Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2015, vol. 14, br. 2, str. 211-230
Karakteristike funkcionisanja porodica zavisnika koji su na programu supstitucione terapije metadonom
aUniverzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet + Klinički centar Vojvodine, Klinika za psihijatriju, Novi Sad
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
cUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
dKlinički centar Vojvodine, Klinika za psihijatriju, Novi Sad

e-adresamarkovicjasminka71@gmail.com
Sažetak
Bolesti zavisnosti su mulifaktorijalne etiopatogeneze. U faktore rizika za oboljevanje spadaju i individualni i socijalni činioci. Socijalni činioci se smatraju veoma značajnim, posebno u početnoj fazi uzimanja supstance. Porodica i bliža socijalna sredina svojim ponašanjem i socijalnim normama čine primarne psihosocijalne determinante. Porodično funkcionisanje ima uticaj kako na razvoj, tako i na održavanje bolesti zavisnosti, stoga je važna tema za istraživanje. Cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi da li se porodice zavisnika koji su na programu supstitucione terapije metadonom razlikuju po stepenu funkcionalnosti u odnosu na porodice u kojima nema problema zavisnosti. Uzorak istraživanja činilo je 100 osoba podeljenih u dve grupe - klinička i neklinička. Kliničku grupu je činilo 50 osoba koje su na supstitucionoj terapiji metadonom. Nekliničku grupu su predstavljale osobe koje nemaju dijagnozu psihijatrijskog poremećaja, njih je takođe bilo 50. Instrumenti korišćeni u svrhu ovog istraživanja su Upitnik za evaluaciju porodične adaptabilnosti i fleksibilnosti (The Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale - FACES IV), Opšti upitnik o sociodemografskim podacima koji je posebno konstruisan za potrebe ovog istraživanja i Pompidou upitnik (osnovni podaci o zavisnicima u programu lečenja). Rezultati istraživanja pokazuju da se porodice zavisnika koji su na programu supstitucione terapije metadonom razlikuju po stepenu funkcionalnosti u odnosu na porodice u kojima nema dijagnostikovanog psihijatrijskog poremećaja i to na način da su porodice iz kontrolne grupe funkcionalnije. Ovim rezultatima su i u našoj sredini potvrđeni raniji rezultati o povezanosti porodične disfunkcionalnosti i bolesti zavisnosti, što može imati značajne implikacije kako u tretmanu, tako i u programima prevencije bolesti zavisnosti.
Reference
Andersson, P., Eisemann, M. (2003) Parental rearing and individual vulnerability to drug addiction: a controlled study in a Swedish sample. Nordic journal of psychiatry, 57(2): 147-56
Barišić, J., Svetozarević, S., Duišin, D. (2011) Modeli porodičnog funkcionisanja - novine, preporuke, mogućnosti i ograničenja. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 33, br. 1, str. 47-60
Bulow, B.V., Sweeney, J.A., Shear, M.K., Friedman, R., Plowe, C. (1987) Family satisfaction with psychiatric evaluations. Health and Social Work, 12(4); 290-295
Coleman, S.B. (1986) Life cycle and loss: The spiritual vacuum of heroin addiction. Fam Process, 25(1): 5-23
Costantini, M.F., Wermuth, L., Sorensen, J.L., Lyons, J.S. (1992) Family functioning as a predictor of progress in substance abuse treatment. Journal of Substance Abuse Treatment, 9(4): 331-335
Fernández, M.G., Val, E.T., Sierra, J.M. (2010) Family typology and deterioration related to opioids use, in a methadone treatment patients group. Actas Esp Psiquiatr, 38(4); 196-203
Finzi-Dottan, R., Cohen, O., Iwaniec, D., Sapir, Y., Weizman, A. (2003) The Drug-User Husband and His Wife: Attachment Styles, Family Cohesion, and Adaptability. Substance Use & Misuse, 38(2): 271-292
Golić, N. (2013) Procena funkcionalnosti porodica dece sa psihijatrijskim poremećajima. Novi Sad: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Diplomski rad
Harbin, H.T., Maziar, H.M. (1975) The Families of Drug Abusers: A Literature Review. Family Process, 14(3): 411-431
Kang, S., Kleinman, P.H., Todd, T., Kemp, J., Lipton, D.S. (1991) Familial and Individual Functioning in a Sample of Adult Cocaine Abusers. Journal of Drug Issues, 21(3): 579-592
Lazić, M. (2013) Karakteristike porodice i opšta prilagođenost dece obolele od psihosomatskih bolesti. Niš: Filozofski fakultet, Master rad
Lažetić, G., Panoski, R., Filipović, S., Svetozarević, S. (2010) Značaj primarne porodice u rehabilitacionoj fazi lečenja mladih zavisnika od psihoaktivnih supstanci. Psihijatrija danas, vol. 42, br. 2, str. 127-135
Liddle, H.A., Dakof, G.A., Turner, R.M., Henderson, C.E., Greenbaum, P.E. (2008) Treating adolescent drug abuse: a randomized trial comparing multidimensional family therapy and cognitive behavior therapy. Addiction, 103(10): 1660-1670
Marković, J., Mitrović, D., Ivanović-Kovačević, S., Šobot, V., Srdanović, J. (2008) Karakteristike porodične strukture i komunikacija u porodicama sa decom sa poremećajem ponašanja. Aktuelnosti iz neurologije, psihijatrije i graničnih područja, vol. 16, br. 3-4, str. 24-31
Milojković, M., Srna, J., Mićović, R. (1997) Porodična terapija. Beograd: Centar za brak i porodicu
Nedić, A., Živanović, O. (2009) Psihijatrija: Udžbenik za studente medicine. Novi Sad: Medicinski fakultet
Nenadović, M.M., Šapić, R., Nenadović, N. (2012) Disfunkcionalnost osnovne porodice kao činilac koji podstiče razvoj politoksikomanije kod mladih ljudi. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, vol. 140, br. 1-2, str. 71-76
Nestorović, M. (2013) Procena porodičnog funkcionisanja kod dece sa intelektualnom ometenošću. Novi Sad: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Diplomski rad
Novković, S. (2013) Procena porodičnog funkcionisanja u porodicama bolesnika sa ishemijskom bolesti srca. Novi Sad: Medicinski fakultet u Novom Sadu, Diplomski rad
Olson, D.H. (2000) Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22, 144-167
Saiedshakib, M., et al. (2014) The relationship between family cohesion and flexibility with consumption of drug. Reef Resources Assessment and Management Technical Paper, 40 (2), 237-241
Steinberg, L. (2001) We Know Some Things: Parent-Adolescent Relationships in Retrospect and Prospect. Journal of Research on Adolescence, 11(1): 1-19
Teichman, M., Basha, U. (1996) Codependency and Family Cohesion and Adaptability: Changes during Treatment in a Therapeutic Community. Substance Use & Misuse, 31(5): 599-615
Vasić, G., Mihajlović, G., Rafajlović, M. (2012) Faktori rizika za obolevanje opijatskih zavisnika od hepatitisa C. Medicinski časopis, vol. 46, br. 1, str. 19-23
Volk, R.J., Edwards, D.W., Lewis, R.A., Sprenkle, D.H. (1989) Family Systems of Adolescent Substance Abusers. Family Relations, 38(3): 266
Vučković, N., Dickov, A., Martinović-Mitrović, S., Budiša, D., Drča, S. (2009) Droga i medicina. Novi Sad: Futura
Vukadinović, D., Ćirić, Z., Ćirić, M. (2012) Psihijatrijski, pravni i socijalni aspekti tretmana zavisnika od opijata. Socijalna misao, vol. 19, br. 3, str. 201-223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/specedreh14-7623
objavljen u SCIndeksu: 27.11.2015.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Engrami (2016)
Disfunkcionalnost porodice
Svetozarević Snežana, i dr.

Zb Filoz fak Priština (2009)
Porodica u krizi
Minić Jelena

Sociologija (2010)
Značaj psihoedukacije u lečenju alkoholizma sistemskom porodičnom terapijom
Dragišić-Labaš Slađana, i dr.

prikaži sve [24]