Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 51, br. 1, str. 51-60
Ključni faktori konkurentnosti preduzeća po profilima potrošača u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

e-adresatanja.milic@fon.bg.ac.rs
Ključne reči: ključni faktori konkurentnosti preduzeća; cenovni faktori konkurentnosti; necenovni faktori konkurentnosti; poslovna strategija; marketing strategija
Sažetak
U vremenu globalizacije i intenziviranih evro-ekonomskih integracija, pitanje konkurentnosti srpskih preduzeća, kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom planu, dobija na posebnom značaju. Konkurentnost preduzeća se sagledava kao sposobnost preduzeća da dizajnira, proizvede i plasira na tržište proizvode/usluge superiorne konkurentskim sa aspekta cenovnih i necenovnih kvaliteta. Obzirom da se kao krajnjisudija ponuđene vrednosti preduzeća javlja potrošač, poznavanje afiniteta potrošača prema konkretnim faktorima konkurentnosti preduzeća kao baze formulisanja uspešnih poslovnih i marketing strategija se javlja kao ključni preduslov ostvarivanja konkurentske prednosti preduzeća i, u krajnjoj instanci, dostizanja vodeće tržišne pozicije. Kako su ključni faktori konkurentnosti preduzeća različiti za pripadnike različitih zemalja, a poslovanje srpskih preduzeća uglavnom usmereno na domaće tržište, u ovom istraživačkom radu je data slika selektovanih najznačajnijih cenovnih i necenovnih faktora konkurentnosti preduzeća sa aspekta potrošača koji žive u Republici Srbiji. Slika faktora konkurentnosti je razmotrena, osim sa generalnog stanovišta potrošača isa stanovišta uticaja demografskih karakteristika potrošača. Rezultati istraživanja su pokazali da su sa generalnog aspekta kvalitet i cena, respektivno, dominantni faktori konkurentnosti preduzeća u Srbiji, a da sukcesivno slede način održavanja, dizajn proizvoda, rokovi isporuke,vrednosti brenda, imidž proizvoda, način plaćanja, distribucija, marka i promocija.
Reference
Aničić, J., Majstorović, A., Petrović, V., Aničić, D. (2016) Brand impact on the company's financial performance. Journal of Process Management. New Technologies (JPMNT), vol. 4, br. 1, str. 1-9
Babbie, E., Mouton, J. (2007) The Practice of Social Research. Cape Town: Oxford University Press
Bakator, M., Đorđević, D., Ćoćkalo, D. (2018) Promotional activities and customer satisfaction: Long-term influence or a temporary marketing 'mirage'?. Marketing, vol. 49, br. 2, str. 113-123
Boyce, J. (2003) Market Research in Practice. Boston: McGraw Hill
Božić, M., Kirin, S., Plazinić, A. (2016) Primena koncepta marketing miksa u organskoj proizvodnji. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 4, str. 55-70
Budimčević, K. (2015) Uticaj integrisanih brend komunikacija na imidž avio kompanije Etihad Airways. Ekonomski pogledi, vol. 17, br. 2, str. 1-16
Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007) Research Methods in Education. London: Routledge
Cvjetković, M., Ilić, D. (2015) Kvalitet u funkciji unapređenja konkurentnosti domaćih preduzeća. Ekonomski izazovi, vol. 4, br. 7, str. 48-63
Ćatović, A., Elfić-Zukorlić, E., Mašović-Muratović, I. (2016) Strategije integrisanih marketing komunikacija u organizaciji. Ekonomski izazovi, vol. 5, br. 9, str. 77-87
Dillman, D.A. (2000) Mail and International Surveys: The Tailored Design Method. New York: John Wiley & Sons
Dragičević, I. (2018) Integrisane komunikacije na društvenim mrežama u drvnoj industriji - primer kompanije IKEA. Marketing, vol. 49, br. 2, str. 93-104
Đekić, M.D. (2017) Primena marketinga u podizanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji. Tehnika - Menadžment, vol. 72, br. 4, str. 587-590
Filipović, J. (2019) Potencijali unapređenja promocije i prodaje sjeničkog sira. Marketing, vol. 50, br. 1, str. 57-66
Gašić, M., Simić, J., Perić, G. (2012) Kvalitet kao faktor povećanja konkurentnosti privrede i očuvanja životne sredine. BizInfo, 5: 53-67
Ilić, B.J. (2001) Strategije formiranja cena u uslovima diskontinuiteta. Beograd: Zadužbina Andrejević
Jobber, D. (2004) Principles and Practice of Marketing. Berkshire, UK: McGraw-Hill International, fourth edition
Jovičić, D., Vranješ, M., Gašević, D. (2017) Istraživanje stavova krajnjih korisnika o efikasnosti promotivnih aktivnosti proizvođača stiropora. Škola biznisa, br. 1, str. 13-25
Jovičić, D., Vranješ, M., Stankov, B. (2015) Sticanje konkurentske prednosti na vojvođanskom tržištu gasnih kotlova putem integrisanih marketing komunikacija. Škola biznisa, br. 1, str. 153-171
Krstić, B. (2014) Reputation and financial performances of a company. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 11, br. 1, str. 37-46
Ljubojević, Č., Ljubojević, G. (2010) Konkurentska prednost i socijalna odgovornost kompanija. Škola biznisa, 1: 63-72
Mihailović, D. (2012) Metodologija naučnih istraživanja. Beograd: FON
Milić, T., Jeremić, V. (2018) Testing the Climate for New Business Concepts Introduction and Application in Transition Economies: The Case of Serbia. u: Prusty M.R. [ur.] IASTEM International Conference (130th), Dubai, UAE, 1st-2nd August, Proceedings of, 1-4
Milićević, V., Ilić, B. (2014) Ekonomika poslovanja. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Mitić, S. (2015) External relationships and marketing practices in Serbian firms: The intangible capital perspective. Ekonomski anali, vol. 60, br. 204, str. 75-104
Peltier, J.W., Schibrowsky, J.A., Drago, W. (2007) The Interdependence of the Factors Influencing the Perceived Quality of the Online Learning Experience: A Causal Model. Journal of Marketing Education, 29(2): 140-153
Porter, M.E. (1998) Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance. New York: Free Press
Radojković, D., Cvijanović, J.M., Stanojević, G. (2014) Istraživanje marketing menadžmenta u srpskim hotelima. HiT menadžment - manadžment u hotelijerstvu i turizmu, 2(2), 48-62
Raletić, S., Brkanlić, S., Mačvanin, N., Janjušić, D. (2011) Formiranje cene u međunarodnom marketingu. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 4, str. 95-109
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2009) Research Methods for Business Students. Edinburgh: Prentice Hall
Simić, M. (2018) Privrženost brendu kao determinanta lojalnosti klijenata - primer korporativnog bankarskog sektora. Marketing, vol. 49, br. 4, str. 259-276
Stankov, B., Jovičić, D., Marjanski-Lazić, S. (2016) Istraživanje zadovoljstva studenata uslugom visokog obrazovanja uz primenu anketnog upitnika. Škola biznisa, br. 1, str. 43-61
Stanković, L., Popović, A. (2018) Marketing development challenges in developing countries. Marketing, vol. 49, br. 1, str. 3-9
Šušić, V., Mojić, J. (2014) Role of marketing events in the development of tourist destinations. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 11, br. 1, str. 47-59
Vapa, B., Grandov, Z., Ćirić, M. (2016) Uticaj cene na indikatore izvoznih performansi preduzeća. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 4, str. 1-16
Veljković, S., Kaličanin, Đ. (2016) Improving business performance through brand management practice. Ekonomski anali / Economic Annals, 61(208): 137-167
Vujko, A., Vujnić, J., Gajić, T., Petrović, M. (2016) Kvalitet usluga u turističkim preduzećima kao model upravljanja turističkom destinacijom. Škola biznisa, br. 1, str. 22-31
Vukajlović, Đ., Ćurčić, N. (2016) Ocena faktora konkurentnosti i inovativnosti u cilju ostvarivanja tržišnog učešća. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 9, br. 3, str. 35-54
Vukosavljević, D., Radulović, M., Vukosavljević, D. (2011) Faktori koji utiču na neophodnost marketinške usmerenosti banaka. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 4, str. 27-39
Vukotić, S., Aničić, J., Zakić, N., Petrović, Ž. (2015) The role of marketing and brand in banking. Journal of Process Management. New Technologies (JPMNT), vol. 3, br. 4, str. 76-83
Welman, C., Kruger, F., Mitchell, B. (2005) Research Methodology. Cape Town: Oxford University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/markt2001051M
objavljen u SCIndeksu: 24.06.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0