Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 71, br. 6, str. 248-263
Obojene revolucije u paradigmi hibridnog rata
Univerzitet odbrane, Institut za strategijska istraživanja, Beograd

e-adresamilos.milenkovic@mod.gov.rs
Ključne reči: hibridni rat; nasilna promena režima; "obojene revolucije"; javno mnenje
Sažetak
U radu su na osnovu analize dela sadržaja i sintezom određenih dosadašnjih saznanja, ponuđeni okviri definisanja samog pojma hibridnog rata. Pored toga, razmatrane su i nasilne forme promene režima, kao mogući sadržaji hibridnog rata. Posebno pažnja je usmerena na analizu "obojenih revolucija", kao jednom od dominantnih sadržaja koncepta hibridnog ratovanja. Rad ukazuje da su "obojene revolucije" po samoj svojoj prirodi hibridne, te da su zbog povoljnog odnosa uloženih resursa prema postignutim rezultatima veoma efikasan instrument za ostvarivanje projektovanih ciljeva hibridnog rata, zbog čega je verovatnoća njihove primene, u odnosu na druge forme prevrata veća.
Reference
*** (2015) Hybrid warfare: A new phenomenon in Europe's security environment. Prague: Jagello 2000, Updated and extended 2nd edition
*** (2010) Voennaя doktrina Rossiйskoй Federacii. Moskva
*** (2014) Voennaя doktrina Rossiйskoй Federacii. Moskva
*** (1993) Enciklopedija političke kulture. Beograd: Savremena administracija
Arent, H. (1998) Izvori totalitarizma. Beograd: FIK 94
Avramov, S. (2011) Međunarodno javno pravo. Beograd: Akademija za diplomatiju i bezbednost
Berzins, J. (2016) Russia's new generation warfare. The Potomac Foundation, October 11
Canetti, E. (1984) Masa i moć. Zagreb: Grafički zavod Hrvatske
Department of The Army (2008) Field manual No. 3-0: Operations. Washington, DC
Ethan, B.D.M. (2010) Regime change and revolutionary entrepreneurs. American Political Science Review, Vol. 104, No. 3 (August)
Fairbanks, J., Charles, H. (2007) Revolution reconsidered. Journal of Democracy, 18(1): 42-57, January
Group of authors (2016) Hybrid warfare: A new phenomenon in Europe's security environment. Praha-Ostrava: Jagello 2000, Updated and extended 2nd edition
Hartmann, U. (2017) The evolution of the hybrid threat, and resilience as a countermeasure. Rome: NATO Defense College, Research Paper No. 139, September
Hoffman, F.G. (2016) On not-so-new warfare: Political warfare vs. hybrid threats. http://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-warfare-vs-hybrid-threats
Hoffman, F. (2007) Conflict in the 21st century: The rise of hybrid wars. Arlington, Virginia: Potomac Institute for Policy Studies
Kofman, M., Rojansky, M. (2015) A closer look at Russia's 'hybrid war'. Woodrow Wilson International Center for Scholars, Kennan Cable, No. 7, April
Korybko, A. (2015) Hybrid wars: The indirect adaptive approach to regime change. Moscow: Peoples Friendship University of Russia
Kuran, T. (1989) Sparks and prairie fires: A theory of unanticipated political revolution. Public Choice, 61(1), April
le Bon, G. (1989) Psihologija gomile. Zagreb: Globus
Lind, W.S., Nightengale, K., Schmitt, J.F., Sutton, J.W., Wilson, G.I. (1989) The changing face of war: Into the fourth generation. Marine Corps Gazette, October, str. 22-26
Maksimov, I.V. (2010) Cvetnaя revolюciя - socialьnый process ili setevaя tehnologiя. Moskva, Monografiя
Mcfaul, M. (2005) Transitions from postcommunism. Journal of Democracy, 16(3), July
Milenković, M., Blagojević, V. (2015) Obaveštajne službe kao akteri državnog udara. Vojno delo, vol. 67, br. 5, str. 117-132
Milenković, M.R. (2017) Nasilna promena režima kao sadržaj hibridnog rata. Vojno delo, vol. 69, br. 6, str. 316-329
Mitrović, M. (2018) Doprinos razumevanju javnog mnjenja - modelovanje upravljanja i predviđanja reakcija. u: Hibridni rat - dilema koncepta savremenih sukoba, Institut za strategijska istraživanja, http://www.isi.mod.gov.rs/multimedia/dodaci/hibridno_ratovanje_tematski_zbornik_isi_2018_1545986523.pdf
Mitrović, M. (2017) Ekonomski i energetski aspekti hibridnog ugrožavanja nacionalne bezbednosti. Vojno delo, vol. 69, br. 6, str. 304-315
Mitrović, M. (2017) Hibridno ratovanje i asimetrične bezbednosne pretnje. Vojno delo, vol. 69, br. 5, str. 333-347
Mitrović, M. (2017) Hybrid security treats and contemporary approach to national security. u: International Conference ''Arcihibald Reiss Days'', Thematic Conference Proceedings of International Significance, Belgrade: Academy of Criminal and Political Studies, Vol.1, p. 325-334
Parezanović, M. (2013) Obojene revolucije u vrtlogu prekomponovanja međunarodnih političkih odnosa. Nova srpska politička misao, elektronsko izdanje: http://www.nspm.rs/savremeni-svet/obojene-revolucije-u-vrtlogu-prekomponovanja-medjunarodnih-politickih-odnosa.html
Qiao, L., Xiangsui, W. (1999) Unrestricted warfare. Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House
Renz, B., Smith, H. (2016) Russia and hybrid warfare: Going beyond the label. Finnish Prime Minister's Office, Government's analysis
Simeunović, D. (2002) Teorija politike. Beograd: Udruženje 'Nauka i društvo
Sorokin, A.A. (2014) ''Cvetnaя revolюciя'' kak tehnologiя smenы političeskoй vlasti. Vescі BDPU, Palitalogiя, Serыя 2. № 1(79), Minsk
Starčević, S. (2018) Politički smisao žrtava revolucionarnog terora. Beograd: Zadužbina Andrejević
Sundiev, I.Ю., Smirnov, A.A. (2016) Teoriя i tehnologii socialьnoй destrukcii (na primere 'Cvetnыh revolюciй'). Moskva: Russkiй biografičeskiй institut
Todorović, L., Milutinović, M. (2016) Globalne tendencije i hibridni rat. Naučno-stručni časopis SVAROG, br. 12, str. 19, maj
Tzu, S. (2000) Art of war: Chapter 3: Attack by stratagem. Leicester: Allandale
Vračar, M.S. (2017) Razmatranje adekvatnog teorijsko-epistemološkog pristupa u istraživanju fenomena hibridnog ratovanja. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 292-307
Vučinić, D.M. (2017) Psihološko ratovanje u prostoru društvenih informacionih medija - aspekt hibridnog ratovanja. Vojno delo, vol. 69, br. 7, str. 326-337
Vuković, N. (2018) Prilog pojmovnom određenju sintagme hibridni rat. u: Hibridni rat - dilema koncepta savremenih sukoba, Beograd: Institut za strategijska istraživanja, http://www.isi.mod.gov.rs/multimedia/dodaci/hibridno_ratovanje_tematski_zbornik_isi_2018_1545986523.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1906248M
objavljen u SCIndeksu: 30.01.2020.