Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 37, br. 2, str. 17-34
Međusobna uslovljenost životne sredine i turizma - značaj monitoringa kvaliteta vazduha Grada Novog Sada u razvoju i unapređenju turizma
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Srbija

e-adresapocucabmilan@gmail.com, jelena@pravni-fakultet.info
Sažetak
Rad se u prvom delu bavi teorijskom analizom interaktivnog odnosa životna sredina - turizam, dok je u drugom delu predmet rada analiza nivoa zagađujućih materija u vazduhu na teritoriji Grada Novog Sada prema četiri indikatora, u okviru monitoringa kvaliteta vazduha, a na osnovu programskih dokumenata za zaštitu životne sredine APV i Grada Novog Sada. Analiza dostupnih podataka bila je osnov za sagledavanje potencijalnih implikacija rezultata na razvoj turizma na teritoriji Grada Novog Sada. Zaključci koji su izvedeni prevashodno upućuju na to da skoro svi indikatori (izuzev benzena), pojedinačno beleže promenljive vrednosti na dnevnom nivou u oba posmatrana perioda. Jedan od opštih ciljeva politike zaštite životne sredine Grada Novog Sada jeste upravo unapređenje sistema monitoringa i izveštavanja o stanju životne sredine. Uredbom o utvrđivanju liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji RS za 2017. godinu potvrđuje se da je kvalitet vazduha u aglomeraciji "Novi Sad" I kategorije te se zaključuje da je Grad Novi Sad, ispunio potrebne uslove, u pogledu kvaliteta vazduha kao segmenta ekološke komponente, za dalji razvoj i unapređenje turizma.
Reference
*** (2010/2013) Uredba o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha. Službeni glasnik RS, br. 11, 75/2010 i 63
*** (2018) Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2016. godinu. Službeni glasnik RS, broj 18
*** (2014) Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2012. godinu. Službeni glasnik RS, br. 17
*** (1986) Zakon o ratifikaciji Konvencije o prekograničnom zagađivanju vazduha na velikim udaljenostima. Službeni list SFRJ - Međunarodni ugovori, br. 11
*** (2004-2018) Zakon o zaštiti životne sredine. Službeni glasnik RS, br. 135/04, 36/09, 36/09 - dr. zakon, 72/09 - dr. zakon, 43/11 - odluka US, 14/16, 76/18, 95/18 - dr. zakon i 95/18 - dr. zakon
*** (2009/2012) Zakon o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine. Službeni glasnik RS, br. 99 i 67 - odluka US
*** (2020) Program zaštite životne sredine na teritoriji AP Vojvodine za period od 2016-2025. godine. Mart, 15, preuzeto sa: http://www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2018/12/PROGRAM-ZASTITE-ZIVOTNE-SREDINE-APV-ZA-PERIOD-2016-2025..pdf
*** (2018) Uredba o utvrđivanju Liste kategorija kvaliteta vazduha po zonama i aglomeracijama na teritoriji Republike Srbije za 2017. godinu. Službeni glasnik RS, broj 104
Abou, A.J., Hady, S.A. (2019) Ecotourism and sustainability: Practices of the Lebanese nature-based operators. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu (Hotel and Tourism Management), vol. 7, br. 1, str. 11-23
Asa, A., Lundmark, L., Pettersson, O. (2016) Public spending on rural tourism in Sweden. Fennia, Geographical Society of Finland, Finland, Vol. 194, No. 1, pp. 18-31
Besermenji, S. (2007) Zagađenje vazduha u Srbiji. Zbornik radova Geografskog instituta 'Jovan Cvijić', SANU, br. 57, str. 495-501
Bošković, T. (2008) Održivi turizam kao savremeni koncept razvoja turizma. Škola biznisa, 4: 123-127
Cvijanović, D., Matijašević-Obradović, J., Škorić, S. (2017) The impact of air quality conditioned by emission of pollutants to the development of rural tourism and potentials of rural areas. Ekonomika poljoprivrede, vol. 64, br. 3, str. 871-885
Đekić, T., Stojanović, M. (2011) Uticaj društveno-ekoloških faktora na razvoj turizma. Zbornik radova Tehnološkog fakulteta, Leskovac, br. 20, str. 294-300
Đuričić, Z., Đuričić, R., Avakumović, J. (2009) Marketing i eko-turizam - resursi savremenog doba. u: Ekološka bezbednost u postmodernom ambijentu, Banja Luka, Apeiron (1st International conference Ecological Safety in Post-modern Environment, 26-27 June 2009, Banja Luka, Panevropski Apeiron univerzit, str. 429-437
Đurić, Z. (2019) Ekološka održivost poslovanja u hotelijerstvu. Novi Sad: Univerzitet Educons - Fakultet za sport i turizam, doktorska disertacija
Gradska uprava za zaštitu životne sredine (2020) Monitoring kvaliteta vazduha Grada Novog Sada. Mart, 15, preuzeto sa: https://environovisad.rs/vazduh
Gradska uprava za zaštitu životne sredine (2020) Program zaštite životne sredine grada Novog Sada za period 2015-2024. Mart, 15, preuzeto sa: http://www.novisadinvest.rs/sites/default/files/dokumenti/Program%20zastite%20zivotne%20sredine%20GNS%202015-2024.pdf
Gradska uprava za zaštitu životne sredine (2020) Merno mesto Ugao Rumenačke ulice i Bulevara Jaše Tomića, Novi Sad - MM1. Mart, 15, preuzeto sa: https://environovisad.rs/air_points/mm1
Halseth, G., Markey, S., Bruce, D. (2010) The next rural economies: Constructing rural place in global economies. u: Okoliš i održivi razvoj, Wallingford, England: CABI Publishing
Herceg, N. (2013) Okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Synopsis
Jovičić, D. (2000) Turizam i životna sredina. Beograd: Zadužbina Andrejević
Kokić-Arsić, A., Milivojević, J., Savović, I. (2009) Uticaj kvaliteta vazduha na zdravlje i kvalitet života ljudi. u: Festival kvaliteta 2009 - 4. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, the Republic of Serbia, Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije, Proceedings, str. 150-153
Kostić, M., Ratković, M., Forlani, F. (2019) Eco-hotels as an example of environmental responsibility and innovation in savings in the hotel industry. Menadžment u hotelijerstvu i turizmu, vol. 7, br. 2, str. 47-56
Lazarević, M. (2017) Uticaj turizma na životnu sredinu. Economics, 5(1): 137-150
Mansury, Y., Hara, T. (2007) Impact of organic food agritourism on a small rural economy: A social accounting matrix approach. Journal of Regional Analysis & Policy (JRAP), 37(3): 213-222
Matijašević-Obradović, J., Zarubica, S. (2020) Participation of the activity classification sectors in the emission of pollutants, with regard to criminal legislation. Ekonomika poljoprivrede, vol. 67, br. 1, str. 239-251
Matijašević-Obradović, J. (2017) Značaj zaštite životne sredine za razvoj ekoturizma u Srbiji. Agroekonomika, vol. 46, br. 75, str. 21-30
Milivojević, J., Kanjevac-Milovanović, K., Rajković, D., Grubor, S., Tonić, N. (2011) Eko turizam u funkciji ekselentnog kvaliteta životne sredine. u: Arsovski Alavko; Lazić Miodrag; Stefanović Miladin [ur.] FQ 2011 Festival kvaliteta - Nacionalna konferencija o kvalitetu (38) i 6. Nacionalna konferencija o kvalitetu života, Kragujevac, Mašinski fakultet, Zbornik radova, str. 65-70
Počuča, M., Matijašević-Obradović, J., Drašković, B. (2017) Correlation between the air quality index SAQI_11 and sustainable rural development in the Republic of Serbia. Ekonomika poljoprivrede (Economics of Agriculture), vol. 64, br. 3, str. 1249-1262
Rabotić, B. (2012) Selektivni oblici turizma. Power Point prezentacija, preuzeto sa: http://www.visokaturisticka.edu.rs/skripte/selektivni_novo/predavanje2.pdf, 2020, Februar, 10
Radović, V., Krnjajić, Lj. (2009) Uticaj prirodnih katastrofa na održivi turizam. u: Mihajlov Anđelka; Knez-Milojković Aleksandra [ur.] Životna sredina ka Evropi, Beograd, Ambasadori životne sredine i Privredna komora Srbije, str. 59-62
Spilanis, K., Kizos, T., Spilanis, I. (2016) Evaluating the impact of agritourism on local development in small islands. Island Studies Journal, 11(1); 161-176
Stefanović, V., Azemović, N. (2012) Održivi razvoj turizma na primeru Vlasinske površi. Škola biznisa, br. 1, str. 38-50
Wall, G., Mathison, A. (2006) Tourism: Change, impacts and opportunities. Harlow: Pearson Education Limited
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ptp2002017P
objavljen u SCIndeksu: 26.07.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka