Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 59, br. 89, str. 139-160
Eksproprijacija u materijalnom smislu
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresapricamilos@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200120)

Ključne reči: formalna eksproprijacija; eksproprijacija u materijalnom smislu; kvazieksproprijacija; eksproprijacija kao pravni institut; deeksproprijacija
Sažetak
Eksproprijacija kao pravni institut je i uža i šira od formalne eksproprijacije (eksproprijacije u formalnom smislu), pod kojom podrazumevamo pravni put za oduzimanje ili ograničavanje prava svojine u pojedinačnom pravnom predmetu. Putem formalne eksproprijacije se uspostavljaju različiti pravni instituti, a jedan od tih pravnih instituta je eksproprijacija u materijalnom smislu. S druge strane, eksproprijacija kao pravni institut ispoljava se i van formalne eksproprijacije, pod okriljem ograničavanja privatne svojine do kojeg dolazi neposrednim zakonskim uređivanjem pojedinih oblasti pravnog poretka, kao i povodom pravnog uređivanja pojedinih pravnih predmeta u sudskim i drugim pravnim postupcima. Eksproprijacija u materijalnom smislu postoji samo kada putem eksproprijacije u formalnom smislu nastupa preobražaj privatne svojine u javnu svojinu, radi ostvarivanja jednog preciziranog opšteg interesa, sa mogućnošću vraćanja u pređašnje stanje. Vraćanje u pređašnje stanje (deeksproprijacija) nastupa po zahtevu ranijeg sopstvenika, ako se utvrdi da svrha eksproprijacije nije ostvarena. Upravo mogućnost deeksproprijacije je differentia specifica koja odvaja eksproprijaciju u materijalnom smislu od drugih pravnih instituta pripadajućih eksproprijaciji u formalnom smislu, kao i od kvazieksproprijacije i drugih oblika oduzimanja i ograničavanja privatne svojine.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije / Constitution of the Republic of Serbia. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1995) Zakon o eksproprijaciji / Expropriation Act. Službeni glasnik RS, br. 53
*** (2003) Zakon o planiranju i izgradnji / Planning and Construction Act. Službeni glasnik RS, br. 47
*** (1980-2005) Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa / Ownership and Real Property Relations Act. Službeni list SFRJ + Službeni list SRJ + Službeni glasnik RS, Čl. 24, br. 6/80 i 36/90, br. 29/96, br. 115/2005
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima / Obligation Relations Act. Službeni list SFRJ + Službeni glasnik RS, br.29/1978, 39/1985, 45/1989-USJ, 57/1989, br. 31/1993, Službeni glasnik RS, br.18/2020
*** (2010) Pravno shvatanje Odeljenja za upravne sporove Vrhovnog suda Srbije od 24.11.1988 / Legal opinion of the Department for Administrative Disputes of the Supreme Court of Serbia, dated 24.11.1988. Bilten sudske prakse Upravnog suda, br. 1, str. 19
*** (2010) Pravno shvatanje Odeljenja za upravne sporove Vrhovnog suda Srbije od 14.4.1993. godine / Legal opinion of the Department for Administrative Disputes of the Serbian Supreme Court, dated 14.4.1993. Bilten sudske prakse Upravnog suda, br. 1, str. 28
Bovey, G. (1999) L'expropriation des droits de vosinage. u: Du droit privé au droit public, Lausanne
Chapus, R. (1995) Droit Administratif. u: Domat droit public, Paris: Montchrestien
Gjidara, M. (2008) L'acquisition des biens publics, notamment par expropriation: Le droit et la valorisation des biens publics. u: Zbornik radova hrvatsko-francuskog pravnog simpozijuma, Split, 91-130
Heler, H. (2011) Pravna država ili diktatura / Rechtsstaat or Dictatorship. Beograd: Dosije
Hostiou, R. (2015) Code de l'expropriation. Paris
Jering, R. (1998) Cilj u pravu / the Purpose of Law. Podgorica: CID, translated from German: Der Zweck im Recht, 1877
Jovanović, S. (1924) Ustavno pravo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca / Constitutional law of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. Beograd
Kovačević-Kuštrimović, R., Lazić, M. (2006) Stvarno pravo / Real Property Law. Niš
Petrović, M. (1981) Pravna vezanost i ocena celishodnosti / Legally binding norm and assessment of justifiability. Beograd
Petrović, M. (2011) Industrijsko susedstvo i odgovornost za štetu / Industrial Neighbourhood and Liability for Damage. Pravni fakultet u Nišu
Petrović, M., Prica, M. (2014) Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom / Special Administrative Law with International Administrative Law. Niš: Sven
Pljakić, L. (2000) Eksproprijacija nepokretnosti - sporna pitanja u praksi / Expropriation of real estate: Disputable issues in practice. Pravni život, vol. 49, br. 10, str. 331-354
Prica, M. (2016) Eksproprijacija kao pravni institut / Expropriation as a Legal Institute. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija, doctoral thesis
Prica, M. (2018) 'Faktička eksproprijacija' kao ugasnuće vladavine prava u pravnom poretku Republike Srbije / Factual Expropriation as a reflection of the perishing rule of law in the legal order of the Republic of Serbia. u: Zbornik radova sa naučne konferencije 'Univerzalno i osobeno u pravu', Kosovska Mitrovica, str 361-387
Prica, M. (2020) Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uredjivanje eksproprijacije / Unity of Legal Order as a constitutional principle and Legal Regulation of Expropriation. u: Tematski zbornik radova 'Usklađivanje prava Srbije sa pravom Evropske unije', Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, str.157-186
Prica, M. (2018) Pravni principi u poretku pravne države - kanoni pravnog poretka i 'unutrašnjeg pravnog sistema' / Legal Principles in the Order of a Legal State: Canons of the legal order and 'the internal legal system'. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 80, str. 135-180
Staničić, F. (2015) Opće uređenje izvlaštenja u Nemačkoj - pouke za Hrvatsku / General regulation of expropriation: Lessons for Croatia. Pravni vjesnik, no. 3-4, 185-212
Vučković, M. (2016) Deprivation (expropriation) of the neighbour's right. u: Collection of papers 'Legal, Social and Political Control in National, International and EU Law', Niš: Pravni fakultet, str.659-674
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-29394
primljen: 15.11.2020.
prihvaćen: 11.01.2021.
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka