapređivanje mentalnog zdravlja
Centar za smeštaj i dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju Beograd - Dnevni boravak 'Sunce', Beograd

e-adresavidojevic.marina.bg@gmail.com
Ključne reči: mentalno zdravlje; osobe sa smetnjama u razvoju; porodica; modeli podrške; uticaj sredine; integrativni pristup
Sažetak
Socio-ekonomski razvoj i mentalno zdravlje društva su suštinski povezani, jer socio-ekonomski i psihosocijalni faktori (siromaštvo, nezaposlenost, nesigurni uslovi života i marginalizacija) u najvećoj meri definišu zdravlje stanovništva, i mentalno zdravlje u užem smislu. Nijedna socijalna grupa ili pojedinac nisu imuni na mentalne poremećaje, ali je rizik od narušavanja mentalnog zdravlja veći među siromašnima, nezaposlenima i osobama niskog obrazovnog statusa, kao i među žrtvama nasilja, decom i adolescentima, starijim osobama, osobama sa razvojnim teškoćama i sa invaliditetom. Osetljive, odnosno vulnerabilne grupe podložne riziko faktorima, izložene su dominaciji negativnih u odnosu na faktore zaštite i snage. U ovoj populaciji obično problem nije samo kod pojedinca već obuhvata čitavu porodicu. Danas problemi mentalnog zdravlja prožimaju društvo u celini, a unapređenje mentalnog zdravlja predstavlja izazov globalnog razvoja. U ovom radu ističe se važnost modela podrške koji, kao sredinski činioci, mogu biti presudni u određivanju toka i ishoda psihičkog stanja osoba. Odgovarajućim uticajima sredine moguće je oblikovati i poboljšati, unaprediti i/ili prevenirati psihičko stanje osoba sa smetnjama u razvoju. U radu se, takođe, naglašava važnost stručnih službi koje su kompetentne u kreiranju adekvatne sredine. Dakle, cilj, rada je ukazivanje na značaj integrativnog pristupa u kreiranju adekvatnih sredinskih uslova za unapređenje psihičkog i mentalnog zdravlja osoba sa smetnjama u razvoju, uže i šire zajednice.
Reference
Backović, D. (2010) Mental health and mental hygiene between two millenniums. Medicinski pregled, vol. 63, br. 11-12, str. 833-838
Cvijetić, M., Slavnić, S., Stanimirović, D. (2014) Klasifikacija 'Nastajanje situacije hendikepa' kao okvir za procenu i unapređenje socijalne participacije. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 701-713
Dimitrijević, B. (2014) Usluge u zajednici kao podrška roditeljima u pružanju dugotrajne nege deci i mladima sa invaliditetom. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, vol. 8, br. 11, str. 113-130
Dosen, A. (2007) Integrative treatment in persons with intellectual disability and mental health problems. Journal of intellectual disability research, 51(Pt 1): 66-74
Đukić-Dejanović, S., i sar. (2011) Psihijatrija. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Medicinski fakultet
Gray, K.M., Piccinin, A.M., Hofer, S.M., Mackinnon, A., Bontempo, D.E., Einfeld, S.L., Parmenter, T., Tonge, B.J. (2011) The longitudinal relationship between behavior and emotional disturbance in young people with intellectual disability and maternal mental health. Research in developmental disabilities, 32(3): 1194-204
Jevtić, M., Popović, M., Bibić, Ž. (2008) Ulaganje u mentalno zdravlje. Eskulap, 3(12): 114-121
Maćešić-Petrović, D., Kovačević, J. (2014) Simptomatologija i tretman bihejvioralnih smetnji dece sa intelektualnom ometenošću. Beogradska defektološka škola, vol. 20, br. 2, str. 305-315
Matković, G. (2009) Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite. Stanovništvo, vol. 47, br. 1, str. 69-88
Milićević, M., Potić, S., Nedović, G. (2015) Činioci socijalne participacije dece sa cerebralnom paralizom. Zdravstvena zaštita, vol. 44, br. 4, str. 52-57
Nedović, G., Potić, S. Dnevni boravak kao usluga socijalne zaštite - zakonski okvir i stanje u praksi. u: [ur.] Savremene tendencije u socijalnoj zaštiti, Jagodina: Narodna biblioteka 'Radislav Nikčević', 35-53
Reeves, W.C., Strine, T.W., Pratt, L.A., Thompson, W., Ahluwalia, I., Dhingra, S.S., i dr. (2011) Public Health Surveillance Program Office: Mental illness surveillance among adults in the United States. MMWR Surveill Summ, 60(Suppl 3), str. 1-32
Roksandić, I.D. (2014) Karakteristike vaspitnog stila i promene u modernoj porodici. Beogradska defektološka škola, vol. 20, br. 2, str. 413-420
Tomić, K., Mihajlović, G., Jovanović-Mihajlović, N., Đukić-Dejanović, S., Mihajlović, K., Petrović, G. (2011) Dijagnoza i tretman depresije kod osoba sa intelektualnom ometenošću. Acta medica Medianae, vol. 50, br. 3, str. 81-89
Willner, P. (2005) The effectiveness of psychotherapeutic interventions for people with learning disabilities: a critical overview. Journal of intellectual disability research, 49(Pt 1): 73-85
World Health Organisation (2002) Strengthening mental health: resolution of the Executive Board of the WHO. Geneva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
DOI: 10.5937/ZZ1602028N
objavljen u SCIndeksu: 25.07.2018.

Povezani članci