Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 49, br. 3, str. 206-220
Efektivnost štampanih medija direktnog marketinga u Republici Srbiji
Univerzitet Metropolitan, Beograd

e-adresakarolina.percic@metropolitan.ac.rs
Sažetak
Internet mediji pokazuju stalni rast i postavlja se pitanje da li se putem štampanih medija direktnog marketinga i dalje ostvaruju komunikacioni efekti u pogledu informisanja potrošača i spremnosti na reakciju. Predmet istraživanja rada su štampani mediji direktnog marketinga, s ciljem saznanja o njihovoj upotrebi i efektivnosti u Republici Srbiji, od strane potrošača. Efektivnost pomenutih medija se sagledava iz ugla ispitivanja reakcija potrošača (koji su razvrstani u ciljne grupe prema godinama starosti i polu) na promotivne aktivnosti sprovedene putem određenog štampanog medija direktnog marketinga, što najviše zavisi od medijskih navika, preferencija i stavova potrošača. U radu će biti prikazani rezultati deskriptivne i komparativne statistike empirijskog istraživanja sprovedenog u Republici Srbiji. Od ispitanih štampanih medija direktnog marketinga, letak je najefektivniji, u pogledu čitanja sadržaja sa istog, od strane (potencijalnih) potrošača.
Reference
Baverstok, A. (2001) Marketing u izdavaštvu. Beograd: Clio
Bogetić, Z., Kaličanin, Đ., Stojković, D. (2016) Shopper marketing: A new partnership perspective in marketing channels. Ekonomski horizonti, vol. 18, br. 1, str. 53-69
Brigs, A., Kobli, P. (2005) Uvod u studije medija. Beograd: Clio
Dupuis, M., Dawson, J. (1999) European cases in retailing. New Jersey: Wiley- Blackwell Publishers Ktd
Farli, R. (1996) Direktni marketing. Beograd: Clio
Gir, Č. (2011) Digitalna kultura. Beograd: Clio
Hanić, H., Domazet, I., Simeunović, I. (2012) Efikasnost marketing komunikacija i efektivnost medija za različite ciljne grupe. u: Međunarodna naučna konferencija Menadžment 2012, Mladenovac, Republika Srbija, Fakultet za industrijski menadžment, ICIM plus-Izdavački centar za industrijski menadžment plus, str. 791-796
Ipsos Strategic Marketing (2010) Istraživanje o mladima i novim medijima u Srbiji. Preuzeto 21.04.2017. sa: http://www.mc.rs/mladi-i-novi-mediji.2024.html?action=print
Kesić, T. (2003) Integrirana marketinška komunikacija. Zagreb: Opinio, Preuzeto sa: https://www.scribd.com/doc/209592355/Tanja-Kesi%C4%87-Integrirana-marketin%C5%A1ka-komunikacija (datum pristupa: 20.01.2017.)
Kocić, M., Senić, V. (2010) Ponuda kao kreativna osnova direktnog marketinga. Marketing, vol. 41, br. 2, str. 87-96
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing Management. New Jersey, USA: Pearson, (Twelfth edition)
Kotler, P. (2000) Marketing management. Boston: Prentice Hall, Millenium Edition - Tenth Edition, Costom Edition for University of Phoenix
Lovreta, S., Stojković, D. (2009) Uticaj elektronske trgovine na kanale marketinga. Marketing, vol. 40, br. 2, str. 79-82
Matić, J., Ranković, L. (2010) Media Landscapes - Serbia. Preuzeto 28.01.2017. sa: http://ejc.net/media_landscapes/serbia
Perić, N. (2008) Planiranje medija i medijskih kampanja. Beograd: Čigoja štampa
Perić, N., Krasulja, N., Gujanica, I. (2011) Medijske, PR i brend tendencije. Beograd: Čigoja štampa, (drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje)
Poter, Dž. (2011) Medijska pismenost. Beograd: Clio
Radojković, M. (2007) Put lokalne zajednice u informaciono društvo. CM: Časopis za upravljanje komuniciranjem, str. 45-60
Risselada, H., Verhoef, P.C., Bijmolt, T.H.A. (2014) Dynamic Effects of Social Influence and Direct Marketing on the Adoption of High-Technology Products. Journal of Marketing, 78(2): 52-68
Salai, S., Končar, J. (2007) Direktni marketing. Subotica: Univerzitet u Novom Sadu - Ekonomski fakultet
Stamenković, S., Milenković, V. (2012) Moć istine ili istina moći u novoj medijskoj realnosti. u: I međunarodni naučni skup Moć komunikacije 2012, Beograd, Republika Srbija: Visoka strukovna škola za propagandu i odnose sa javnošću, Jun 1-2, Beograd: Elit College, str. 258-272, Preuzeto sa: http://www.powercomm-au.com/sites/default/files/zbornik_radova_2012.pdf (datum pristupa: 27.01.2017.)
Stanivuković, B., Dobrodolac, M., Valan, D. (2009) Direktni marketing - neiskorišćeni potencijal poštanskih sistema. u: XXVII Simpozijum o novim tehnologijama u poštanskom i telekomunikacionom saobraćaju - PosTel 2009, Beograd, Republika Srbija, (str. 145-154). Preuzeto sa: http://postel.sf.bg.ac.rs/simpozijumi/POSTEL2009/RADOVI%20PDF/Postanske%20tehnologije%20i%20elektronsko%20poslovanje/2.%20B.%20Stanivukovic,%20M.%20Dobrodolac,%20D.%20Vala
Stone, B., Jacobs, R. (2008) Successful Direct Marketing Methods. New York: McGraw-Hill Professional
Strauβ, N., Jonkman, J. (2017) The benefit of issue management: anticipating crises in the digital age. Journal of Communication Management, 21(1): 34-50
Veljković, S., Chroneos-Krasavac, B. (2015) Direktni marketing. Beograd: Centar za izdavačku delatnost. Beograd: Ekonomski fakultet
Web Strategies (2016) The 2nd annual digital marketing summary report 2016: Budget allocation, strategies & tactics. Industry Trends, Preuzeto 16.04.2017. sa: https://www.webstrategiesinc.com/blog/how-much-budget-for-online-marketing-in-2014
Zelić, D. (2010) Tendencije u primeni koncepta kataloškog marketinga u Republici Srbiji i svetu. Marketing, vol. 41, br. 4, str. 277-286
Zenith Media (2015) Internet use to drive 1,4% increase in media consumption in 2015. Preuzeto 18.02.2017. sa: http://www.zenithmedia.com/internet-use-drive-1-4-increase-media-consumption-2015/
Zenith Media (2017) Internet advertising expenditure to exceed US$200bn this year. Preuzeto 20.04.2018. sa: https://www.zenithmedia.com/internet-advertising-expenditure-to-exceed-us200bn-this-year/
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/markt1803206P
objavljen u SCIndeksu: 07.03.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0