Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2022, br. 1, str. 1-41
Delotvornost radnog zakonodavstva i uloga inspekcije rada u svetlu standarda Međunarodne organizacije rada
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaljubinka@ius.bg.ac.rs
Ključne reči: primena radnog zakonodavstva; inspekcija rada; međunarodno radno pravo
Sažetak
Uređivanje radnih odnosa praćeno je preduzimanjem mera od značaja za obezbeđivanje delotvorne primene radnog zakonodavstva. Među tim merama poseban značaj ima nadzor koji vrši inspekcija rada. U prošlom veku, u većini država razvijen je solidan pravni i institucionalni okvir inspekcijskog nadzora u svetu rada, pri čemu su mnoge države kao inspiraciju ili model za njegovu izgradnju koristile standarde sadržane u konvencijama Međunarodne organizacije rada br. 81 i 129. Uprkos tome, inspektori rada suočavaju se s brojnim izazovima i preprekama, između ostalog i stoga što proliferacija radnopravnih propisa i pojava novih profesionalnih rizika i novih formi rada nisu praćene odgovarajućim mehanizmima za obezbeđivanje delotvorne zaštite radnih prava. Ovo vredi i za izbijanje ekonomskih i finansijskih kriza, koje su redovno skopčane s nastojanjima poslodavaca da snize troškove rada zaobilaženjem primene radnopravnih, socijalnopravnih i poreskopravnih propisa. Ne treba gubiti iz vida ni to da u savremenom svetu rada ozbiljnu prepreku za delotvoran inspekcijski nadzor predstavlja i činjenica da nemali broj radnika ostaje izvan personalnog područja primene radnog zakonodavstva. Takođe, nemali broj radnika radi "na crno", dok je tzv. eksternalizacija rada zamaglila pravni položaj radnika, dovodeći u pitanje tradicionalno razlikovanje radnog odnosa i nezavisnog rada za drugog, ali i tradicionalnu (unitarnu) koncepciju poslodavca, budući da njegova ovlašćenja sada vrše dva ili više subjekata. Ozbiljnost navedenih izazova postaje veća ako se ima u vidu problem nedovoljnog broja i neodgovarajuće obučenosti inspektora rada, što redovno ima za posledicu sprovođenje nadzora samo nad neprihvatljivo skromnim delom (registrovanih i neregistrovanih) subjekata podložnih inspekcijskom nadzoru. Mala verovatnoća da će kod njih stvarno biti realizovana inspekcijska poseta dodatno ohrabruje poslodavce da nastave sa zaobilaženjem primene merodavnih propisa. Na to se nadovezuju i blage kazne koje inspektori rada imaju na raspolaganju, kao i činjenica da njihov rad neretko biva obesmišljen neažurnošću prekršajnih sudova. Konačno, poseban problem predstavlja i izostanak specijalizacije inspektora rada za pojedina radnopravna pitanja, odnosno za zaštitu određenih posebno osetljivih kategorija radnika. Autorka nastoji da ciljeve, funkcije i ovlašćenja inspekcije rada razmotri u svetlu standarda Međunarodne organizacije rada, kao i da ih preispita u svetlu aktuelnih tendencija u razvoju radnog prava, počevši od ekonomskog i političkog zaokreta ka neoliberalizmu, preko ekonomskih i finansijskih kriza, do intenzivnih međunarodnih migracija stanovništva.
