Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2001, vol. 58, br. 1, str. 39-46
Odnos vojnik-starešina
Vojnomedicinski centar "Karaburma", Beograd
Sažetak
Jedan od osnovnih uslova za uspešnu adaptaciju vojnika na vojnu sredinu je veza vojnika sa starešinom. Cilj našeg istraživanja je ispitivanje interpersonalnog odnosa vojnik-neposredni starešina procenjivan, s jedne strane, od vojnika, a, s druge strane, od starešine. Istraživanje je sprovedeno na grupi od 200 vojnika NA (neadaptirani) i 400 vojnika a (adaptirani) grupe pomoću upitnika: Vojnikova procena starešine i Zapažanje starešine. Starešine kod vojnika najčešće zapažaju: emocionalne reakcije (uznemirenost i neraspoloženje), zatim odnos prema obuci i izvršavanju vojničkih zadataka, a tek nakon toga njihovo ponašanje u kolektivu (usamljivanje, problem spavanja i ishrane). Zaključeno je da vojnici koji su ispoljavali probleme u komunikaciji sa autoritetima pre dolaska u vojsku ispoljavaju probleme u komunikaciji sa starešinama u vojsci.
Reference
Cmelić, S. (1958) Kako da starešina pomogne vojniku u prilagođavanju na vojnički život. Vojnosanit Pregl, 15: 75-76
Dedić, G. (1998) Osobine ličnosti i manifestacije maladaptivnih oblika ponašanja vojnika u periodu adaptacije. Beograd: Vojnomedicinska akademija / VMA, doktorska disertacija
Divac, Lj. (1978) Ličnost mladog vojnika i prvi dani života u armiji. u: Zbornik referata i diskusija - Seminar iz mentalne higijene i zdravstvenog prosvećivanja, Beograd: Institut za mentalno zdravlje i zdravstveno prosvećivanje VMA, p. 22-6
Državni sekretarijat za narodnu odbranu, Uprava za moralno-političko vaspitanje (1966) Prilagođavanje vojnika na armijske uslove života i rada. Beograd: Unutararmijska problematika
Đuračić, Ž., Rovčanin, S. (1989) Bitni sadržaji karakteristika komandira jedinica pri upućivanju vojnika na pregled neuropsihijatru i ponovnu ocenu sposobnosti za vojnu službu. u: Referati sa savetovanja o: 'Psihofizičkoj sposobnosti, doraslosti i zrelosti 19-godišnjih regruta - vojnika za vojnu službu', 1989. Beograd, Beograd: Savezni sekretarijat.za narodnu odbranu, p. 160-3
Grujić, Z. (1996) Odnosi u vojnoj organizaciji. Vojno delo, vol. 48, br. 6, str. 126-141
Grupa autora (1993) Moral vojske. Beograd: Generalštab Vojske Jugoslavije, Uprava za informisanje i moral
Jovićević, M. (1987) Mentalna higijena u oružanim snagama. Beograd: Vojnoizdavački i novinski centar
Kandić, B., Jovićević, М. (1968) Emocionalno nezrela ličnost i oblici ponašanja u vojničkom kolektivu. Vojnosanit Pregl, 25: 367-70
Kapor, G. (1971) Dinamika očigledne autoagresivnosti u vojnika. Vojnosanit Pregl, 28: 127-132
Kasagić, Lj., Kostić, P. (1992) Psihologija za vojnog starešinu. Beograd: Vojna akademija kopnene vojske
Kasagić, L. (1997) Međuljudski odnosi, disciplina i moralna snaga Vojske. Vojno delo, vol. 49, br. 4-5, str. 77-98
Kasagić, L., et al. (1979) Neki problemi formiranja i delovanja pitomačkog kolektiva. Beograd: Centar visokih vojnih škola, Vojna akademija rodova KoV i intendatske službe
Klajn, V. (1958) Međuljudski odnosi - pretpostavljeni i potčinjeni. Vojnosanit Pregl, 15: 674-675
Kostić, P. (2000) Psihologija borbenih jedinica. Beograd: Novinsko informativni centar 'Vojska
Marček, J.J. (2000) Preferencija interpersonalnih osobina ličnosti vojnih starešina. Vojno delo, vol. 52, br. 3, str. 87-107
Nikodijević, D. (1992) Vojna organizacija i kultura. Beograd: Vojnoizdavački i vojni centar
Pajević, D., Kasagić, Lj., Šipka, P. (1987) Osnovi vojne psihologije. Beograd: Centar visokih vojnih škola, KoV JNA Vojna akademija kopnene vojske
Petrović, B. (1995) Psihološki aspekti poželjnog profila ličnosti oficira Vojske Jugoslavije. u: Zbornik radova Javni lik Vojske Jugoslavije, Beograd: Novinsko-izdavačka ustanova 'Vojska, p. 27-8
Petrović, S. (1983) Mesto i uloga psihijatrijskog tima u prilagođavanju vojnika sa psihopatskim oblicima ponašanja. Vojnosanit Pregl, 40: 194-6
Rakonić, G., Kocijan-Hercigonja, D. (1989) Značaj uloge starješine i vojnog kolektiva u procesu separacije i adaptacije vojnika. Vojnosanit Pregl, 46: 339-40
Svećenski, B., Kronja, T. (1964) Mentalna higijena u vojsci. Beograd: Institut za vojnomedicinsku dokumentaciju
Svećenski, B. (1966) Neki aktuelni problemi u mentalnoj higijeni i psihijatriji. Vojnosanit Pregl, 23: : 390-2
Tomanović, R., Đorđević, B.D. (1994) O osobinama oficira Vojske Jugoslavije. Vojno delo, vol. 46, br. 3-4, str. 94-110
Veselinović, A. (1994) Vojska u srednjovekovnoj Srbiji. Vojnoistorijski glasnik, 44(1-2): 385-422
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 26.08.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka