Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 37, br. 1, str. 35-44
Visina gubitaka u žetvi zelenog graška u zavisnosti od stanja useva i režima rada kombajna
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Poljoprivredni fakultet, Lešak

e-adresaranko@tfc.kg.ac.rs
Projekat:
Unapređenje biotehnoloških postupaka u funkciji racionalnog korišćenja energije, povećanja produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda (MPNTR - 31051)

Ključne reči: žetva zelenog grašaka; kombajn; gubici na beračkom uređaju; gubici vršalice; režim rada kombajna
Sažetak
U radu su dati rezultati dvogodišnjih ispitivanja kombajna Herbort-461 u berbi konzumnog zelenog zrna graška. Zadatak istraživanja je ostvariti optimalni režim rada kombajna u cilju postizanja najmanjih gubitaka i oštećenja zrna pri ubiranju različitih sorti graška. Gubici pri ubiranju graška praćeni su na hederu i vršidbenom uređaju. Gubici na hederu kombajna izraženi u neobranim mahunama graška bili su uslovljeni dužinom vegetacije sorte i poravnatosti zemljišta. Najmanji prosečni gubici kod kasnih sorti sazrevanja na ravnim površinama iznosili su oko 2% od prinosa. Sa povećanjem mikrodepresija zemljišta povećavali su se i gubici zrna u neubranim mahunama. Najveći gubici u neubranim mahunama bili su kod ranih sorti i izrazito neravnog zemljišta 17,34% od prosečnog prinosa. Ovako veliki gubici su nastali zbog toga što ove sorte formiraju mahune vrlo nisko, pa kombajn nije mogao da ih ubere zbog mikrodepresija zemljišta. U poleglom usevu graška u odnosu na uspravan, kod svih sorata prosečni gubici na hederu su za 2,08% veći kod ravnog zemljišta i 16,39% kod neravnog zemljišta sa jako izraženim mikrodepresijama. Gubici graška na beračkom uređaju hederu određivani su na taj način što su posle prolaza kombajna sva zrna pokupljena, a mahune koje su ostale na stabljici na određenoj visini ručno su obrane, odvojene i izmerene. U toku istraživanja ustanovljeni su gubici zrna na vršalici kombajna koji se pojavljuju u neovršenim mahunama i slobodnom zrnu u ovršenoj masi. Visina gubitaka i oštećenja zrna zavisi od broja obrtaja doboša - bubnja, veličine otvora na sitima i njihove čistoće. Kvalitet vršidbe određivan je na osnovu uzorka uzetog u bunkeru kombajna, iz kojeg su odvojena polomljena i golim okom vidljivo oštećena zrna. U toku istraživanja najbolji rezultati su dobijeni pri 300 o/min doboša, gde su najmanji gubici zrna 1,1-1,8% a njihova oštećenja 0,9-1,2%. Pri ovakvom režimu rada kombajna gubici vršalice u neovršenim mahunama iznosili su 8-9%. Sa smanjenjem broja obrtaja bubnja smanjuju se gubici i oštećenja zrna, ali se povećavaju gubici u neovršenim-neotvorenim mahunama. U proizvodnim uslovima rada kombajn je postigao učinak od 0,4-0,6 ha/h kod dobro poravnatog zemljišta i 0,2-0,4 ha/h kod neravnog.
Reference
*** (2000) Pea Viner Performance Trials 1999-2000 Harvest - Conducted for Heinz Watties Australia by the Natural Resources Engineering Group, Mart. Canterbury, NZ: Lincoln University
Bajkin, A., Đurovka, M., Žigmanov, P. (1997) Mehanizovano ubiranje graška. Savremena poljoprivredna tehnika, 23, 1-2, 7-13
Bajkin, A. (1985) Izveštaj o rezultatima ispitivanja samohodnog kombajna za ubiranje zelenog graška Herbot 461. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Bajkin, A. (1986) Izveštaj o rezultatima ispitivanja samohodnog kombajna za ubiranje zelenog graška PLOEGER EPD 490. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Bajkin, A., Lazić, V., Manojlović, V., Marinković, Ž., Koruga, Ž. (1988) Ispitivanje kombajna za berbu graška. u: Poljoprivredna tehnika POT 88, Opatija - Zbornik radova XV naučno-stručnog skupa, str. 117-123
Bajkin, A., Raičević, D., Radojević, R., Žigmanov, P., Somer, D. (1996) Pravci razvoja mehanizacije u povrtarstvu. Savremena poljoprivredna tehnika, 22 (6) str. 301-310
Bajkin, A., Marković, D., Janjić, T. (2002) Savremena tehnika za berbu povrća. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 28, br. 1-2, str. 42-48
Barčić, J., Novotny, D., Sito, S., Fabijanić, G. (2001) Rezultati ispitivanja kombajna za grašak. u: International Symposium on Agricultural Engineering, Zagreb, proceedings, 275-280
Bergen, G.A., Jayas, D.S., White, H.D.G. (1993) Physical damage to peas and lentils due to free fall. Canadian agricultural engineering, 35 (2) str. 151-155
Brčić, J. (1977) Izveštaj o ispitivanju kombajna FVR za berbu graška. Zagreb
Čizmić, M. (1978) Primjena kombajna graha mahunara. u: Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Split, str. 75-80
Ćota, J., Čamdžija, S. (2010) Produktivne i kvalitativne osobine zrna i zelene mase graška u agroekološkim uslovima Sarajevske regije. u: Naučni simpozijum agronoma sa međunarodnim učešćem (I), Jahorina, str. 345-350
Đurovka, M., Bajkin, A., Žigmanov, P. (1997) Savremena proizvodnja graška. Revija agronomska saznanja, 72, 22-25
Glancey, J.L. (1997) Analysis of Header Loss from Pod Stripper Combines in Green Peas. Journal of Agricultural Engineering Research, 68(1): 1-10
Gospodarić, Z. (1978) Neki ergonomski faktori na kombajnima za grašak i grah mahunar. u: Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Zbornik radova, Split, str. 81-92
Jačinac, B., Jaka, F., Stanimirović, N., Mihajlović, I. (1989) Gubici graška za ljudsku ishranu na nekim delovima kombajna 'Herbot-461'. u: Aktuelni problemi mehanizacije poljoprivrede, Trogir, Zbornik radova, str. 721-730
Kekić, M. (1979) Uporedna analiza tehničkih karakteristika i kvaliteta rada tri tipa kombajna za grašak. Savremena poljoprivredna tehnika, Novi Sad, vol. 5, br. 4, str. 201-205
Khazaei, J., Benrozi-Lar, M., Rajabi-Pour, A., Montasebi, S. (2002) Mechanical strength of chickpea grains and pods under impact loading. Monsonville: CSAE, Paper No CSAE 02-220, Vol XLII No 1, 137, pp 5-18, www.univagro-iasi.ro/CERCET_AGROMOLD/CA-1-09-01.pdf
Khazaei, J. (2009) Influence of impact velocity and moisture on mechanical damage in beans. u: Cercetari agronomice in Moldova, www.univagro-iasi.ro/CERCET_AGROMOLD/CA-1-09-01.pdf
Krupić, M. (1989) Faktori koji utiču na stupanj oštećenja zrna pri kombajniranju graška. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Trogir, Proc, str. 315-323
Krupić, M. (1990) Mikrooštećenja zelenog zrna graška u funkciji količine prolaza biljne mase. u: Aktuelni zadaci mehanizacije poljoprivrede, Opatija, 189-195
Marković, D. (2000) Transport analysis in technological schemes for pea harvesters. u: International Conference 'Material Flow, Machines and Devices in Industry' (XVI), Proceedings, Belgrade: Faculty of Mechanical Engineering, str. 1.167-1.172
Marković, D., Branković, D., Brajanoski, B. (2003) Linije mašina za ubiranje i preradu konzumnog graška i kukuruza šećerca. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 3, str. 114-124
Mbuvi, S.W., Litchfield, J.B. (1994) Mechanical shelling and combine harvesting of green soybeans. Applied engineering in agriculture, 10, 3, str. 351-355, http//asae.frymlti.com/azdes.asp
Mekinda, M., Malinović, N., Retej, Z., Karadžić, B. (1978) Rezultati i iskustva u radu kombajna za grašak u 1977 godini. u: Proc. VI tematsko savetovanje Savremena tehnika i tehnologija u povrtarskoj proizvodnji, Ruma
Poničan, J. (1985) Stroje pre rastlinnu vyrobu: Vydala priroda v Bratislave. Nitra
Žakula, B., i dr. (1985) Rezultati ispitivanja kombajna Ploeger EPD-490 za berbu graška. Novi Sad
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2012.

Povezani članci

Savr poljopriv tehnika (2002)
Savremena tehnika za berbu povrća
Bajkin Anđelko, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2003)
Linije mašina za ubiranje i preradu konzumnog graška i kukuruza šećerca
Marković Dragan, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2004)
Starosna struktura kombajna za berbu povrća namenjenog za industrijsku preradu
Bajkin Anđelko, i dr.

prikaži sve [8]