Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:22
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 31, br. 1-3, str. 40-52
Osnov odgovornosti za štetu zbog neosnovanog lišenja slobode i neosnovane osude
Ustavni sud Republike Srbije, Beograd

e-adresamilan.markovic@ustavni.sud.rs
Ključne reči: neosnovano lišenje slobode; neosnovana osuda; naknada štete; pravni osnov odgovornosti
Sažetak
U radu se istražuje osnov odgovornosti države za štetu zbog neosnovanog lišenja slobode i neosnovane osude. Polazeći od opštih pravila građanskog prava o odgovornosti države za štetu, autor ukazuje na poseban karakter pravila o odgovornosti države za štetu zbog neosnovanog lišenja slobode i neosnovane osude. Pritom, autor posebno ukazuje na različita teorijska objašnjenja obaveze države po ovom osnovu, kao i na specifičnu pravnu prirodu instituta naknade štete zbog neosnovanog lišenja slobode i neosnovane osude.
Reference
*** (2006) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik RS, br. 98
*** (1978-1999) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, 22/99, 23/99, 35/99, 44/99
*** (2011-2013) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13 i 45/13
Ćupina, V., Stefanović, N. (2013) Pritvor. Pravo - teorija i praksa, vol. 30, br. 10-12, str. 81-93
Grubač, M. (1979) Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode. Beograd: Savremena administracija
Jovanović, S. (1922) O državi. Beograd: Izdavačka knjižarnica Gece Kona
Kelzen, H. (2000) Čista teorija prava. Beograd
Kovačević, M. (2011) Prava zatvorenika na kontakt sa spoljnim svetom. Pravo - teorija i praksa, vol. 28, br. 4-6, str. 66-78
Marković, R. (2010) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet
Mrvić-Petrović, N., Mihailović, N., Petrović, Z. (2003) Vanugovorna odgovornost države za štetu pričinjenu njenim građanima. Beograd: Vojnoizdavački zavod
Perović, S. (2009) Skica za jedan portret. Bilten sudske prakse Vrhovnog suda Srbije, 1, iz predgovora knjizi - Mihailo Konstantinović, Obligacije i ugovori - skica za Zakonik o obligacijama i ugovorima
Perović, S.K., Stojanović, D.D., ur. (1980) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Gornji Milanovac: Kulturni centar, knj. I
Petrović, Z.M. (2001) Naknada štete za neopravdanu osudu i neosnovano lišenje slobode. Pravo - teorija i praksa, vol. 18, br. 4, str. 3-24
Radišić, J.D. (1997) Oflinger/Stark: Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, Band I, Schulthess, Zurich, 1995. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 45, br. 1-3, str. 229-239
Škulić, M. (2010) Krivično procesno pravo. Beograd: Centar za izdavaštvo i informisanje, Pravni fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp1403040M
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka