Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 45, br. 3, str. 187-200
Analiza komponenti stava u funkciji unapređenja zaštite potrošača u Srbiji
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment - FIMEK

e-adresamajaciric79@yahoo.com, svetlana.ignjatovic@gmail.com
Ključne reči: Ključne reči: ponašanje potrošača; kognitivna komponenta stava; afektivna komponenta stava; bihejvioralna komponenta stava; zaštita potrošača
Sažetak
Potrošači predstavljaju polaznu osnovu i fokus svih aktivnosti kompanija koje žele dugoročno da opstanu i profitabilno posluju na tržištu. Međutim, čak i u najrazvijenijim ekonomijama u svetu nemaju sve kompanije svest o značaju društveno odgovornog poslovanja i etičkog marketinga. Stoga postoji potreba da se potrošači institucionalno zaštite od nesavesnog i neetičkog poslovanja kompanija, s jedne strane, ali s druge strane i oni sami moraju biti podsticani da se više angažuju u ostvarivanju i zaštiti svojih prava. Predmet ovog rada jeste analiza komponenti stava potrošača o stepenu zaštite potrošačkih prava u Srbiji, kako bi se došlo do zaključka na koji način se mogu podstaći potrošači da aktivnije učestvuju u zaštiti svojih prava. Cilj rada je da se utvrdi da li su kognitivna, afektivna i bihejvioralna komponenta stava i u kojoj meri međusobno povezane, i da li kognitivna ili afektivna komponenta ima dominantan uticaj na formiranje bihejvioralne komponente stava potrošača. Na osnovu dobijenih rezultata istraživanja o povezanosti i uticaju analiziranih komponenti stava izvedeni su zaključci o tome na koji način se može uticati na nameru potrošača da se više angažuju u zaštiti svojih prava, kao i na koji način se može unaprediti zaštita potrošača u Srbiji generalno posmatrano.
Reference
*** (2010) Zakon o zaštiti potrošača, Republika Srbija. Sl. glasnik RS, br. 73
*** (2014) Zakon o zaštiti potrošača, Republika Srbija. Sl. glasnik RS, br. 62
Abelson, R.P., Kinder, D.R., Peters, M.D., Fiske, S.T. (1982) Affective and semantic components in political person perception. Journal of Personality and Social Psychology, 42(4): 619-630
Ajzen, I., Fishbein, M. (1980) Understanding attitudes and predicting social behavior. Englewood Cliffs: Prentice Hall
Ball, D., Coelho, S.P., Machas, A. (2004) The role of communication and trust in explaining customer loyalty. European Journal of Marketing, 38(9/10), 1272-1293
Breckler, S.J. (1984) Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of personality and social psychology, 47(6): 1191-205
Cohen, J.B. (1990) Attitude, affect, and social behavior. Cambridge, MA: Cambridge University Press, pp. 152-206
Crites, S.L., Fabrigar, L.R., Petty, R.E. (1994) Measuring the Affective and Cognitive Properties of Attitudes: Conceptual and Methodological Issues. Personality and Social Psychology Bulletin, 20(6): 619-634
Ćirić, M. (2011) Faktori koji determinišu lojalnost potrošača. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 4, br. 1, str. 15-26
Eagly, A., Chaiken, S. (1993) The psychology of attitudes. New York, itd: Harcourt, Brace and Jovanovich
Fazio, R.H., Zanna, M.P. (1981) Direct experience and attitude-behavior consistency. New York: Academic Press, Vol. 14, pp. 161-202
Fazio, R.H. (1990) Multiple Processes by which Attitudes Guide Behavior: The Mode Model as an Integrative Framework. Advances in Experimental Social Psychology, str. 75-109
Fornell, C. (1992) A National Customer Satisfaction Barometer: The Swedish Experience. Journal of Marketing, 56(1): 6-21
Fornell, C., Johnson, M.D., Anderson, E.W., Cha, J., Bryant, B.E. (1996) The American Customer Satisfaction Index: Nature, Purpose, and Findings. Journal of Marketing, 60(4): 7-18
Giner-Sorolla, R. (1999) Affect in attitude: Immediate and deliberative perspectives. New York: Guilford, pp. 446-461
Giner-Sorolla, R. (2004) Is affective material in attitudes more accessible than cognitive material? The moderating role of attitude basis. European Journal of Social Psychology, 34(6): 761-780
Grandov, Z., Jovanović, R. (2011) Zaštita potrošačakomparativna analiza Srbije i susednih zemalja. Časopis za Ekonomiju i tržišno komuniciranje, EMC Review, Vol. 1, No. 1, str. 9-24
Haddock, G., Zanna, M.P. (1993) Predicting Prejudicial Attitudes: The Importance of Affect, Cognition, and the Feeling-Belief Dimension. Advances in Consumer Research, Vol. 20, No. 1, pp. 315-318
Jance, K., Tiri, E., Sinjari, S. (2013) Consumer protection in the European Union and Albania. International Journal of Management Cases, Vol. 15, No. 3, pp. 148-153
Jun, J.W., Cho, C., Kwon, H.J. (2008) The role of affect and cognition in consumer evaluations of corporate visual identity: Perspectives from the United States and Korea. Journal of Brand Management, Vol. 15 No. 6, pp. 382-398
Ljubojević, Č. (2002) Marketing usluga. Novi Sad: Fakultet za uslužni biznis
Maričić, B. (2008) Ponašanje potrošača. Beograd: Centar za izdavačku delatnost ekonomskog fakulteta
MASMI agencija (2014) Drugo istraživanje o poznavanju prava potrošača u Srbiji - Komparativni izveštaj za European Profiles S.A. i konzorcijum
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2005) Osnovi Marketinga. Beograd: Centar za izdavačku delatnost ekonomskog fakulteta
Novaković-Rajačić, B. (2005) Ponašanje potrošača. Beograd: Evropski univerzitet
Nyer, P.U. (2000) An investigation into whether complaining can cause increased consumer satisfaction. Journal of Consumer Marketing, 17(1): 9-19
Peters, E., Slovic, P. (2007) Affective asynchrony and the measurement of the affective attitude component. Cognition & Emotion, 21(2): 300-329
Plymire, J. (1991) Complaints as opportunities. Journal of Consumer Marketing, 8(2): 39-43
Schiffman, L., Kanuk, L.L. (2004) Ponašanje potrošača. Zagreb: Mate
Schimmack, U., Crites, Jr.S.L. (2005) The influence of attitude on behavior. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum, pp. 397-435
Stanković, L., Đukić, S., Popović, A. (2013) Informisanje potrošača - zaštita od uticaja obmanjujućeg oglašavanja. Marketing, vol. 44, br. 1, str. 13-28
Veljković, S. (2013) Zaštita potrošača u Republici Srbiji u procesu pridruživanja Evropskoj Uniji. Marketing, vol. 44, br. 1, str. 49-74
Zajonc, R.B. (1980) Feeling and thinking: Preferences need no inferences. American Psychologist, 35(2): 151-175
Zanna, M.P., Rempel, J.K. (1988) Attitudes: A new look at an old concept. Cambridge, England: Cambridge University Press, pp. 315-334
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/markt1403187C
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka