Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 8, str. 222-239
Ekonomske integracije kao faktor bezbednosti država
Univerzitet odbrane, Vojna akademija, Beograd, Srbija
Sažetak
Ekonomske integracije u početnoj fazi imaju za primarni cilj ekonomski interes, a bezbednost nije naglašena. Ipak, u ostvarivanju ekonomskog interesa vodi se računa o riziku poslovanja, jer se rizik poslovanja smanjuje u stabilnom političkom okruženju i postojanju visokog nivoa bezbednosti, što omogućava ekonomskim subjektima postizanje željenih pozitivnih efekata i sinergijskog efekta delovanja u ostvarivanju cilja integracije. Zato bezbednost treba posmatrati kao zajednički interes svih subjekata uključenih u integracioni proces, a ekonomsku bezbednost država kao jedan od ključnih elemenata na kojima počiva globalna bezbednost. U okviru ekonomske integracije izražena je uska povezanost i međuzavisnost između država članica, a zbog otvorenosti granica intenzivno se odvija nesmetano kretanje ljudi, roba, kapitala i informacija. Zbog izražene međuzavisnosti, ugrožavanje bezbednosti u bilo kom delu država članica prouzrokovaće posledice na čitavom prostoru integracije. Iz tih razloga, radi zaštite sopstvenih interesa, lične, ekonomske i svih drugih vrsta bezbednosti, države članice u razvoju integracije teže da regulišu zajedničko delovanje po pitanju bezbednosti na prostoru integracije, što značajno utiče na stabilnost u regionu.
Reference
Adamović, L. (1987) Integracija i dezintegracija svetske privrede. Beograd: Savremena administracija
Beriša, H.A., Jegeš, M.Č., Slavković, R.V. (2015) Novi bezbednosni izazovi sa aspekta ekološke zaštite. Tehnika, vol. 70, br. 4, str. 727-734
Bijelić, P. (2003) Ekonomika međunarodnih odnosa. Beograd: Prometej
Bijelić, P. (2009) Bezbednost privrednog razvoja u globalizovanom svetu i obezbeđenje sirovina međunarodnom trgovinom. u: Ekonomija i bezbednost - publikacija istoimene konferencije, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Doyl, M.W. (1983) Kant, liberal legacies and foreign affairs. u: Philosophy et Public Affairs
Ejdus, F. Dometi i ograničenja liberalnih teorija međunarodne bezbednosti. http://www.filipejdus.com/Public/Uploads/Attach/ejdus_2014_dometi_i _ogranicenja_liberalnih_teorija_medjunarodne_bezbednosti_548d6aa619e3d.pdf, pristup: 08.12.2015
Hadžić, M., Radoman, J. (2009) Međuzavisnost ekonomije i bezbednosti. u: Ekonomija i bezbednost - publikacija istoimene konferencije, Beograd: Centar za civilno-vojne odnose
Karić, D., Zečević, R., Karić, D. (2012) Ekonomske integracije - posledica procesa globalizacije i ekonomskog razvoja. u: Savremena znanja i novi izvori energije u funkciji društveno-ekonomskog razvoja, 3. Međunarodna naučna konferencija, Zbornik radova, Novi Pazar
Kordić, N. Singidunum, prezentacija sa predavanja, fakultet, dostupno na: https://www.google.rs/#q=regionalne+integracije.ppt
Lopandić, D. (2010) Jasminka Kronja, Regionalne inicijative i multilateralna saradnja na Balkanu. Beograd: Evropski pokret
Malešević, K. (2005) O (post)modernoj ekonomiji i (ne)slobodi. Ekonomski anali, vol. 50, br. 166, str. 193-217
Mauer, V., Cavelty, M.D. (2012) Handbook of Security Studies. London
Mileta, V. (1983) Građanske teorije međunarodnih ekonomskih integracija. Politička misao, Beograd, br. 2/3
Milošević, N.Z., Slavković, R.V. (2016) Imigracija kao oblik savremenih pretnji zemljama Evropske unije. Vojno delo, vol. 68, br. 6, str. 7-19
Mitrany, D. (1933) The progress of international government. New Haven: Yaie University Press
Mitrany, D. (1966) A Working Peace System. Chicago: Quadrangle Books
Pentland, C. (1973) International theory and European integration. New York: The Free Press - A Division of Macmillan Publishing Co. Inc
Rakić, B.M. (2009) Ostvarivanje mira preko međunarodnog organizovanja i integrisanja država. Pravni fakultet, Univerzitet u Beogradu
Sannwald, R., Stohler, J. (1959) Economic integration, theoretical assumption and consequences of European unification. New Jersey: Princeton University Press
Sekulović, D. (2011) Vojna geografija 2. Beograd: Medija centar 'Odbrana'
Smit, A. (1970) Istraživanje prirode i uzroka bogatstva naroda. Beograd: Kultura
Stojanović, I. (2005) Ekonomija. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Stojanović, S. (2009) Globalizacija i bezbednosne perspektive sveta. Beograd: VIZ
Unković, M. (2010) Međunarodna ekonomija. Beograd: Univerzitet Singidunum
Weede, E. (1995) Economic Policy and International Security:. European Journal of International Relations, 1(4): 519-537
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1708222K
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2018.

Povezani članci

Nema povezanih članaka