Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Rečnički članak kao tekst u nastavi leksikologije
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresabojana.milosavljevic@uf.bg.ac.rs
Projekat:
Lingvistička istraživanja savremenog srpskog književnog jezika i izrada Rečnika srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika SANU (MPNTR - 178009)

Ključne reči: rečnički članak; rečnici; nastava leksikologije; tekstovi u nastavi; čitalačka pismenost
Sažetak
U radu se predstavljaju mogućnosti korišćenja rečničkih članaka iz naših deskriptivnih jednojezičkih rečnika kao tekstova u nastavi leksikologije, i to na akademskim studijama učiteljskih/pedagoških fakulteta. Polazi se od činjenice da se za tekstove u nastavi jezika tradicionalno uzimaju književnoumetnički tekstovi, dok se druge vrste tekstova (neumetnički tekstovi) uzimaju u manjoj meri, što se, kako pokazuju istraživanja, odražava na čitalačku pismenost učenika. Glavni deo rada stoga donosi kvalitativnu analizu odabranih tekstova rečničkih članaka iz naših deskriptivnih jednojezičkih rečnika, naznačujući moguće upotrebe teksta rečničkog članka u nastavi leksikologije, i to kao 1) uvodnog teksta, zatim 2) kao teksta za uočavanje leksičkih pojava, 3) kao teksta za uvežbavanje leksičkih pojava i 4) kao teksta u sklopu zadatka za proveru znanja. Zaključak do kojeg smo sprovedenom analizom došli jeste da se korišćenjem tekstova rečničkih članaka u nastavi leksikologije može postići višestruka korist - steći znanja iz leksikologije, obogatiti jezik, razviti jezička kultura, ali steći i leksikografska znanja i umeća i leksikografske navike, što pospešuje funkcionalnu pismenost budućih učitelja.
Reference
*** (1959-) Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
*** (2007) Rečnik srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (1967-1976) Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. Novi Sad: Matica srpska, I-VI
Brborić, V. (2018) Rečnici u čitankama za osnovnu školu. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 47 (1): 473-486
Buđevac, N., Baucal, A. (2014) Razvoj čitalačke pismenosti tokom prva četiri razreda osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 27, br. 2, str. 22-32
Cvetanović, Z., Kelemen, L. (2011) Metodičko modelovanje časa nastave gramatike i pravopisa. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 24, br. 1, str. 17-26
Cvetanović, Z., Stojanović, B., Mišić, D. (2017) Vrste tekstova u razrednoj nastavi jezika i književnosti. Teme, vol. 41, br. 3, str. 639-652
Cvijetić, R. (2005) Rečnici u nastavi srpskog jezika i književnosti. Priručnik za nastavnike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ćosić, P., i dr. (2008) Rečnik sinonima. Beograd: Kornet
Dragićević, R. (2007) Leksikologija srpskog jezika. Beograd: Zavod za udžbenike
Dragićević, R. (2005) Šta sve saznajemo iz jednojezičkih rečnika. Svet reči, 19-20: 52-56
Janjić, M. (2017) Školska terminologija u dijahronijskoj perspektivi. u: Piper P. , Jovanović V. [ur.] Slovenska terminologija danas, Beograd: Institut za srpski jezik SANU, 331-341
Kević-Zrnić, S.B., Stanković-Janković, T.V., Suzić, N.G. (2019) Kvalitetno čitanje i vođenje zabilješki u nastavi. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 4, str. 44-56
Klikovac, D.B. (2006) O vrstama tekstova u nastavi srpskog jezika. Književnost i jezik, vol. 53, br. 1-2, str. 99-110
Lalević, M. (2004) Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika. Beograd: Nolit
Milatović, V. (2011) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u razrednoj nastavi. Beograd: Učiteljski fakultet
Milosavljević, B.S. (2019) Razvijanje rečničke kulture u akademskoj nastavi. Književnost i jezik, vol. 66, br. 1, str. 181-194
Mrkalj, Z. (2018) Načini upotrebe rečnika srpskog jezika u nastavi srpskog jezika i književnosti. Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 47 (1): 461-472
Novokmet, S., Bogdanović, M. (2015) Primena Rečnika SANU u srednjoškolskoj nastavi srpskog jezika i književnosti. Književnost i jezik, 62 (1-2): 173-187
Pavlović-Babić, D., Kuzmanović, D. (2006) Razvoj i empirijska provera koncepta čitalačke pismenosti - međunarodna perspektiva. Književnost i jezik, vol. 53, br. 3-4, str. 233-254
Prćić, T. (2018) Ka savremenim srpskim rečnicima. Novi Sad: Filozofski fakultet, prvo, elektronsko, izdanje, Posećeno 16. 11. 2018. na www: http://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadržaj/2018/978-86-6065-454-2
Ristić, S. (2001) Mogućnosti upotrebe rečnika u nastavi. Književnost i jezik, 48 (1-2): 85-97
Šipka, D. (2006) Osnovi leksikologije i srodnih disciplina. Novi Sad: Matica srpska
Vučković, D. (2015) Neumetnički tekst u crnogorskoj osnovnoškolskoj nastavi maternjeg jezika. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 1, str. 173-186
Zgusta, L. (1991) Priručnik leksikografije. Sarajevo: IP Svejtlost -Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/inovacije2004013M
primljen: 23.07.2020.
prihvaćen: 09.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 23.12.2020.
Creative Commons License 4.0