Reference
*** (1986) Appendix IV: Documents. u: Hepple, B. [ur.] The making of labour law in Europe: A comparative study of nine countries up to 1945, London: Mansell, 367-386
*** (1919) Versajski mirovni ugovor
*** (2019) ILO centenary declaration for the future of work
*** (1956) Konvencija MOR-a br. 81 o inspekciji rada. Službeni list FNRJ -Međunarodni ugovori, br. 5
*** (1919) Preporuka MOR-a br. 5 o inspekciji rada /zdravstvene službe/
*** (1923) Preporuka MOR-a br. 20 o inspekciji rada
*** (1926) Preporuka MOR-a br. 28 o inspekciji uslovâ rada pomoraca
*** (1947) Preporuka MOR-a br. 81 o inspekciji rada
*** (1969) Preporuka MOR-a br. 133 o inspekciji rada u poljoprivredi
*** European Parliament resolution of 14 January 2009 on the situation of fundamental rights in the European Union 2004-2008
*** (2013) Report on effective labour inspections as a strategy to improve working conditions in Europe. 2013/2112(INI)
*** (2015-2018) Zakon o inspekcijskom nadzoru. Službeni glasnik RS, br. 36/2015, 44/2018 -dr. zakon i 95/2018
Albracht, G. (2005) Integrated labour inspection systems: The strategy of the ILO. Labour Education, (3-4), pp. 67-78
Albracht, G. (2005) Globalization, workplace and health. Labour Education, (3-4): 1-8
Alhambra, A.G.M., ter Haar, B., Kun, A. (2013) Independent monitoring of private transnational regulation of labour standards: A proposal for a 'transnational labour inspectorate' system. u: Ales, E.; Senatori, I. [ur.] The transnational dimension of labour relations: A New Order in the making?, Torino: G. Giappichelli Editore, 254-291
Andrees, B., Hancilova, B., Wickramasekara, P. (2008) Irregular employment of migrants: An ILO perspective. u: Kupiszevski, M.; Mattila, H. [ur.] Addressing the irregular employment of immigrants in the European Union: Between sanctions and rights, Budapest: International Organization for Migration, 297-317
Anyfantis, I., Boustras, G., Karageorgiou, A. (2016) How labour inspectorates have responded to the crisis in the worst affected countries: The example of Greece. HesaMag, 14: 34-37
Arrigo, G., Casale, G., Fasani, M. (2011) A guide to selected labour inspection systems (with special reference to OSH). Geneva: International Labour Organization
Auvergnon, P. (2011) Etude sur les sanctions et mesures correctives de l'inspection du travail: le cas de la France. Genève: Bureau international du Travail
Baker, J. (2005) Editorial. Labour Education, (3-4), pp. v-viii
Baltić, A. (1965) Osnovi radnog prava Jugoslavije - sistem radnih odnosa Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Berntsen, L., de Lange, T. (2018) Employer sanctions: Instruments of labour market regulation, migration control, and worker protection. u: Rijken, C.; de Lange, T. [ur.] Towards a decent labour market for low waged migrant workers, Amsterdam: Amsterdam University Press, 207-230
Bessière, J. (2012) L'inspection du travail -entre stabilité et évolutions. u: Waquet, P. [ur.] 13 paradoxes en droit du travail, Paris: Édition Lamy/Wolters Kluwer France, 63-69
Bessière, J. (2005) L'inspection du travail. Rapport à Monsier le Ministre délégué aux relations du travail. Paris
Brković, R., Urdarević, B. (2020) Radno pravo sa elementima socijalnog prava. Beograd: Službeni glasnik
Capitant, H., Cuche, P. (1921) Cours de législation industrielle. Paris: Librairie Dalloz
Casale, G., Fasani, M. (2012) International labour standards and guiding principles on labour administration and labour inspection. Geneva: International Labour Office
Cholewinski, R. (2018) ILO Conventions 97 and 143. u: Ales, E.; Bell, M.; Deinert, O.; Robin-Olivier, S. [ur.] International and European labour law: A commentary, Baden-Baden: Nomos, 848-867
Coeuret, A., Gauriau, B., Miné, M. (2005) Droit du travail. Paris: Sirey/Dalloz
Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (2020) Labour inspection convention, 1947 (no. 81), and labour inspection (agriculture) convention, 1969 (no. 129): General observation. Geneva: International Labour Office
Daza, J.L. (2005) Labour inspection and the informal economy. Labour Education, (3-4), pp. 15-21
Debrecéniová, J. (2013) Ex officio investigations into violations of the principle of equal treatment: The role of labour inspectorates and other bodies. European Anti-Discrimination Law Review, 17: 23-35
Dickens, L. (2012) Introduction-making employment rights effective: Issues of enforcement and compliance. u: Dickens L. [ur.] Making employment rights effective: Issues of enforcement and compliance, Oxford - Portland: Hart Publishing, pp. 1-6
Dickens, L. (2012) Fairer workplaces: Making employment rights effective. u: Dickens L. [ur.] Making employment rights effective: Issues of enforcement and compliance, Oxford - Portland: Hart Publishing, 204-228
Didry, C. (1998) L'inspection du travail et les conventions collectives entre 1892 et 1936. u: Robert, J.-L. [ur.] Inspecteurs et inspection du travail sous la III e et la IV e République, Paris: La documentation française, 190-203
Dodier, N. (1988) Les actes de l'inspection du travail en matière de sécurité: la place du droit dans la justification des relevés d'infraction. Sciences sociales et santé, 6(1): 7-28, (8. 1. 2022)
Dubbert, S., Christian, E.F. (2018) ILO Convention 81: Labour inspection convention, 1947. u: Ales, E.; Bell, M.; Deinert, O.; Robin-Olivier, S. [ur.] International and European labour law: A commentary, Baden-Baden: Nomos, No. 81, pp. 1073-1093
Dubbert, S., Christian, E.F. (2018) ILO convention 129: Labour inspection convention (Agriculutre), 1969. u: Ales, E.; Bell, M.; Deinert, O.; Robin-Olivier, S. [ur.] International and European labour law: A commentary, Baden-Baden: Nomos, No. 129, pp. 1106-1120
Đurić, Ž. (2005) Integracija inspekcije rada u Srbiji - novi pristup u vršenju nadzora - dva sistemska pitanja. Radno i socijalno pravo, (1-6), pp. 115-124
Ellis, A.F. (2005) Occupational health and safety inspection in Western Europe: Policies, practices and experiences. Labour Education, (3-4), pp. 54-59
Fisk, C., Malamud, D. (2009) The NLRB in administrative law exile: Problems with its structure and function and suggestions for reform. Duke Law Journal, 58 (8), pp. 2013-2085. Dostupno na: https://scholarship.law.duke. edu/dlj/vol58/iss8/3 (27. 3. 2022)
Graversgaard, J. (2004) Key role of labour inspection: How to inspect psycho-social problems in the workplace?. u: Iavicoli, S. [ur.] Stress at work in enlarging Europe, Rome: National Institute for Occupational Safety and Prevention, 65-76
Gregory, D. (1985) The national labor relations board and the politics of labor law. Boston College Law Review, 27 (1), pp. 39-52. Dostupno na: https:// lawdigitalcommons.bc.edu/bclr/vol27/iss1/2 (27. 3. 2022)
Hepple, B. (2012) Agency enforcement of workplace equality. u: Dickens, L. [ur.] Making employment rights effective: Issues of enforcement and compliance, Oxford - Portland: Hart Publishing, 49-66
International Association of Labour Inspection (2008) International association of labour inspection
International Labour Office (2012) Good practices in labour inspection and HIV and AIDS. Geneva
Jatobá, V. (2002) Labour inspection within a modernized labour administration. Lima: International Labour Office
Končar, L. (2020) O položaju i iskustvima sezonskih radnica u poljoprivredi u savremenoj Srbiji - može li se govoriti o elementima strukturnog nasilja. Antropologija, (3): 47-78
Konvencija, M., Br (1975) Konvencija MOR-a br. 129 o inspekciji u poljoprivredi. Službeni list SFRJ, br. 22
Kovačević, Lj. (2021) Zasnivanje radnog odnosa. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Kovačević, Lj. (2022) Jedan vek inspekcije rada u Srbiji - razvoj i aktuelni izazovi. u: Ignjatović, Đ. [ur.] Kaznena reakcija u Srbiji - XII deo, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, u štampi
Lipovčić, S.Z. (2019) Inspekcijski nadzor kao instrument borbe protiv faktičkog rada u domaćem i međunarodnom pravu. Strani pravni život, br. 3, str. 107-117
Lubarda, B.A. (2002) Inspekcijski nadzor prema Zakonu o radu. Radno i socijalno pravo, (1-3), pp. 48-55
Lund, J., Roovers, B. (2008) Through the looking glass: Does the labor department's new form LM-2 really deliver greater transparency?. Labor Studies Journal, 33 (3), pp. 303-329. Dostupno na: https://doi.org/10.1177/0160449X07307525 (27. 3. 2022)
Mantouvalou, V. (2014) Study on labour inspection sanctions and remedies: The case of the United Kingdom. Geneva: International Labour Office
Marković, G. (2015) Novine u propisima o nadzoru nad primenom propisa o radu. u: Ivošević, Z. [ur.] Novine u Zakonu o radu, Beograd: Glosarijum, pp. 191-213
Miljković, M. (2007) Inspekcija rada i zaštita prava zaposlenih. Pravo i privreda, vol. 44, br. 9-12, str. 40-50
Mirjanić, Ž. (2004) Inspekcija rada i reforme inspekcije. Radno i socijalno pravo, (1-6), pp. 67-81
Morris, G.S. (2012) The development of statutory employment rights in Britain and enforcement mechanisms. u: Dickens, L. [ur.] Making employment rights effective: Issues of enforcement and compliance, Oxford - Portland: Hart Publishing, 7-28
Olea, M.A., Guerrero, F.E. (2014) Spain. u: Blanpain, R. [ur.] International encyclopaedia for labour law and industrial relations, The Hague: Kluwer Law International
Paul, A. (1996) Inspection du travail et Inspection ouvrière dans le discours de la CGT de la genèse de l'institution à l'entre-deux guerres. Droit et société, 33, pp. 389-404. Dostupno na: https://doi.org/10.3406/dreso.1996.1377 (10. 1. 2022)
Pélissier, J., Auzero, G., Dockès, E. (2013) Droit du travail. Paris: Dalloz
Philip, K., Lieuw-Kie-song, M., Tsukamoto, M., Overbeck, A. (2020) Employment matters too much to society to leave to markets alone. Professionalità studi, (1): 152-177
Pichrt, J., Štefko, M. (2014) Czech Republic. u: Blanpain, R. [ur.] International encyclopaedia for labour law and industrial relations, The Hague: Kluwer Law International
Pieters, D. (2006) Social security: An introduction to the basic principles. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International
Piore, M.J., Schranks, A. (2008) Toward managed flexibility: The revival of labour inspection in the latin world. International Labour Review, 147 (1), pp. 1-23. Dostupno na: https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2008.00021.x (20. 1. 2022)
Pires, R. (2021) Governing labour regulations in the future of work: Lessons from labour inspection in Brazil. u: Heyes, J.; Rychly, L. [ur.] The governance of labour administration: Reforms, innovations and challenges, Cheltenham/Northampton: Edward Elgar Publishing, pp. 91-112. Dostupno na: https://doi.org/10.4337/9781802203158.00013 (10. 2. 2021)
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants Undocumented migrant workers: Guidelines for developing an effective complaints mechanism in cases of labour exploitation or abuse. Brussels
Pljakić, L. (1998) Pravne posledice inspekcijskog naѕora i kontrole u oblasti radnih odnosa. Radno i socijalno pravo, (3-6): 198-205
Ponsaers, P., de Cuyper, R. (1981) L'inspection du travail: mission de l'autorité ou affaire privée?. Déviance et société, 5 (4), pp. 347-367. Dostupno na: https:// doi.org/10.3406/ds.1981.1094 (2. 2. 2022)
Popović, T. (1980) Radno pravo. Beograd: Službeni list SFRJ
Ramm, T. (1986) Laissez-faire and state protection of workers. u: Hepple, B. [ur.] The making of labour law in Europe: A comparative study of nine countries up to 1945, London: Mansell, pp. 72-113
Ramsay, S., ter Haar, B. (2021) Labour inspection: More than an exercise in ethics. Global Labour Rights Reporter, 1(1): 39-43
Reljanović, M. (2019) Alternativno radno zakonodavstvo. Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung South East Europe
Reljanović, M., Misailović, J. (2021) Rešavanje radnih sporova. Beograd: Institut za uporedno pravo
Sakuraba, R. (2013) Effectivness of labour law and the role of labour inspection in Japan. Kobe University Law Review, 47, pp. 35-50. Dostupno na: info:doi/10.24546/81005582 (11. 2. 2022)
Scelle, G. (1927) Précis élémentaire de législation industrielle. Paris: Recueil Sirey
Starheim, L., Bøgehus, R.M. (2014) Labour inspection strategies addressing the psychosocial work environment. Policy and Practice in Health and Safety, 12 (1), pp. 53-70. Dostupno na: https://doi.org/10.1080/14774003. 2014.11667797 (7. 2. 2022)
Teague, P. (2009) Reforming the anglo-saxon model of labour inspection: The case of the Republic of Ireland. European Journal of Industrial Relations, 15 (2), pp. 207-225. Dostupno na: https://doi.org/10.1177/0959680109103603 (23. 1. 2022)
Tiano, V. (2003) Les inspecteurs du travail aux prises avec l'évaluation des risques. Travail et Emploi, 96: 67-83
Tomić, Z.R. (2021) Opšte upravno pravo - organizaciono - materijalno - procesno. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Valticos, N. (1979) International labour law. Deventer: Springer-Science
von Richthofen, W. (2002) Labour inspection: A guide to the profession. Geneva: International Labour Office
Walters, D. (2016) Labour inspection and health and safety in the EU. HesaMag, 14: 12-17
Weil, D. (2008) A strategic approach to labour inspection. International Labour Review, 147 (4), pp. 349-375. Dostupno na: https://doi.org/10.1111/j.1564-913X.2008.00040.x (13. 2. 2022)
Willemez, L. (2017) Une pédagogie du droit sous contrainte. Les syndicalistes et les inspecteurs du travail dans l'activité de consultation juridique. Politix, 118(2), pp. 103-130. Dostupno na: https://doi.org/10.3917/pox.118.0103 (14. 2. 2022)
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/spz66-36661
primljen: 25.02.2022.
revidiran: 27.03.2022.
prihvaćen: 04.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 24.05.2022.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka