Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[3]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 1-2, str. 1-24
Redosled reformi u Srbiji - prilagođavanje koncepcija i instrumenata
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet, Katedra za poslovnu ekonomiju i menadžment
Projekat:
Strategijske i taktičke mere za rešavanje krize konkurentnosti realnog sektora u Srbiji (MPNTR - 179050)

Ključne reči: zamka srednjeg nivoa razvijenosti; tranzicija; više kolosečne reforme; heterodoksna platforma za vođenje ekonomske politike; nove normalnosti; mega trendovi; čvrst režim makro-ekonomske politike; hibridne forme kapitalizma; doktrina industrijske politike
Sažetak
Nemoćna, od uvoza i duga zavisna privreda Srbije predstavlja legat geopolitičke krize tokom 1990-tih godina kao i pogrešnih koncepcija iz okvira ekonomskih politika posle političkih promena 2000. godine. U brzomenjajućem okruženju i bez odgovarajućih rešenja za napravljene greške, strukturne neravnoteže iz socijalizma su se u tranziciji nagomilale. Sa pojavom novih normalnosti i mega trendova, postojeće strukturne neravnoteže su se produbile. Posledično, rizik ostanka u regresiji još nije otklonjen, uprkos više od četvrt veka nastojanja da se reši problem zamke srednjeg nivoa ekonomske razvijenosti kroz radikalne reforme, a u pravcu demokratskog kapitalizma. Ipak, u 2017. godini šansa da se izađe iz dugoročnog slobodnog pada je veća nego bilo kada do sada. Posle fiskalne konsolidacije, koja je bila rezultat četiri godine duge primene režima čvrste ekonomske politike, Srbija je došla u prevojnu tačku na putanji od krize prema oporavku. Iako je sadašnja vlada agilna u smislu stvaranja izbalansirane ekonomije sposobne da ostvari rast (održiv i inkluzivan), ne postoji laka i bezbolna trasa prelaska sa privrede koja je zavisna od uvoza i duga. Izlazak is strukturne krize zahteva složen program reformi koji uključuje tri grupe aktivnoasti: a. brzo anuliranje grešaka iz prošlosti, b. primenu nove koncepcijske platforme u skladu sa promenom paradigme u teoriji i ekonomskoj politici kao i u skladu sa novim normalnostima i c. investicije u strukturne promene u skladu sa mega trendovima. Naše nastojanje je da ponudimo koncepcijski članak. Laitmotiv je traženje odgovora koji su zasnovani na činjenicama u vezi sa ključnim problemima, kroz diskusiju svih relevantnih detalja iz makro i mikro (ili poslovne) perspektive, posebno u vezi njihovih međuuticaja. Ipak, u pitanju je nastojanje da se stvori okvir iz osnova, pre svega iz mikroekonomskog (ili poslovnog) ugla. Ne postoji intencija da se ponude samo dijaznoze o neostarivanju ciljeva politika i nerešivim problemima, ili da se ponavljaju argumenti 'za' i 'protiv', već da se daju detalji koji objašnjavaju problem i omogućavaju uspostavljanje platforme za rešenja. Polazeći od nove vizije, preko njene provere kroz makro (monetarnu i fiskalnu) perspektivu doći ćemo do programa industrijskih politika za sektore razmenljivih proizvoda i usluga. Dok se održava fiskalna ravnoteža, fokus može biti na industrijskim politikama. Nadamo se da će ponuđeni argumenti omogućiti bolje zumiranje problema tranzicionizma u Srbiji sa namerom da se izbegnu povaljanja pogrešnih koncepcija i loših procena. Na taj način, bićemo u stanju da izvučemo koristi iz prošlih neuspeha. Naime, naša namera je da ponudimo objašnjenja za model neuspeha tranzicije u Srbiji sa ciljem da se daju korisne ideje za popunjavanje skrivenih pukotina sistema i predlože rešenja koja su u skladu sa novim normalnostima i mega trendovima. Da bi se to postiglo, analiza je strukturirana u pet delova, pored uvoda (pogled unazad) i zaključka (pogled unapred). Da bi se sve relevantno stavilo u radar, u prvom delu govori se o makro-ekonomskim činjenicama. Pošto se prouče lekcije dobijene iz prethodnih grešaka u drugom delu, u trećem delu i četvrtom delu biće analizirane nove normalnosti koje dolaze iz globalne ekonomije i mega trendovi koji utiču na okvir za vođenje ekonomskih politika, respektivno. Konačno, u petom delu bavićemo se heterodoksnim pristupom za vođenje ekonomskih politika kao korisnom alternativom za neo-liberalnu (ili ortodoksnu) koncepcijsku platformu.
Reference
Aiginger, K. (2007) Industrial Policy: A Dying Breed or A Re-emerging Phoenix. Journal of Industry, Competition and Trade, 7(3-4): 297-323
Arandarenko, M., Aleksić, D. (2016) Not all jobs are created equal: How not to misread the labour force statistics in Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 3-4, str. 211-224
Đuričin, D. (1994) Economies in transition: Privatization and related issues. Gornji Milanovac: Dečje novine
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2013) Reindustrialization strategy of Serbia: How to get it and how to use it. Ekonomika preduzeća, vol. 61, br. 5-6, str. 289-308
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2014) Quest for new development model and economic policy platform for Serbia: The role of industrial policy. Ekonomika preduzeća, vol. 62, br. 5-6, str. 229-250
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2015) Think through strategy: New vision for industrialization of economy and modernization of society. Ekonomika preduzeća, vol. 63, br. 1-2, str. 1-15
Đuričin, D., Vuksanović, I. (2016) The future of Serbia and how to survive it: Catching up and convergence with the EU. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 1-2, str. 15-36
Feldstein, M., Horioka, C. (1980) Domestic Saving and International Capital Flows. Economic Journal, 90(358): 314
Kohli, H.S., ur. (2016) The world in 2050: Striving for a more just, prosperous, and harmonious global community. Washington: Oxford University Press
Krstić, G., Žarković-Rakić, J. (2017) Dohodna nejednakost u Srbiji: uzroci i preporuke za politiku. u: Naučna konferencija Ekonomska politika Srbije u 2017., Beograd: Ekonomski fakultet
Mazzucato, M., Cimoli, M., Dosi, G., Stiglitz, J.E., Landesmann, M.A., Pianta, M., Walz, R., Page, T. (2015) Which Industrial Policy Does Europe Need?. Intereconomics, 50(3): 120-155
Milanovic, B. (2016) Global inequality: A new approach from the age of globalization. London: The Belknap Press of Harvard University Press
Mukunda, G. (2014) The price of Wall Street's power. Harvard Business Review, 92(6); 3-10
Petrović, P., Brčerević, D., Minić, S. (2016) Fish that fly do exist, but are rare: Are the official labour market data misread or unreliable?. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 5-6, str. 315-331
Petrović, P., Brčerević, D., Minić, S. (2016) Economic recovery, employment and fiscal consolidation: Lessons from 2015 and prospects for 2016 and 2017. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 1-2, str. 53-73
Rajan, R.G. (2011) Fault Lines. Princeton: Walter de Gruyter GmbH
Rodrik, D. (2004) Industrial Policy for the Twenty-First Century. UN IDO
Schwab, K. (2016) The fourth industrial revolution. Geneva: World Economic Forum
Stiglitz, J.E., Lin, J.Y., Monga, C. (2013) Introduction: The Rejuvenation of Industrial Policy. u: Stiglitz, Joseph E.; Lin, Justin Yifu [ur.] The Industrial Policy Revolution I, London: Springer Nature, str. 1-15
Vujović, D. (2016) Srbija - fiskalna konsolidacija - definisanje programa i polit-ekonomska pitanja. Ekonomika preduzeća, vol. 64, br. 1-2, str. 1-13
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: referat po pozivu
DOI: 10.5937/ekopre1702001D
objavljen u SCIndeksu: 21.05.2017.