Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 63, br. 3, str. 817-833
Uticaj mineralne ishrane i atmosferskih padavina na prinos ratarskih useva porodičnih gazdinstava
Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresammuncan@agrif.bg.ac.rs
Sažetak
Ratarska proizvodnja, kao najvažnija grana biljne proizvodnje Republike Srbije, u periodu 2002-2011. godina, odvijala se prosečno na preko 2,7 miliona hektara, od čega se 82,7% ove proizvodnje odvija na posedima porodičnih gazdinstava. Otuda su i predmet istraživanja u ovom radu ostvareni prinosi osnovnih ratarskih useva na porodičnim gazdinstvima regiona Vojvodine u periodu 1972-2011. godina. Osnovni cilj istraživanja je ispitivanje međuzavisnosti potrošnje mineralnih đubriva i atmosferskih padavina u vegetacionom periodu i ostvarenih prinosa osnovnih ratarskih useva na porodičnim gazdinstvima u posmatranom periodu. Radi potvrđivanja zavisnosti i utvrđivanja oblika zavisnosti ostvarenih prinosa od ispitivanih varijabli primenjena je regresiona analiza. Dobijeni rezultati pokazali su da su osnovni ograničavajući faktori za dobijanje visokih i stabilnih prinosa ratarskih useva neadekvatna upotreba mineralnih đubriva i nedostatak atmosferskih padavina u vegetacionom periodu. PR Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br.ON179028: Serbian Rural Labour Market and Rural Economics - Revenue Diversification and Poverty Mitigation.
Reference
Bogdanović, B., Čapelja, V., Radojčić, S. (1999) Proizvodnja semena kukuruza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 31, 265-272
Bogdanović, D., Ubavić, M., Malešević, M. (2005) Metode za utvrđivanje potreba biljaka za azotom. u: Kastori R. [ur.] Azot, agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad, str. 151-189
Bojović, R. (2014) Morfološke i proizvodne osobine genotipova šećerne repe u uslovima intenzivne ishrane biljaka. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Bošnjak, D., Rodić, V. (2010) Komparativna analiza troškova proizvodnje osnovnih ratarskih useva u Vojvodini. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 2, str. 233-243
Bošnjak, Đ., Pejić, B. (1994) Realizacija racionalnog zalivnog režima kukuruza. Zbornik radova Naučnog instituta za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, Sv. 22, str. 167-178
Đukić, V., Đorđević, V., Popović, V., Kostić, M., Ilić, A., Dozet, G. (2009) Uticaj đubrenja na prinos soje. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 46, br. 1, str. 17-22
Glamočlija, Đ. (1990) Uticaj jačine đubrenja i gustine useva na prinos i kvalitet šećerne repe. u: INI 'PKB Agroekonomik', 'Zimski seminar agronoma - ratara Srbije', 5-9. februar, (IV), Vrnjačka Banja, zbornik radova, str. 148-158
Glamočlija, Đ., Nedić, M., Lazarević, J., Prijić, L., Ikanović, J. (1998) Effects of micro and macro elements on soybean yield and protein content. u: Balkan Symposium on Field Crops, Ecology, Physiology, and Cultural Practices, (II), vol. 2
Glamočlija, Đ. (2006) Specijalno ratarstvo. Beograd: Poljoprivredni fakultet, Udžbenik
Glamočlija, Đ.N. (2004) Posebno ratarstvo žita i zrnene mahunarke. Beograd: Draganić
Gujaničić, T., Glamočlija, Đ., Maletić, R., Savić, J. (2008) Proizvodnja šećerne repe u uslovima intenzivne ishrane biljaka i navodnjavanja useva. Journal of Scientific Agricultural Research, vol. 69, br. 1, str. 69-78
Jaćimović, G., Marinković, B., Crnobarac, J. (2006) Prinos rafinisanog šećera u zavisnosti od nivoa đubrenja šećerne repe. Savremena poljoprivreda, vol. 55, br. 5, str. 139-145
Jevtić, S.L. (1986) Kukuruz. Beograd: Naučna knjiga
Kresović, M. (2010) Đubrenje ratarskih i povrtarskih kultura metode za određivanje potrebnih količina đubriva. Beograd: Poljoprivredni fakultet Univerziteta
Lazović, D. (1984) Uticaj rastućih količina NPK na dinamiku stvaranja prinosa šećerne repe i šećera i iznošenje mineralnih materija prinosom od šećernate i prinosne sorte šećerne repe. Novi Sad: Poljoprivedni fakultet, doktorska disertacija
Maksimović, L., Dragović, S. (2002) Efekat navodnjavanja šećerne repe u različitim ekološkim uslovima gajenja. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, br. 36, str. 43-56
Maksimović, L., Babović, J., Carić, M., Milić, S. (2010) Ekonomski efekti navodnjavanja i đubrenja u proizvodnji šećerne repe. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 4, str. 611-623
Malešević, M., Crnobarac, J., Kastori, R. (2005) Primena azotnih đubriva i njihov uticaj na prinos i kvalitet proizvoda. u: Kastori R.E. [ur.] Azot - agrohemijski, agrotehnički, fiziološki i ekološki aspekti, Novi Sad: Naučni insititut za ratarstvo i povrtarstvo, str. 231-261
Pejić, B. (2008) Specifičnosti proizvodnje ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta u uslovima navodnjavanja. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet
Popović, V. (2010) Agrotehnički i agroekološki uticaji na proizvodnju semena pšenice, kukuruza i soje. Zemun: Poljoprivredni fakultet, str. 33-48, Doktorska disertacija
Stanković, S. (2009) Uticaj azota na proizvodnju pšenice na različitim tipovima zemljišta. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Stojaković, M., Jocković, Đ., Ivanović, M., Bekavac, G., Nastasić, A., Simić, D., Purar, B., Popov, R., Radojčić, S., Čapelja, V., Stojaković, Ž. (2008) Prinos zrna NS hibrida kukuruza u proizvodnim rejonima Srbije. Zbornik radova Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, vol. 45, br. 2, str. 67-79
Tabaković, M. (2012) Uticaj vremenskih uslova, zemljišta i genotipske kombinacije na osobine hibridnog semena kukuruza. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
Živanović, Lj. (2012) Uticaj tipa zemljišta i količine azota na produktivnost hibrida kukuruza različitih FAO grupa zrenja. Beograd: Poljoprivredni fakultet, doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ekoPolj1603817M
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2016.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Ekonomski efekti intenziviranja proizvodnje osnovnih ratarskih useva
Munćan Mihajlo

Selekcija i semenarstvo (2015)
Mineralna ishrana biljaka u funkciji stabilne proizvodnje šećerne repe
Đulaković Vladan, i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2008)
Mineralna ishrana strnih žita u sistemu integralnog ratarenja
Malešević Miroslav

prikaži sve [54]