Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 38, br. 3, str. 77-91
Zaštita maloletnih lica u krivičnom postupku
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Srbija

e-adresamilica.kovacevic@fasper.bg.ac.rs
Projekat:
Razvoj metodologije evidentiranja kriminaliteta kao osnova efikasnih mera za njegovo suzbijanje i prevenciju (MPNTR - 179044)

Sažetak
Tokom poslednjih godina značajna pažnja se posvećuje zaštiti maloletnih lica u krivičnom postupku, s obzirom da se ne može poreći da učestvovanje u krivičnom postupku može biti uzrok sekunadrne viktimizacije i traumatizacije. Osim toga, specifičan položaj deteta ustanovljen Konvencijom UN o pravima deteta iziskuje da se maloletnim licima omogući aktivno participiranje u postupku koji se neposredno odnosi na njih same. Nužno je i da maloletno lice bude informisano o prirodi, svrsi i mogućim ishodima krivičnog gonjenja. Izlaganja u radu su koncipirana tako da nakon predstavljanja relevantnih međunarodnih dokumenata o pravima maloletnih lica u krivičnom postupku sledi analiza domaćeg normativnog okvira primenom normativno-dogmatskog metoda. Potom autor ukratko ukazuje na ostvarivanje prava maloletnih lica u krivičnom postupku u praksi u Srbiji. Cilj rada jeste da se ukaže na načine unapređivanja položaja maloletnih lica u krivičnom postupku u Srbiji.
Reference
*** (1985) UN declaration on the fundamental rights of victims of crime and abuse of power, adopted by General Assembly resolution 40/34. 29 November
*** (2005) Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica /Law on Juvenile Offenders and Criminal Protection of Juveniles. Službeni glasnik RS, br. 85
*** (2011-2021) Zakonik o krivičnom postupku /Criminal Procedure Code. Službeni glasnik RS, br. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13, 55/14, 35/19, 27/21 i 62/21
*** (2014/2019) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija /Law on the Execution of Criminal Sanctions. Službeni glasnik RS, br. 55/14 i 35/19
*** (2012) Directive 2012/29 EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA
*** (2005) Guidelines on justice in matters involving child victims and witnesses of crime (UN ECOSOC Resolution 2005/20)
*** (2010) Guidelines of the committee of ministers of the council of Europe on child friendly justice. adopted on 17 November 2010
*** (1989) UN Convention on the rights of the child, adopted by General Assembly resolution 44/25. 20 November
*** (2005-2019) Krivični zakonik /Criminal Code. Službeni glasnik RS, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16 i 35/19
*** (2020) Nacionalna strategija za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela u Republici Srbiji za period 2020-2025 godine /National strategy for the realization of the rights of victims and witnesses of criminal offenses in the Republic of Serbia for. 2020, June 25, https://www.mpravde.gov.rs/tekst/30567/nacionalna-strategija-za-ostvarivanje-prava-zrtava-i-svedoka-krivicnih-dela-urepublici-srbiji-za-period-2020-2025-godine-19082020.php
Banić, M., Stevanović, I. (2015) Kako do pravosuđa po meri deteta. Beograd: Centar za prava deteta
Bojić, B., Ahmed, A.A. (2015) Krivičnopravni status maloletnika u Srbiji /The criminal legal status of juveniles in Serbia. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 7-9, str. 49-61
Joksić, I., Rajaković, V. (2020) Family as a factor of socialization and resocialization. Pravo - teorija i praksa, vol. 37, br. 4, str. 42-54
Matijašević-Obradović, J., Subotin, M. (2020) Načelo kontradiktornosti kao opšti element prava na pravičan postupak u praksi Krivičnog suda Srbije i Evropskog suda za ljudska prava. Pravo - teorija i praksa, vol. 37, br. 1, str. 34-46
Rap, S. (2016) A children's rights perspective on the participation of juvenile defendants in the youth court. International Journal of Children's Rights, 24(1), 93-112
Ristanović, V.N. (2019) Od žrtve do pobednika /Victim to winner. Beograd: Prometej
Smith, K., Tilney, S. (2007) Vulnerable adult and Child witnesses. Oxford: Oxford University Press
Škulić, M. (2015) Položaj žrtve krivičnog dela/oštećenog krivičnim delom u krivičnopravnom sistemu Srbije, aktuelno stanje, potrebne i moguće promene. Beograd, 2020, June 25, https://www.podrskazrtvama.rs/lat/media/izvestaji-i-analize-latinica/Prof_dr_Milan_ Skulic_-_Polozaj_zrtve_krivicnog_delaostecenog_krivicnim_delom_u_ krivicnopravnom_sistemu_Srbije.pdf
Škulić, M. (2013) Dominantne karakteristike osnovnih velikih krivičnoprocesnih sistema i njihov uticaj na reformu srpskog krivičnog postupka /The dominant characteristics of the major criminal procedure systems and their impact on the reform of the Serbian criminal pr. Crimen, vol. 4, br. 2, str. 176-234
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/ptp2103077K
primljen: 03.07.2021.
prihvaćen: 16.09.2021.
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka