Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 68, br. 2, str. 72-80
Uticaj jarih useva gajenih nakon ozimih međuuseva na stanje sabijenosti zemljišta
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Srbija
bNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Srbija

e-adresabojan.vojnov@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat "Gajenje krmnih biljaka u plodoredu u cilju povećanja plodnosti zemljišta i biodiverziteta u agroekološkim uslovima Vojvodine", (114-451-2180/2016), koji finansira Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost.
Unapređenje tehnologije gajenja krmnih biljaka na oranicama i travnjacima (MPNTR - 31016)

Ključne reči: zemljišna vlaga; međuusevi; penetrometar; specifičan otpor zemljišta
Sažetak
Cilj rada je bio da se utvrdi uticaj ozimih međuuseva i useva gajenih u naknadnom roku setve (kukuruz, soja i sudanska trava) naparametar sabijenosti zemljišta. Istraživanje je sprovedeno na oglednom polju Rimski Šančevi (45°19'N i 19°50'E). Tip zemljišta černozem. Ogled sa ozimim međuusevima sastojao se iz združenog useva ozimog stočnog graška (Pisum sativum ssp. arvense L.) i tritikalea (×Triticosecale Wittm. ex A. Camus) (T+G), čistog useva ozimog stočnog graška (G) i kontrole bez međuuseva (K). Zaoravanje međuuseva obavljeno je u poslednjoj nedelji maja meseca 2018. godine, a setva kukuruza, soje i sudanske trave početkom juna 2018. godine. Sabijenost zemljišta analizirana je na osnovu podataka o otporu prodiranja konusa u zemljište i momentalnoj vlažnosti zemljišta pomoću penetrometra (Eijkelkamp Penetrologger) do 80 cm dubine. Na osnovu sprovedenog istraživanja, najmanji procentualni sadržaj vode u zemljištu na dubini od 0 do 20 cm utvrđen je na parceli pod kukuruzom na varijanti T+G 10,5% vol. (zapreminskih), a najveći na K (25,7% vol.), kao posledica odsustva međuuseva i smanjene evaporacije sa proizvodne površine. Najmanji Cone Index (CI) izmeren je na parceli sa sudanskom travom, na kojoj je prethodno gajen ozimi grašak kao međuusev (2,3), a najveći (3,6) u usevu soje na varijanti T+G. Najveća vrednost specifičnog otpora u oraničnom horizontu (0-20 cm) izmerena je u usevu soje (T+G) - 2,76 MPa, a takođe je utvrđena povećana sabijenost kod istog useva u podoraničnom sloju (20-40 cm). Na osnovu utvrđenih vrednosti specifičnog otpora zemljišta može se zaključiti da usev kukuruza najmanje utiče na sabijanje zemljišta, za razliku od soje, dok je u pogledu međuuseva utvrđeno da grašak ima najmanji uticaj na sabijanje zemljišta.
Reference
Chen, G., Weil, R.R. (2010) Penetration of cover crop roots through compacted soils. Plant and Soil, 331(1-2), 31-43
Ćirić, V. (2008) Vodno-fizička svojstva černozema kao činilac plodnosti u proizvodnji kukuruza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, Magistarska teza
Ćirić, V., Nešić, L., Belić, M., Savin, L., Simikić, M. (2012) Stanje sabijenosti černozema u proizvodnji kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 38, br. 1, str. 21-30
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V.M., Mikić, A.M. (2004) The importance and role of cover crops in sustainable agriculture. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 419-430
Milošev, D., Šeremešić, S., Kurjački, I., Jaćimović, G. (2007) Smanjenje sabijanja zemljišta primenom nekih agrotehničkih mera. Traktori i pogonske mašine, vol. 12, br. 3, str. 35-41
Molnar, I., Stevanović, M. (1982) Dependence of physical and chemical properties of hydromorphic black soil (Humogley) on the systems of meliorative and regular cultivation. u: IX ISTRO Conf., Osijek, Proceedings, Osijek, 545-550
Nikolić, R., Hadžić, V., Marinković, B., Ćirović, M., Molnar, I., Govedarica, M., Jarak, M., Đukić, D., Bajla, J., Furman, T., Gligorić, R., Milošević, D., Milošević, N., Kuprešanin, I., Ivančević, S., Nešić, Lj., Belić, M., Crnobarac, J., Savin, L., Hristov, S. (2002) Istraživanje uzroka, posledica i mera za smanjenje i kontrolu sabijanja zemljišta. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, 198
Nikolić, R., Savin, L., Gligorić, R. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos suncokreta i soje. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 229-233
Ponjičan, O., Bajkin, A., Somer, D. (2009) The influence of presowing preparation on agrophysical properties of carrot roots. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 33-41
Sarrantonio, M. (1991) How to choose a soil-building legume. New farm, 23-25
Savin, L., Furman, T., Tomić, M. (2003) Uticaj sabijanja zemljišta na prinos pšenice i kukuruza. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 29, br. 4, str. 234-237
Savin, L., Simikić, M., Gligorić, R., Belić, M., Nešić, L., Ćirić, V., Tomić, M., Dedović, N. (2011) Stanje sabijenosti zemljišta u organskoj poljoprivredi. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 4, str. 335-344
Savin, L., Nikolić, R., Simikić, M., Furman, T., Tomić, M., Gligorić, R., Jarak, M., Đurić, S., Sekulić, P., Vasin, J. (2009) Uticaj sabijenosti zemljišta na promene u zemljištu i prinos suncokreta. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 35, br. 1-2, str. 26-32
Simikić, M., Šeremešić, S., Savin, L., Ćirić, V., Belić, M., Vojnov, B., Radovanović, D. (2018) Uticaj mehanizacije na sabijanje zemljišta u proizvodnji krompira. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 44, br. 3, str. 93-98
Šeremešić, S., Milošev, D. (2006) Stanje zbijenosti zemljišta nakon gajenja pšenice i kukuruza. u: XI savetovanje o biotehnologiji, Zbornik radova, Čačak: Agronomski fakultet, Vol. 11 (11-12), knjiga I, 261-270
Ugrenović, V., Ugrinović, M. (2014) Pokrovni usevi - ostvarenje održivosti u sistemima ekološke poljoprivrede. u: Organska proizvodnja i biodiverzitete, Pančevo: Institut 'Tamiš', 1-15
Unger, P.W., Kaspar, T.C. (1994) Soil compaction and root growth: A review. Agronomy Journal, 86(5), 759-766
Yang, H., Niu, J., Tao, J., Gu, Y., Zhang, C., She, S., Chen, W., Yang, H., Yin, H. (2016) The impacts of different green manure on soil microbial communities and crop health
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.5937/ZemBilj1902072V
objavljen u SCIndeksu: 24.04.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka