Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 5  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 55, br. 74, str. 267-287
O potrebi izmene dvostranih ugovora o pravnoj pomoći u građanskim stvarima na snazi između Republike Srbije i država članica Evropske unije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresasnezana.djurdjevic@gmail.com
Ključne reči: dvostrani ugovori; pravna pomoć; građanska materija; međunarodno privatno pravo; Haška konferencija; pravosudna saradnja; kolizione norme; međunarodna nadležnost; strana sudska odluka
Sažetak
Republika Srbija ima zaključene dvostrane ugovore o pravnoj pomoćiu građanskoj materiji sa petnaest država članica Evropske unije. Od zaključivanja navedenih ugovora proteklo je mnogo godina tokom kojih jeu oblasti međunarodnog privatnog prava došlo do značajnih promena. One su, pre svega, posledica kako pristupanja Republike Srbije pojedinim konvencijama Haške konferencije za međunaradno privatno pravo, tako i razvojameđunarodnog privatnog prava Evropske unije, ali i izrade novog Zakona o međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije. Sve navedene okolnostiučinile su da rešenja sadržana u dvostranim ugovorima, a naročito koli- zione norme i norme o međunarodnoj nadležnosti, ostanu potpuno neusklađena sa novim tendencijama u ovoj materiji. Usled toga, potrebno je da nadležne institucije Republike Srbije izvrše ozbiljnu analizu rešenja sadržanih u dvostranim ugovorima i preduzmu neophodne aktivnosti u cilju njihove revizije.
Reference
*** (2010/2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inostranstvu u građanskim i trgovačkim stvarima od 18. marta 1970. godine. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, 1/2010, 13/2013
*** (2013) Zakon o potvrđivanju protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 1
*** (2015) Zakon o potvrđivanju Konvencije o nadležnosti, merodavnom pravu, priznanju i izvršenju odluka i saradnji u materiji roditeljske odgovornosti i mera za zaštitu dece. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 20
*** (1988) Zakon o ratifikaciji konvencije o olakšanju međunarodnog pristupa sudovima. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 4
*** (1962) Uredba o ratifikaciji konvencije o građanskom postupku. Službeni list FNRJ, Dodatak, br. 6
*** (1955/1983) Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između FNR Jugoslavije i Republike Austrije od 16. decembra 1954. godine. Službeni list FNRJ + Sl. list SFRJ - Međunarodni ugovori, Dodatak, br. 8 i, br. 2 - dr. zakon
*** (1974) Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o pravnoj pomoći u građanskim i trgovačkim stvarima od 24. septembra 1971. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 7
*** (1957) Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Bugarske o uzajamnoj pravnoj pomoći od 23. marta 1956. godine. Službeni list FNRJ, Dodatak, br. 1
*** (1937) Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Velike Britanije o uređenju međusobne pomoći u vođenju postupka u građanskim i trgovačkim stvarima koje su u tečaju ili koje mogu biti u tečaju pred odnosnim sudskim vlastima od 27. februara 1936. godine. Službene novine, br. 116
*** (1960) Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima od 18. juna 1959. godine. Službeni list FNRJ, Dodatak, br. 7
*** (1963) Konvencija između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Italijanske Republike o uzajamnoj pravnoj pomoći u građanskim i upravnim stvarima od 3. decembra 1960. godine. Službeni list FNRJ, Dodatak, br. 5
*** (1986) Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Republike Kipar o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 19. septembra 1984. godine. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 2
*** (1968/1987) Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između SFR Jugoslavije i NR Mađarske od 7. marta 1968. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak br. 3, br. 1
*** (1963) Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Poljske o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima od 6. februara 1960. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak br. 5
*** (1961) Ugovor između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike o pravnoj pomoći od 18. oktobra 1960. godine. Službeni list FNRJ, Dodatak broj 8
*** (1964) Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. jauara 1964. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 13
*** (2011) Ugovor između Republike Srbije i Republike Slovenije o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima od 15. aprila 2011. godine. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, br. 9
*** (1971) Sporazum između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Francuske Republike o olakšanju primene Haške konvencije o građanskom postupku od 1. marta 1954. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 21
*** (1972) Konvencija o nadležnosti i o zakonu koji se primenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava između SFR Jugoslavije i Francuske Republike od 18. maja 1971. godine. Službeni list SFRJ, broj 55
*** (1998) Ugovor između Savezne Republike Jugoslavije i Republike Hrvatske o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima. Službeni list SRJ - Međunarodni ugovori, br. 1
*** (1964) Ugovor između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Čehoslovačke Socijalističke Republike o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima od 20. januara 1964. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 13
*** (1960) Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine G rčke o uzajamnom priznavanju i izvršenju sudskih odluka od 18. juna 1959. godine. Službeni list FNRJ, Dodatak, br. 6
*** (1972) Konvencija između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Francuske Republike o priznanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima od 18. maja 1971. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 7
*** (1963) Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Republike Austrije o uzajamnom priznavanju i izvršenju odluka o izdržavanju od 10. oktobra 1961. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 2
*** (1976) Konvencija između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Belgije o priznanju i izvršenju sudskih odluka o izdržavanju od 12. decembra 1973. godine. Službeni list SFRJ, Dodatak, br. 45
*** (1982/2006) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br. 43/82 i 72/82 - ispr. Službeni list SRJ , br. 46/96 i Službeni glasnik RS , br. 46/2006 - dr. Zakon
*** (2010/2013) Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavljanju u inostranstvu sudskih i vansudskih akata u građanskim i trgovačkim stvarima od 15. novembra 1965. godine. Službeni glasnik RS - Međunarodni ugovori, 1/2010, 13/2013
Marjanović, S. (2013) Međunarodna nadležnost za sporove o izdržavanju u međunarodnom privatnom pravu Srbije de lege lata i de lege ferenda. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65, str. 399-418
Stanivuković, M., Živković, M. (2013) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Službeni glasnik, opšti deo
Todorović, V. (2005) Pravosudna međunarodna pomoć. Beograd: Projuris
Todorović, V. (2005) Pravosudne bilateralne konvencije. Beograd: Projuris
Todorović, V. (2005) Pravosudne multilateralne konvencije. Beograd: Projuris
Varadi, T., Bordaš, B., Knežević, G., Pavić, V. (2012) Međunarodno privatno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Živković, M. (2013) O primeni Haškog protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65, str. 79-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1674267D
objavljen u SCIndeksu: 27.05.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0