Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:40
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:39

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 36, br. 1-3, str. 98-108
Značaj dokumentarnog akreditiva i razgraničenje u odnosu na druge poslove međunarodnog bankarskog prava
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresajovana_mastilovic@yahoo.com
Ključne reči: bankarsko poslovanje; dokumentarni akreditiv; dokumentarni inkaso; bankarska garancija
Sažetak
U radu se analizira međunarodni dokumentarni akreditiv i njegova uloga u međunarodnoj trgovini. Pojavom međunarodne trgovine i sve većoj udaljenosti nalogodavca (kupca ili uvoznika) i korisnika akreditiva (prodavca ili izvoznika), dolazi se do potrebe zaštite kako jedne, tako i druge strane u poslovanju. U odnosu na ostale pravne institute u bankarskom poslovanju najčešću upotrebu ima međunarodni dokumentarni akreditiv jer pored instrumenta plaćanja ima i ulogu obezbeđenja potraživanja. Pravni odnosi u akreditivu su regulisani Zakonom o obligacionim odnosima.
Reference
*** (1978/2003) Zakon o obligacionim odnosima. Sl. list SfRj, br. 29/78, 39/85, 45/89 -odluka USJ i 57/89, Sl. list SRj, br. 31/93 i Sl. list ScG, br. 1/03 - Ustavna povelja
Barać, S., Stakić, B., Ivaniš, M. (2003) Prakitkum za bankarstvo i finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Bejatović, M. (2008) Bankarsko pravo i hartije od vrednosti. Novi Sad: Privredna akademija
Bejatović, M., Dukić-Mijatović, M. (2011) Berzansko pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Carić, S. (2011) Privredno pravo. Novi Sad: Privredna akademija
Delimeđac, M. (2014) Dokumentarni akreditiv i elektronsko bankarstvo. Ekonomski izazovi, vol. 3, br. 5, str. 66-78
Dukić-Mijatović, M. (2016) Privredne funkcije dokumentarnog akreditiva. u: Mićović, M [ur.] Usluge i uslužna pravila - zbornik radova, Kragujevac: Pravni fakultet univerziteta u Kragujevcu, 256-268
Hadžić, M. (2007) Bankarstvo. Beograd: Univerzitet Singidunum
Jankovec, I. (1999) Privredno pravo. Beograd
Kozar, V., Aleksić, N. (2015) Akreditiv kao uslužni bankarski posao i obezbeđenje potraživanja. u: Usluge i zaštita korisnika - zbornik radova, Kragujevac: Pravi fakultet univerziteta u Kragujevcu, str. 267-296
Laušević, L. (2015) Spoljnotrgovinsko poslovanje i instrumenti plaćanja. Valjevo
Mićović, M. (2010) Privredno pravo. Kragujevac
Milosavljević, J. (2017) Evropska ekonomska interesna grupacija (EEIG) - oblik povezivanja privrednih subjekata država Evropske unije. Pravo - teorija i praksa, vol. 34, br. 7-9, str. 50-61
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz
DOI: 10.5937/ptp1901098M
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2019.

Povezani članci

Strani pravni život (2011)
Obezbeđenje potraživanja bankarskom garancijom u Republici Srbiji i zemljama u regionu
Kozar Vladimir

Vojno delo (2016)
Značaj i primena elektronskog bankarstva u Srbiji
Pavlović Marko, i dr.

Vojno delo (2019)
Instrumenti platnog prometa
Kovačević Marija, i dr.

prikaži sve [30]