Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 61, br. 1, str. 15-21
Efekat primene mikroorganizama u proizvodnji kvalitetnog krompira
Faculty of Agricultural Sciences and Food, University Sts Cyril and Methodius, Skopje, Republic of Macedonia

e-adresaolganajdenovska@mail.net.mk
Ključne reči: potatoe; microorganisms; fertilisers
Sažetak
Cilj istraživanja u ovom radu bio je da se ispita efekat primene mikroorganizama u proizvodnji visoko kvalitetnog krompira. Ogled je postavljen u s. Jurumleri, Skopsko, na aluvijalnom zemljištu sa četiri varijante. Prva varijanta - kontrola (bez đubrenja); druga varijanta-đubrena mikrobiološkim đubrivom; treća varijanta-đubrena glistalom (dobiven od kalifornijskih crva) i četvrta varijanta - đubrena mineralnim đubrivom (N15P15K15). Primena različitih sistema đubrenja uticala je na povećanje svih ispitivanih biohemiskih parametara kvaliteta krompira. Upoređujući sa kontrolom, najveći efekat na kvalitet krompira imala je primena mikrobiološkog đubriva , a zatim primena glistala, koji su uticali na povećanje svih ispitivanih parametara. Upotreba mineralnog đubriva uticala je na povećanje bezazotnih ektraktivnih materija u klubenima krompira. Organoleptičkom ocenom rasta i razvića biljaka tridesetdana posle nicanja i u fazi butonizacije uočeno je da biljke đubrene mikrobiološkim đubrivom imaju jače razvijen habitus u odnosu na biljke iz kontrole. Primena mikroorganizama kaomikrobiološko đubrivo u gajenju krompira ima pozitivan efekat na povećanje svih biohemijskih parametara kvaliteta krompira, pa otuda mikrobiološka đubriva pretstavljaju dobru alternativu određenoj količini mineralnih đubrivau integralnoj proizvodnji ekološki visoko kvalitetnog krompira.
Reference
Broćić, Z. (2011) Navodnjavanje krompira i izbor sortimenta krompira. Povrtarski glasnik, Beograd
Đorđević, S., Najdenovska, O., Jovanović, Ž., Vesković, M. (2004) Uticaj organskih i mineralnih đubriva na aktivnost fosfomonoesteraza u zemljištu pod usevom kukuruza. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, 53(3): 223-228
Govedarica, M.M., Jeličić, Z., Jarak, M.N., Milošević, N.A., Kuzevski, J., Krstanović, S. (2004) Azotobacter chroococcum kao alternativa konvencionalnom bubrenju u proizvodnji kukuruza. Acta biologica Iugoslavica - serija A: Zemljište i biljka, vol. 53, br. 3, str. 217-222
Jarak, M., Protić, R., Janković, S., Čolo, J. (2006) Response of wheat to inoculation and nitrogen fertilizers. Romanian Agricultural Research, No 23, 37-41
Milić, V.M., Jarak, M.N., Mrkovački, N.B., Milošević, N.A., Govedarica, M.M., Đurić, S., Marinković, J. (2004) Primena mikrobioloških đubriva i ispitivanje biološke aktivnosti u cilju zaštite zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 153-169
Milosevic, N., Govedarica, M., Jarak, M. (1994) Specifical relationsheep between strans of Azotobacter chroococcum and variety of papper. u: 6. Yugoslav symposium Vegetable and potato, Lepenski Vir, Proceedings book, 270-276
Mrkovački, N.B., Milić, V. (2001) Use of Azotobacter chroococcum as potentially useffull in agricultural application. Annales of Microbiology, Vol.51, No2., 145-159
Najdenovska, O., Djordjevic, S. (2009) Primena na mikrobiološko _ubrivo vo rastitelnoto proizvodstvo i zaštitata na životnata sredina. Zbornik na trudovi na Fakultetetot za zemjodelski nauki i hrana, Skopje, Vol. 54, str. 89-94
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci