Metrika

  • citati u SCIndeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 5  
Back povratak na rezultate
O primeni Haškog protokola o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja u međunarodnom privatnom pravu Republike Srbije
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresapaklestica@yahoo.fr
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: izdržavanje; merodavno pravo; Haški protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja
Sažetak
Republika Srbija je 2013. godine ratifikovala Haški protokol o merodavnom pravu za obavezu izdržavanja (2007). Njime su derogirane odgovarajuće kolizione norme sadržane u Zakonu o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja (1982) i otvoreno pitanje sudbine takvih normi sadržanih u dvostranim međunarodnim ugovorima čija je strana ugovornica naša država. Pored toga, njime je izvršena i unifikacija kolizionih normi o izdržavanju u odnosu na najveći broj država članica Evropske unije. U članku su izložena osnovna rešenja iz Protokola i ukazano na određene probleme koji se u praksi naših sudova mogu pojaviti prilikom njegove primene.
Reference
*** (2013) Protokol o merodavnom pravu za obaveze izdržavanja. Službeni glasnik RS, Međunarodni ugovori, broj 1
*** (1968) Ugovor o uzajamnom pravnom saobraćaju između SFR Jugoslavije i NR Mađarske (1968) sa izmenama i dopunama. Službeni list SFRJ, dodatak br. 3 (1968); izmene i dopune, Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori br. 1 (1987]
*** (1982) Ugovor o pružanju pravne pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFR Jugoslavije i Mongolske Narodne Republike. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 7
*** (1964) Ugovor o regulisanju pravnih odnosa u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između SFR Jugoslavije i Čehoslovačke. Službeni list SFRJ - dodatak, br. 13
*** (1963) Ugovor o pravnom saobraćaju u građanskim i krivičnim stvarima između FNR Jugoslavije i NR Poljske. Službeni list FNRJ - dodatak, br. 5
*** (1963) Ugovor o pravnoj pomoći u građanskim, porodičnim i krivičnim stvarima između FNR Jugoslavije i SSSR. Službeni list FNRJ - dodatak, br. 5
*** (1961) Ugovor o pravnoj pomoći između FNR Jugoslavije i Rumunske Narodne Republike. Službeni list FNRJ - dodatak, br. 8
*** (1957) Ugovor o uzajamnoj pravnoj pomoći između FNR Jugoslavije i NR Bugarske. Službeni list FNRJ - dodatak, br. 1
*** (1996) Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja. Službeni list SFRJ, br. 46
*** (1972) Konvencija o nadležnosti i zakonu koji se primenjuje u oblasti ličnog i porodičnog prava između SFR Jugoslavije i Francuske Republike. Službeni list SFRJ, br. 55
*** (1960) Konvencija o uzajamnim pravnim odnosima između FNR Jugoslavije i Kraljevine Grčke. Službeni list FNRJ - dodatak, br. 7
*** Nacrt Zakona o međunarodnom privatnom pravu
*** (2005/2011) Porodični zakon. Sl. glasnik RS, br. 18 (2005) i 72 (2011)
Bonomi, A. (2013) Protocol of 23 November 2007 on the Law applicable to maintenance obligations, explanatory report: Permanent Bureau of the Conference. The Hague
Bonomi, A. (2006) La reforme des regies de conflit en matiere dobligations alimentaires: Quelques observations sur le travaux en cours â La Haye et a Bruxelles. u: Piotet D., Tappy D. [ur.] Larbre de la methode etses fruits civils - Recueil de travaux en lhonneur du Professeur Suzette Sandoz, Geneve-Zurich-Bâle: Faculte de droit de lUniversité de Lausanne, (201-216)
Bordaš, B., Đundić, P. (2013) Haški protokol o pravu merodavnom za obaveze izdržavanja - najnoviji izvor Međunarodnog Privatnog prava Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 1, str. 133-153
Marjanović, S. (2013) Međunarodna nadležnost za sporove o izdržavanju u međunarodnom privatnom pravu Srbije de lege lata i de lege ferenda. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 65, str. 399-418
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.