Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 45, br. 4, str. 531-560
Tema kao efektivni medijski ram u zapadnim masmedijima - efekat stvaranja i održavanja negativnih stereotipa o Srbima sa severa Kosova i Metohije
aCentar za razvoj zajednica, Kosovska Mitrovica
bInstitut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresatatjanalz@yahoo.com, ivana.m.aritonovic@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: ramovanje; spin; zapadni mediji; Srbi; Kosovo i Metohija
Sažetak
U radu je istražen fenomen i efekat 'ramovanja' (framing effect), koji se odnosi na uobličavanje, pakovanje i interpretaciju informacija najuticajnijih zapadnih masmedija o Kosovu i Metohiji. U fokusu istraživanja bile su negativne slike (imidž) Srba na severu pokrajine od 1999. do 2011. godine. Prvi deo rada predstavlja teorijsko utemeljenje ramovanja, kao veoma snažnog i specifičnog mehanizma uticaja, odnosno manipulacije auditorijuma, dok se drugi deo rada odnosi na rezultate višegodišnjeg empirijskog istraživanja negativnog imidža Srba sa severa Kosova i Metohije, koji preovladavaju u zapadnim masmedijima. Za potrebe rada, analizirano je 224 teksta, dostupnih u Internet arhivi na pretraživaču GOOGLE, u periodu od juna 1999. do septembra 2010. godine, dok su društvenopolitičke okolnosti na severu pokrajine, u drugoj polovini 2011. godine, preliminarno istražene. Dostupni materijal objavljen je u sledećim medijima: BBC, CNN, Guardian, New York Times i Independent. Kako rad predstavlja deo većeg istraživanja, ovde je naglašena varijabla 'tema' (theme, topic) kao medijski ram, kako bismo čitaocima skrenule pažnju na snagu uticaja zadate teme na javnost, odnosno koliko su masmediji moćni u određivanju prioriteta interesovanja javnosti (agenda setting). Analiza sadržaja potvrdila je hipoteze o isključivo negativnim slikama Srba sa severa pokrajine, koji su najčešće opisivani kao problematičan, nasilan i radikalan narod, ali rezultati ukazuju i na potrebu za novim istraživanjima na ovu i slične teme.
Reference
Aritonović, I. (2010) Neki uzroci i posledice društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 28, str. 323-345
Aritonović, I. (2011) (Ne)sprovođenje ljudskih prava i sloboda u kontekstu savremenih društvenih sukoba na Kosovu i Metohiji. Baština, br. 30, str. 333-341
Bahador, B. (2007) The CNN Effect in Action How the News Media Pushed the West toward War in Kosovo. New York: Palgrave Macmillan
Bakić, J. (1999) Stereotipi o Srbima u javnostima pojedinih zapadnih nacija. Nova srpska politička misao, vol. 6, br. 1-2, str. 27-55
Bakić, J. (1998) Da li je zapadna javnost u Srbima prepoznala neprijatelja - Analiza sadržaja Tanjug press crvenih biltena, januar 1991 - decembar 1993. Sociološki pregled, vol. 32, br. 1, str. 3-29
Bakić, J. (1997) Pisanje strane štampe o raspadu Jugoslavije i ratu vođenom na njenom tlu (januar 1991 - mart 1992). Sociologija, vol. 39, br. 3, str. 401-423
Bakić-Hayden, M., Hayden, R.M. (1992) Orientalist variations on the theme 'Balkans': Symbolic geography in recent Yugoslav cultural politics. Slavic Review, 51, br. 1, spring, 1-15
Brian, S.F., Sellers, P.J. (2010) Winning with words. u: The Origins and Impact of Political Framing, New York-London: Routledge
Chomsky, N. (2000) A new generation draws the line: Kosovo, East Timor and the standards of the West. New York: Verso
Chong, D. (2007) Framing theory. u: Annual Meeting of the International Society of Political Psychology, Portland, Oregon, http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/2/0/4/7/8/p204786_index.html
Čendler, D. (2001) Zapadna intervencija i dezintegracija Jugoslavije, 1989-1999. u: Hemond Herman F. [ur.] Degradirana moć - mediji i kosovska kriza, Beograd: Plato, str. 39-57
Dženkins, R. (2001) Etnicitet u novom ključu. Beograd
Džonston, D. (2001) Nato i novi svetski poredak: Ideali i lični interes. u: Hemond F., E. Herman [ur.] Degradirana moć: mediji i kosovska kriza, Beograd: Plato, str. 19-38
Ekerman, S., Norekas, Dž. (2001) Prema scenariju Vašingtona - američki mediji i Kosovo. u: Hemond Herman F. [ur.] Degradirana moć - mediji i kosovska kriza, Beograd: Plato, str. 157-178
Gardner, R. (2003) Identity frames: Beyond intractability.
Glenny, M. (1996) The fall of Yugoslavia: The third Balkan war. London: Penguin Books
Gocić, G. (2001) Simbolični rat: Nato protiv srpskih medija. u: Hemond F., E. Herman [ur.] Degradirana moć: mediji i kosovska kriza, Beograd: Plato, str. 145-156
Gregory, A. (2000) Planning and managing public relations campaigns. London: Kogan Page
Hallahan, K. (1999) Seven Models of Framing: Implications for Public Relations. Journal of Public Relations Research, 11(3): 205-242
Hemond, F., Herman, E.S. (2001) Degradirana moć mediji i kosovska kriza. Beograd: Plato
Hondus, P. (2007) Mogu li Srbi i Albanci živeti zajedno?. Bezbednost Zapadnog Balkana, br.4, 4-12
Judah, T. (2002) Kosovo: War and revenge. Yale University Press
Kahneman, D., Tversky, A. (1979) Prospect theory: An analysis of decisions under risk. Econometrica, 47, 2, 263-291
Kitchen, J., Thomson, R. (1997) Public relations principles and practice. London: International Thomson Business Press
Lichtenberger, J., ur. (1995) Democracy and mass media, a collection of Essays. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Lippmann, W. (2009 (1927)) The phantom public. New Jersey: Transaction publishers
Miller, P.F., Vandome, F.A., McBrewster, J. (2009) Framing (social sciences). Alphascript Publishing
Pinter, H. (2001) Predgovor. u: Hemond, F., Herman [ur.] Degradirana moć mediji i kosovska kriza, Beograd: Plato
Shanto, I. (1991) Is anyone responsible: How television frames political news. The University of Chicago Press
Shiller, H.I. (1976) Communication and cultural domination. New York: International Arts and Sciences Press
Simmel, G. (1904) The Sociology of Conflict. I. American Journal of Sociology, 9(4): 490
Svilar, P. (2010) 'Zapadni Balkan' - politički kontekst i medijska upotreba. Sociološki pregled, vol. 44, br. 4, str. 503-540
Šljukić, S. (2008) Značaj nacije i nacionalizma u savremenom svetu. Sociološki godišnjak, Pale, 245-260
Šljukić, S. (2009) Kulturni resursi i sukob - Kosovo između istorije i morala. u: Mitovi nacionalizma i demokratija, Novi Sad: Grafomarketing, str. 119-152
Šutović, M. (2007) Antinomije 'paralelnog' kosovskog društva. Sociologija, vol. 49, br. 1, str. 65-88
Theaker, A. (2004) The public relations handbook. London: Routledge
Vuković, S.V. (2000) Sjedinjene Američke Države i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 34, br. 3-4, str. 85-98
Vuković, S.V. (2001) Nemačka, Austrija i razbijanje Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 35, br. 3-4, str. 213-234
Vuković, S.V. (2004) Uloga Vatikana u razbijanju Jugoslavije. Sociološki pregled, vol. 38, br. 3, str. 423-443
Vuković, S.V. (2006) Stereotipi o Srbima i razbijanje Jugoslavije. Zbornik Matice srpske za društvene nauke, br. 120, str. 75-112
Vuković, S.V. (2008) Paradigma prijatelj-neprijatelj - model antisrpske propagande 90-tih. Sociološki pregled, vol. 42, br. 3, str. 275-293
Vuković, S.V. (2009) Uzajamna zavisnost medija i zvaničnika - jugoslovenska kriza 1990-tih. Sociološki pregled, vol. 43, br. 1, str. 35-50
Wilcox, D., Cameron, G. (2006) Public relations: Strategies and tactics. Boston: Pearson Education
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/socpreg1104531L
objavljen u SCIndeksu: 27.03.2012.