Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:37
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 4 od 4  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 69, br. 5, str. 109-125
Imovinski delikti kao pojavni oblici kriminaliteta i ekonomsko-socijalni kriminogeni faktori
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Ključne reči: kriminalitet; kriminologija; krivično delo; kriminogeni faktori; ekonomsko-socijalni faktori; pojavni oblici kriminaliteta; klasični (opšti) kriminalitet; imovinski delikti
Sažetak
Kriminalitet predstavlja skup društvenih pojava kojima se ugrožavaju univerzalne društvene vrednosti koje su sankcionisane krivičnim pravom. Kao složena društvena pojava kriminalitet je determinisan mnogobrojnim činiocima, vezanim za subjekt izvršioca, krivično delo i društvene uslove. U radu je definisan pojam kriminogenih faktora i razmatra se kriminalitet kao individualni čin i društvena pojava. Razmatraju se i ekonomsko-socijalni kriminogeni faktori, a posebno ekonomske determinante socijalnih devijacija, siromaštvo kao kriminogeni faktor i kriminalitet izobilja. Osim toga, razmatrani su pojavni oblici kriminaliteta, odnosno kriminalna fenomenologija kao deo kriminologije (koja se bavi pojavnim oblicima kriminaliteta), sa težištem na imovinskim deliktima. Imovinski delikti predstavljaju vrstu krivičnih dela kojima se ugrožavaju (protivpravno prisvojena ili oštećena) imovinska prava građana i drugih pravnih subjekata, a spadaju u vrstu klasičnog (opšteg) kriminaliteta. Po obimu čine najbrojniju vrstu krivičnih dela, ali istovremeno i vid delikvencije gde postoji najveći stepen profesionalizacije. U radu su posebno analizirane vrste imovinskih delikata, i to: klasični delikti, delikti s elementom fizičkog nasilja, prevarni delikti i delikti bez motiva koristoljublja, kao vrsta imovinskih delikata. Takođe, ukratko su analizirane aktivnosti i rezultati koje je policija postigla u otkrivanju, dokazivanju i kriminalističkoj obradi krivičnih dela klasičnog (opšteg) kriminaliteta, odnosno imovinskih delikata.
Reference
Aleksić, Ž., Škulić, M. (1997) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije i Dosije
Aleksić, Ž., Škulić, M. (2002) Kriminalistika. Beograd: Pravni fakultet - Centar za publikacije i Dosije
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Bošković, M., Marković, M. (2015) Kriminologija sa elementima viktimologije. Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Bošković, M. (2007) Socijalna patologija. Novi Sad: Pravni fakultet
Dimitrijević, V. (1982) Terorizam. Beograd: Radnička stanja
Đukić, S. (2015) Uzroci, pojavni oblici i ekonomske posledice korupcije u Srbiji - komparativna analiza kod razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji. Univerzitet EDUCONS-Fakultet poslovne ekonomije, doktorska disertacija
Đukić, S. (2016) Analiza krivičnih dela privrednog kriminaliteta u Srbiji i delikti korupcije u privredi. Vojno delo, vol. 68, br. 5, str. 169-191
Đukić, S. (2016) Posledice organizovanog kriminaliteta po nacionalnu bezbednost. Vojno delo, vol. 68, br. 7, str. 85-102
Ignjatović, Đ. (1998) Kriminologija. Beograd: Nomos
Jašović, Ž. (1991) Kriminologija maloletničkog prestupništva. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Margules, P.I. (1992) International Art Theft and the Illegal Import and Export of Cultural Property: A Study of Relevant Values, Legislation, and Solutions. Suffolk Transnational Law Journal, tom 15
Šeparović, Z. (1981) Kriminologija i socijalna patologija. Zagreb: Pravni fakultet
von Hentig, H. (1947) Crimes, causes and condintions
von Henting, H. (1948) The criminal and his victim. New Haven, CT, itd: Yale University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1705109D
objavljen u SCIndeksu: 23.08.2018.