Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2008, vol. 45, br. 1, str. 81-101
Rezultati u oplemenjivanju, agrotehnici i semenarstvu krmnih biljaka u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo
aNaučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
Sažetak
Za više od 50 godina rada na oplemenjivanju lucerke u Odeljenju za krmno bilje Instituta stvoreno je 14 sorti. Kao rezultat dosadašnjeg rada na oplemenjivanju crvene deteline primenom masovne, odnosno fenotipske rekurentne selekcije do sada su priznate dve sorte. Do danas je u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu stvoreni u Srbiji i svetu priznata 41 sorta jednogodišnjih krmnih mahunarki, krmnog sirka, sudanske trave i stočnog kelja. Paralelno sa stvaranjem novih sorti i hibrida krmnih biljaka, u cilju što većeg stepena iskorišćenja genetskog potencijala, intenzivno se radi na unapređenju i usavršavanju tehnologije proizvodnje. Rad na unapređenju proizvodnje semena krmnih biljaka obavljao se od samog početka formiranja Odeljenja za krmno bilje, paralelno sa oplemenjivanjem.
Reference
Bošnjak, D., Katić, S., Vasiljević, S., Trifunović, T. (1996) Stanje i perspektive u proizvodnji i semenarstvu crvene deteline (Trifolium pratense L). Zbornik radova, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 25, str. 233-237
Bošnjak, Đ. (1991) Zalivni režim lucerke u agroekološkim uslovima Vojvodine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu, sv. 19, str. 235-245
Ćupina, B., Mihailović, V., Mikić, A., Tomić, Z., Vasiljević, S. (2006) Genetic resources of annual forage legumes in Serbia. IPGRI newsletter for Europe, 33: 16
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V., Mikić, A., Krstić, Đ., Vučković, S. (2007) Značaj, stanje i perspektive jednogodišnjih krmnih biljaka u agro-ekološkim uslovima Srbije. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 261-270
Ćupina, B., Pejić, B., Erić, P., Krstić, Đ., Vučković, S. (2007) Specifičnosti u tehnologiji proizvodnje krmnog sirka i sudanske trave u agroekološkim uslovima Vojvodine. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 291-300
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V.M. (1995) Prinos i kvalitet zrna jarog stočnog graška u zavisnosti od broja biljaka. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, str. 473-483
Ćupina, B., Erić, P., Vasiljević, S., Milić, D. (2004) Effect of mineral nutrition on red clover forage production. Grassland Science in Europe, 9, str. 933-935
Ćupina, B., Mihailović, V.M., Erić, P., Mikić, A.M. (2005) Proteinski grašak - činilac racionalne proizvodnje stočne hrane. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 171-180
Ćupina, B., Erić, P., Krstić, Đ., Vučković, S. (2004) Ozimi krmni međuusevi u održivoj poljoprivredi i organskoj proizvodnji. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 451-459
Ćupina, B., Đukić, D., Erić, P. (2002) Mesto i uloga sirka i sudanske trave u proizvodnji stočne hrane. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 93-102
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V. (1999) Uticaj primene azotnog i mikrobiološkog đubriva na prinos i komponente prinosa zrna jarog stočnog graška. Letopis naučnih radova, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, 23, 1-2, str. 103-111
Ćupina, B., Mihailović, V., Erić, P. (2000) Tehnologija proizvodnje u funkciji prinosa i kvaliteta stočnog graška. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 91-102
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V. (1999) Various aspects of production and utilization of fodder pea as feed for domestic animals. u: 2nd International Scientific Conference Production of Field Crops at the Threshold of 21st Century, Novi Sad, Proceedings, 129-140
Ćupina, B., Erić, P., Mihailović, V.M., Mikić, A.M. (2004) Značaj i uloga međuuseva u održivoj poljoprivredi. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 40, str. 419-430
Đukić, D. (2002) Biljke za proizvodnju stočne hrane. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Đukić, D., Lugić, Z., Vasiljević, S., Radović, J., Katić, S., Stojanović, I. (2007) Domaće sorte višegodišnjih leguminoza - nastanak i kvantitativna svojstva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 7-19
Đukić, Đ., Vasiljević, R., Krunić, M. (1987) Proizvodne karakteristike nekih sorti lucerke i korišćenje solitarne pčele Megachile rotundala F., (Hym., Megachilidae) u proizvodnji semena. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet - Institut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 295-302, Zbornik referata
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V., Trifunović, T. (1995) Seme korova u semenu lucerke Vojvodine. Selekcija i semenarstvo, 2, 3-4, str. 281-288
Erić, P., Starčević, Lj., Crnobarac, J. (1996) Agrotehnika krmnih biljaka na kraju XX veka. u: Jugoslovenski simpozijum o krmnom bilju (VIII), Novi Sad: Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Sveska 26, str. 17-24
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V. (2000) Zelenišno đubrenje - prošlost ili budućnost. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 33, str. 117-128
Erić, P., Ćupina, B., Đukić, D. (2000) Green forage relay in the conditions of the Vojvodina province. u: International annual scientific conference, University of Agriculturte and Veterinary Medicine, Timisoara, 32, str. 407-416
Erić, P., Ćupina, B. (2005) Effect of mineral nutrition on alfalfa forage production. Integrating Efficient Grassland Farming and Biodiversity, vol. 10, str. 481-484
Erić, P., Đukić, D., Ćupina, B., Trifunović, T. (1996) Faktori koji uticu na randman dorade lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 21, str. 543-552
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V., Đukić, D. (1995) Uticaj otkosa na prinos i kvalitet semena lucerke. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 23, 461-471
Erić, P., Ćupina, B., Mihailović, V.M., Pataki, I. (1995) Uticaj roka setve i košenja na prinos i kvalitet krme NS-sorti sudanske trave. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, 43, 1-2, str. 53-59
Glamočić, D.M., Ćupina, B., Đukić, D., Erić, P. (2004) Ocena relativne hranljive i ekonomske vrednosti kabastih hraniva za ishranu krava muzara. Acta agriculturae Serbica, vol. 9, br. spec. br., str. 591-597
Glušac, D., Katić, S., Mihailović, V., Trifunović, T. (1993) Efikasnost primene herbicida u zaštiti lucerke i jednogodišnjih krmnih leguminoza. Zbornik radova, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 21, 563-575
Godec, H., Katić, S. (1988) Suzbijanje travnih korova u semenskoj lucerki. Pesticidi, Beograd, 3
Jarak, M.N., Govedarica, M., Milošević, N., Đurić, S., Ćupina, B., Jeličić, Z. (1998) Effect of bacterization and mineral nitrogen on nitrogen fixation activity of forage pea. u: Congress of ecologists of the Republic of Macedonia with international participation (1st), Ohrid, Makedonija, 20.-24.09., Proceedings, Tom 1, 462-468
Karagić, Đ. (2004) Komponente prinosa, prinos i kvalitet semena lucerke u zavisnosti od sistema kosidbe. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Vasiljević, S., Pataki, I. (2000) Kvalitet semena domaćih sorti lucerke. u: Savetovanja 'Semenarstvo krmnog bilja na pragu trećeg milenijuma' (XI), Sombor, str. 83-91
Karagić, Đ., Katić, S., Mihajlović, V., Vasiljević, S., Milić, D. (2003) Correlations between alfalfa seed yield and ecological factors. u: Symposium of the European Grassland Federation, Optimal Forage Systems for Animal Production and the Environment. Pleven, Bulgaria, vol. 8, str. 372-376
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Milić, D. (2004) Proizvodnja semena lucerke. u: Milošević Mirjana, Malešević M. [ur.] Semenarstvo, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Nacionalna laboratorija za ispitivanje semena, II, 635-673
Karagić, Đ., Katić, S., Mihailović, V., Erić, P., Milić, D. (2006) Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 115-130
Karagić, Đ., Mihailović, V., Mikić, A., Katić, S., Malidža, G. (2007) Tehnologija proizvodnje proteinskog graška. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 245-254
Katić, S., Mihailović, V., Milić, D., Karagić, Đ., Glamočić, D., Jajić, I. (2007) Genetic and seasonal variations of fibre content in lucerne. u: XXVIIth EUCARPIA Symposium on Improvement of Fodder Crops and Amenity Grasses, Copenhagen, 19-23 August, Abstract Book, 43
Katić, S. (1988) Biologija i ekologija cvetanja i zametanja semena lucerke (Medicago sativa L). Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 325-331
Katić, S., Glušac, D., Dražić, D. (1991) Izbor herbicida kod zasnivanja lucerišta. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 19, str. 227-233 (XXV Seminar agronoma)
Katić, S., Đukić, D., Lukić, D. (2002) Morfološke osobine, prinos i hranljiva vrednost lucerke. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 103-114
Katić, S., Mihailović, V., Karagić, Đ., Vasiljević, S., Milić, D. (2005) Gajenje i iskorišćavanje lucerke i deteline. Biljni lekar, vol. 33, br. 5, str. 483-491
Katić, S., Milić, D., Vasiljević, S. (2005) Variability of dry matter yield and quality of lucerne genotypes depending on geographic origin. EGF, Grassland Sci in Europe, 10, str. 537-540
Katić, S., Mihailović, V., Milić, D., Vasiljević, S., Karagić, Đ. (2007) Uticaj učestalosti košenja na prinos i trajnost polusrodnih porodica lucerke. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 21-28
Lazić, M. (1958) Proizvodni proces za proizvodnju semena lucerke. Priština: Poljoprivredna komora
Lukić, D., i dr. (2000) Lucerka. Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Manojlović, M., Ćupina, B., Mikić, A., Krstić, Đ., Čabilovski, R. (2007) Dinamika mineralnog azota fiakon zaoravanja ozimih međuuseva. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 285-290
Mihailović, V.M., Ćupina, B., Erić, P. (1997) Proizvodnja stočnog graška. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 29, str. 355-364
Mihailović, V.M., Karagić, Đ., Katić, S., Pataki, I. (2003) Proizvodnja i kvalitet semena NS sorti krmnih biljaka. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 38, str. 65-77
Mihailović, V.M., Erić, P., Katić, S., Karagić, Đ., Mikić, A., Pataki, I. (2004) Proizvodnja semena stočnog graška. u: Milošević M., Malešević M. [ur.] Semenarstvo II, Novi Sad: Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo
Mihailović, V.M., Erić, P., Mikić, A. (2004) Growing peas and vetches for forage in Serbia and Montenegro. , 9, str. 457-459
Mihailović, V.M., Mikić, A., Ćupina, B. (2004) Fodder pea breeding in Serbia: Directions and achievements. u: European Conference on Grain Legumes (5th) with the 2nd International Conference on Legume Genomics and Genetics Legumes for the benefit of agriculture, nutrition and the environment: Their genomics,, 131
Mihailović, V.M., Mikić, A., Ćupina, B., Erić, P. (2005) Field pea and vetches in Serbia and Montenegro. Grain Legumes, 44, str. 25-26
Mihailović, V., Katić, S., Vasiljević, S., Pataki, I., Karagić, Đ., Mikić, A., Milić, D. (2006) Svojstva novopriznatih sorti i hibrida krmnih biljaka u institutu u Novom Sadu. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 21-30
Mihailović, V.M., Erić, P., Marjanović-Jeromela, A., Marinković, R., Ćupina, B., Krstić, Đ., Mikić, A. (2007) Preliminary results on growing oil seed rape and other brassicas for forage. u: International Rape seed Congress Sustainable Development in Cruciferous Oil seed Crops Production (12th), Wuhan, China, 26-30 March, III, 287-290
Mihailović, V.M., Katić, S., Vasiljević, S., Pataki, I., Mikić, A., Milić, D. (2007) Doprinos NS sorti krmnih biljaka proizvodnji stočne hrane. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 43, br. 1, str. 225-237
Mikić, A., Ćupina, B., Katić, S., Karagić, Đ. (2006) Značaj jednogodišnjih krmnih mahunarki u obezbeđivanju biljnih proteina. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 1, str. 91-104
Milić, D. (2007) Varijabilnost kvantitativnih osobina genetički divergentnih genotipova lucerke (Medicago sativa L). Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, magistarska teza
Miškovič, B., Erič, P., Pantovič, M. (1977) Vli'nie cinka, medi, molibdena i kobalta na razvitie, urožaéí i kačestvo sena l'cernaja. u: XIII Meždunarodnij kongres po lugovodstvu, Laéyûépcig, II, 129-1134
Mišković, B., Jocković, Đ., Belić, B., Erić, P. (1980) Proizvodnja zelene stočne hrane gajenjem kukuruza i soje u smeši. Savremena poljoprivreda, 28 (7-8): 337-348
Mišković, B., Miladinović, M., Erić, P. (1980) Rezultati primene većih količina azota u ishrani lucerke na različitim tipovima zemljišta. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, 12, str. 341-356
Mišković, B., Đukić, D., Erić, P. (1983) Proizvodnja krme gajenjem novih NS hibrida kukuruza u čistoj setvi i u smeši sa leguminozama. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, str. 62-73
Mišković, B. (1971) Najpovoljniji odnosi NPK i Ca u ishrani lucerke u prvoj godini života. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Mišković, B., Nenadov, S. (1971) Uticaj različitih količina i odnosa NPK na prinos i kvalitet sena lucerke na zemljištu tipa aluvijum. Savremena poljoprivreda, 3, str. 39-54
Mišković, B., Stanaćev, S., Smiljanski, K. (1964) Uticaj amonijačnog i nitratnog oblika azota na mladu klicu lucerke i crvene deteline. Letopis naučnih radova, Novi Sad, 8, 88-96
Mišković, B., Jevtić, S. (1973) Primena mikroelemenata u različitim količinama zajedno s NPK đubrivima i njihov utucaj na prinos i hemijski sastav lucerke. Agronomski glasnik, 1-2, str. 73-84
Novoselova, A.S. (1986) Selekcija i semenovodstvo klevera. Moskva: Agropromizdat
Pastornački, Đ., Pavlović, J. (1963) Prilog poznavanju nekojih kvaliteta semena vojvođanske lucerke. u: Zbornik radova Instituta za istraživanja u Novom Sadu, str. 453-463, Jubilarna sveska povodom 25-godišnjice rada ustanove (1938-1963)
Pataki, I., Mihailović, V.M., Vasiljević, S., Mikić, A.M., Milić, D. (2005) Ispitivanje kombinacionih sposobnosti kod sirka šećerca (Sorghum bicolor (L) Moench). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 41, str. 181-190
Pataki, I., Mihailović, V., Katić, S., Vasiljević, S., Karagić, Đ., Milić, D., Mikić, A. (2006) Analysis of yield components in forage sorghum (Sorghum bicolor (L) Moench) hybrids. u: International Symposium of Ecologists of the Republic of Montenegro (II), Kotor, Montenegro, 20-24 September, 135
Pejić, B., Maksimović, L., Karagić, Đ., Milić, S., Ćupina, B. (2006) Vodni bilans, bioklimatski postupak kao osnova racionalanog režima zalivanja sudanske trave. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 42, br. 2, str. 51-60
Rowe, D.E., Hill, R. (1999) Breeding theory and the development of Alfalfa: The Alfalfa genome. www.naaic.org/TAG/TAGpapers/RoweAbs.html
Sekulić, R. (2004) Insekticidi u usevu stočnog graška. usmeno saopštenje
Štrbac, P., Klokočar-Šmit, Z., Konstantinović, B., Dražić, D. (1996) Zaštita lucerke od štetočina, bolesti i korova. Novi Sad: Feljton
Taylor, N.L., Quesenberry, K.H. (1996) Red clover science. u: Current plant sciences and biology in agriculture, Dordrecht, itd: Kluwer Academic Publisher, vol. 28: 141-160
Tomić, Z.P., Đukić, D., Katić, S., Vasiljević, S., Mikić, A.M., Milić, D., Lugić, Z., Radović, J., Sokolović, D., Stanisavljević, R. (2005) Genetički resursi i oplemenjivanje krmnih biljaka u Srbiji i Crnoj Gori. Acta agriculturae Serbica, vol. 10, br. 19, str. 3-16
Vasiljević, S., Mihajlović, V., Mitrović, M. (2001) Nova sorta crvene deteline - Kolubara. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 35, str. 357-365
Vasiljević, S., Šurlan-Momirović, G., Lukić, D., Mihailović, V., Katić, S. (2001) Iskorišćavanje genetičkog biodiverziteta kolekcionisanih genotipova crvene deteline u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad. u: Zbornik radova 1. Međunarodnog simpozijuma Hrana u 21. veku, Subotica, 14-17 novembar, 167-172
Vasiljević, S., Šurlan-Momirović, G., Lukić, D., Živanović, T., Katić, S., Mihailović, V., Milić, D., Mikić, A. (2003) Efikasnost različitih metoda selekcije u oplemenjivanju crvene deteline (Trifolium pratense L.). Selekcija i semenarstvo, vol. 9, br. 1-4, str. 77-85
Vasiljević, S., Šurlan-Momirović, G., Ivanović, M., Živanović, T. (2004) Genetic analysis of inheritance of yield of green mass, beginning of flowering, persistence and growth habit in diallel hybrids of red clover. u: The 1st COST 852 Workshop Adaptation and Management of Forage Legumes Strategies for Improved Reliability in Mixed Swards, Ystad, Sweden, 20-22 September, Proceedings, 83-86
Vasiljević, S., Šurlan-Momirović, G., Ivanović, M., Živanović, T., Mihailović, V., Katić, S. (2005) Combining ability in diallel crosses of red clover. u: Balkan Scientific Conference Breeding and Cultural Practices of the Crops, Karnobat, Bulgaria, 2 June, Proceedings
Vasiljević, S., Pataki, I., Šurlan-Momirović, G., Živanović, T. (2005) Production potential and persisitence of red clover varieties. Grassland Science in Europe, 10, str. 577-580
Vasiljević, S., Ivanović, M., Mihailović, V., Mikić, A., Katić, S., Milić, D., Šurlan-Momirović, G., Živanović, T. (2006) Genetička analiza nasleđivanja i međuzavisnost komponenti prinosa, morfološko-bioloških karakteristika i prinosa zelene mase crvene deteline (Trifolium pratense L.). Genetika, vol. 38, br. 1, str. 1-8
Vasiljević, S., Erić, P., Jarak, M., Ćupina, B., Katić, S., Karagić, Đ. (2007) Effect on genotype, microbial fertilizer and seeding rate on forage yields of red clover (Trifolium pratense L). u: Proceedings of the COST Action 852 Final Meeting Quality Legume-Based Forage Systems for Contrasting Environments, Gumpenstein, Austria, 30 August - 3 September 2006, 239-242
Vasiljević, S., Karagić, Đ., Katić, S., Mikić, A., Milić, D. (2007) Effect of cutting schedule on red clover seed production. u: XXVII EUCARPIA Symposium on Improvement of Fodder Crops and Amenity Grasses, Copenhagen, Denmark, 19-23, August, Abstract Book
Vasiljević, S., Mikić, A., Katić, S., Mihailović, V., Mikić, V., Ćupina, B. (2007) Current status of the Trifolium pratense collection in Novi Sad, Serbia. u: 18th EUCARPIA Genetic Resources Section Meeting Plant Genetic Resources and Their Exploitation in the Plant Breeding for Food and Agriculture, Piešt'any, Slovakia, 23-26 May, Book of Abstracts, 110-111
Vasiljević, S., Šurlan-Momirović, G., Ivanović, M., Živanović, T., Mihailović, V., Đukić, D., Katić, S. (2007) Način nasleđivanja i komponente fenotipske varijanse agronomski najvažnijih osobina crvene deteline (Trifolium pratense L). Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 44, br. 1, str. 159-167
Veronesi, F., Huyghe, C., Delgado, I. (2006) Lucerne breeding in Europe: Results and research strategies for future developments. u: General Meeting of the European Grassland Federation Badajoz (21th), Spain. Grassland Science in Europe, 11, 232-242
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 08.08.2008.

Povezani članci

Zb Inst ratar i povrt (2006)
Proizvodnja semena lucerke u Vojvodini
Karagić Đura, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Semenarstvo lucerke u Vojvodini
Karagić Đura, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Dostignuća u oplemenjivanju jednogodišnjih krmnih biljaka u Srbiji
Mihailović Vojislav, i dr.

prikaži sve [138]